Background Image
Previous Page  11 / 136 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 136 Next Page
Page Background

M

129

ORGANIZACIJA ZNANJA 2006, LETN. 11, ZV. 4

ciranega raziskovalnega dela, ki ga država uporablja kot

podporo odločanju (Jasanoff, 2006, 22). Obstajajo tudi

različni informacijski sistemi, ki splošni javnosti ponu-

jajo informacije o raziskovalnem delu in raziskovalcih

(splošno imenovani

Current Research Information System

– CRIS). Treba je tudi poudariti, da v primeru znanstve-

nega dela transparentnost ne more in ne sme biti absolut-

na, saj lahko preuranjena objava znanstvenih rezultatov

škoduje tako raziskovalcem kot tudi objektom/subjektom

raziskovanja.

Drugačen pogled na transparentnost se nam odpira iz

zornega kota znanstvene politike oziroma financiranja

znanosti. Kot na področju velike večine javnih politik

tudi na področju znanstvene politike transparentnost od-

ločanja zagotavlja in omogoča demokratičnost, kontrolo

in pregled nad porabo javnega denarja. Osnovni pogoj

za zagotavljanje transparentnosti je dostopnost poda-

tkov zainteresirani javnosti. Prvi primer zagotavljanja

obče dostopnosti državnih predpisov splošni javnosti

datira v leto 1766, ko je Švedska sprejela predpis, po

katerem so morale biti vse odločitve vlade dostopne tudi

javnosti

(http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_

%28humanities%29). Vendar

de iure

dostop do odločitev

še zdaleč ne pomeni tudi dejanske dostopnosti. Dejanski

dostop do odločitev je namreč povezan z odpravo fizičnih

ovir. Kljub formalni dostopnosti so bili zato dokumenti

dostopni zgolj izbrancem, ki so si lahko privoščili stroške

povezane s fizičnim dostopom do podatkov. Revoluciona-

ren premik je prineslo postopno uvajanje informacijskih

tehnologij, kar je skrajšalo razdalje, omogočilo dostop-

nost v realnem času in zmanjšalo stroške, povezane z do-

stopom. Vendar je dokončna zmaga načela obče dostop-

nosti vladnih informacij morala počakati do uveljavitve

interneta, ki je postal splošno komunikacijsko orodje, s

katerim so podatki dostopni na delovni mizi vsakega po-

sameznika, in to z minimalnimi stroški in izredno hitro.

Zato si učinkovitega uveljavljanja načela transparentnosti

brez informacijskih tehnologij ne moremo zamisliti.

V prispevku bomo predstavili vpeljavo koncepta trans-

parentnosti in dosežke le-te v okviru dela Javne agencije

za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Po predstavitvi

kontekstualnega okvirja bomo predstavili delo in vlogo

ARRS v sistemu financiranja znanosti v Sloveniji. Za

tem bomo predstavili instrumente uveljavljanja trans-

parentnosti, ki se kažejo na štirih področjih, in sicer: a)

transparentnost instrumentov, b) transparentnost postop-

kov, c) transparentnost financiranja in d) transparentnost

raziskovalnih rezultatov. V zaključku bo predstavljenih

nekaj ključnih pomislekov in razvojnih možnosti v proce-

su nadaljnjega razvijanja in uresničevanja koncepta trans-

parentnosti pri delu ARRS.

POMEN TRANSPARENTNOSTI V JAVNIH

POLITIKAH

V razvitih demokratičnih sistemih je transparentnost eden

ključnih instrumentov zagotavljanja legitimnosti sistema.

Transparentnost je razumljena predvsem kot orodje za

zagotavljanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij in

uprave, hkrati pa naj bi preprečevala oziroma zmanjševa-

la prisotnost korupcije. V primerih, ko so informacije o

postopkih in odločitvah na relativno enostaven in poceni

način dostopne vsakemu zainteresiranemu posamezniku,

se (latentni) nadzor nad delom organov avtomatično po-

veča.

Dostopnost informacij za širšo javnost o delu posamezne

institucije omogoča splošno javno razpravo o sprejema-

nju odločitev, pri čemer igra proces podobno pomembno

vlogo kot končni rezultat. Rešitve, ki so sprejete v si-

stemski “črni skrinjici”,

1

namreč ne vzbujajo zaupanja

in legitimnosti. Za učinkovito uvedbo transparentnosti je

zato nujno potreben interaktivni odnos med odločevalcem

(oblikovalcem odločitev) in okolico. Dvosmerni pretok

informacij omogoča vključevanje zainteresiranih akterjev

(lahko tudi javnosti) v proces in zmanjšuje potencialno

konfliktnost končnih odločitev. Ena ključnih mednarod-

nih organizacij, ki se ukvarja s spremljanjem korupcije

in opozarjanjem nanjo je

Transparency international,

2

ki

transparentnost v kontekstu javnih politik definira kot:

načelo, ki omogoča tistim, ki se jih neka odločitev, naj si

bo administrativna, poslovna ali dobrodelna, tiče, da niso

seznanjeni zgolj z osnovnimi dejstvi in številkami, temveč

tudi z mehanizmi in procesom. Dolžnost javnih uslužben-

cev, menedžerjev in zaupnikov je, da delujejo pregledno,

predvidljivo in razumljivo

(http://www.transparency.org)

.

V skladu s to definicijo omenjena organizacija shematsko

opredeljuje transparentnost na naslednji način:

Dosledno upoštevanje transparentnosti prinaša v proces

oblikovanja in izvajanja javnih politik vsaj dve kompo-

nenti, ki sta ključnega pomena za učinkovitost instru-

mentov, in sicer: a) razreševanje konfliktov v vseh fazah

procesa oblikovanja in izvajanja javnih politik in b)

povečuje učinkovitost zaradi pritiska “nevidne roke jav-

nosti”. V prvem primeru se v ospredje postavlja pomen

procesa oziroma njegove predvidljivosti in določenosti

vnaprej. Jasno določeni postopki, ki so bili sprejeti jav-

no, pred začetkom postopka odločanja, in s katerimi so

bili vsi vpleteni seznanjeni, namreč povečujejo stopnjo