Background Image
Previous Page  7 / 136 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 136 Next Page
Page Background

NAGOVOR

lahko povezali svoje akcije in pritegnili še druge države. Seveda si želimo tudi konkretne podpore

projektu

COBISS.Net

s strani multilateralnih organizacij: Unesca, UNDP-ja, Srednjeevropske po-

bude itd.

Rdeča nit letošnje konference je vloga knjižnic pri zagotavljanju transparentnosti “intelektual-

ne produkcije”. Nikogar ni treba več prepričevati, da je znanje gonilna sila razvoja. Z njegovim

ustvarjanjem, prenašanjem in uporabo se neposredno ukvarja ogromno ljudi in v to so usmerjeni

vse obsežnejši viri. Pri tem pa je presenetljivo, kako malo vpogleda imamo v vse, kar je povezano

z znanjem. Prevladuje govorjenje “na pamet”, zato tudi zastavljene politike in strategije le redko

zadenejo cilj. Mnogi so celo prepričani, da v izobraževanju, raziskovanju in kulturi ni mogoče

prav ničesar predvidevati in načrtovati. Ampak, tukaj je angažirana četrtina prebivalstva in petina

družbenega proizvoda, zato je tiščati glavo v pesek neodgovorno!

Kje začeti? Naš predlog je, da začnemo na koncu: v knjižničnem informacijskem sistemu se na-

lagajo rezultati “intelektualne produkcije”. Če zajamemo njihov pretežni del in to delamo sproti,

smo ustvarili nacionalno banko znanja. Zajemanje digitalnih in multimedijskih formatov nam bo

omogočilo, da bo v banko znanja zajeto tudi tisto pomembno znanje, ki ni objavljeno v knjigah in

člankih. In bolj ko bo banka znanja celovita in ažurna, bolj zanesljivo lahko sklepamo, kaj je treba

narediti glede uporabe tega znanja, glede njegove diseminacije in glede njegovega ustvarjanja.

Zato je sodoben knjižnični informacijski sistem osnova inovacijskega sistema, raziskovalne stra-

tegije, kulturne renesanse in šolskih reform. Ali, če ugotovitev obrnemo: več kot nenavadno je, da

planski dokumenti na teh področjih tako malo, skoraj nič ne govorijo o knjižnicah.

Na konferenci bomo še prav posebej govorili o vlogi knjižnic v potekajoči preobrazbi visokega

šolstva. Vsak globlji razmislek nas pripelje do spoznanja, da je univerze spravila v težave infor-

macijska revolucija, zato bi pričakovali, da se bo njihova reforma prvenstveno soočila s tem pro-

blemom. Njihovo informacijsko infrastrukturo predstavljajo visokošolske knjižnice in Bologna

bi morala pomeniti tudi novo poglavje glede priznavanja njihove pomembnosti. Tudi uvajanje

sistemov zagotavljanja kakovosti preko evalvacije in akreditacije, kar Evropa prevzema od Ameri-

ke, govori v prid centralni vlogi knjižničnih informacijskih sistemov. Žal pa je realnost drugačna:

naše evalvacijske metodologije in akreditacijski standardi se komaj dotikajo knjižnic. Vse več pa

je visokošolskih zavodov, celo univerz v regiji, ki nimajo knjižnic ali pa le-te ne zaslužijo tega

imena. O tem hočemo spregovoriti zelo kritično, a ne zaradi interesov knjižničarjev in informati-

kov, ampak zaradi študentov in davkoplačevalcev, ki za svoj vložek ne dobijo rezultata, ki je ev-

ropsko konkurenčen.

Problemi, ki sem jih namenoma zaostril, ker hočem pokazati, da se ne bomo pogovarjali o nekih

ozkih temah, ki spadajo za zidove knjižnic in se drugih ne tičejo, so skupni vsem nam v regiji,

zato je velikega pomena, da jih razgrnemo in se o njih odkrito pogovorimo. Ne bom trdil, da ima-

mo vse recepte za njihovo reševanje, a če je volja za to, jih bomo na strokovni ravni zanesljivo

našli. To je izhodišče projekta

COBISS.Net,

ki ni neka “tržna roba”, s katero bi “krošnjarili” po

Zahodnem Balkanu. IZUM ne išče kupcev, išče sodelavce pri projektu.

COBISS.Net,

ki temelji

na spoštovanju velikih kulturnih tradicij tega dela Evrope in na zaupanju v strokovno integriteto

knjižničarjev v teh državah. To bi moral biti tudi zadosten argument za vladne strukture teh držav,

da odločneje podprejo hitrejšo rast ne Izumovih, temveč svojih (!) nacionalnih sistemov COBISS.

Mimogrede, ker je geografija tega dela Evrope tako zapletena in smo hitro v zadregi, ali naj go-

vorimo o Jugovzhodni Evropi, Srednji Evropi, Zahodnem Balkanu, prostoru nekdanje Jugoslavije

itd., bi malo v šali in malo zares predlagal, da uvedemo novo geografsko označbo: “COBISS-ove

države”.

In na koncu: Dobrodošli v Mariboru! Zbrali smo se sicer zaradi strokovnih diskusij, a v SNG

Maribor vas čaka lepo kulturno darilo – Teodorakisov Grk Zorba. In ne pozabite, da so naše kon-

ference namenjene tudi prijateljskemu druženju in da je tudi to pomembna naložba vsakega od vas

v razvoj knjižničarstva v regiji.