Background Image
Previous Page  6 / 136 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 136 Next Page
Page Background

NAGOVOR

Mag. Tomaž Seljak, direktor IZUM

Začenjam 15. srečanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kreiranjem in implementacijo knjižničnega

informacijskega sistema COBISS. Vse lepo pozdravljam, še posebej pa so nas s svojim obiskom

počastili:

• dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,

• dr. Dušan Lesjak, državni sekretar na MVŠZT,

• dr. Franci Demšar, direktor ARRS.

Naj med gosti posebej pozdravim profesorico Beverly Lynch, nekdanjo predsednico organizacije

ALA ter številne ugledne predstavnike generalnih direktoratov in agencij pri Evropski komisiji,

mednarodnih organizacij ter ministrstev in akademskih ustanov iz držav v regiji.

Ko smo pred 15 leti prvič organizirali letno konferenco, si gotovo nihče ni predstavljal, kaj bo iz

tega nastalo. Regija je preživljala hudo krizo in le sanjati je bilo mogoče, da bomo še kdaj pristopili

k skupnim projektom. A poglejte, toliko knjižničarjev in informatikov iz regije, kot nas je zbranih

na konferenci COBISS 2006, ni še nikoli sedelo skupaj in še nikoli nas ni združeval tako konkreten

namen, da si medsebojno pomagamo pri izgradnji sodobnega informacijskega omrežja za podporo

izobraževanju, znanosti in kulturi v naših državah. Iz problematičnega primera regije, v kateri so

se dramatično trgale vse povezovalne strukture, postajamo pozitivni primer regije, ki sporazumno

gradi meddržavno knjižnično povezavo, s kakršno se lahko pohvalijo le še v Skandinaviji.

Da je projekt

COBISS.Net

težko razumeti v kontekstu zakoreninjenih negativnih predstav o Bal-

kanu, kažejo nekatere reakcije nanj. Vztrajno se moramo braniti pred poizkusi, da bi nas potegnili

v neke pretekle obračune. Soočamo se z enostranskimi strategijami nekaterih intervencijskih

dejavnikov v regiji. S težavo premagujemo nezaupanje in podcenjevanje s strani mednarodnih

organizacij. Podtikajo nam nekakšne privatno-lastniške koristolovske namene. Izrivajo nas z ne-

premišljenimi in improviziranimi informacijskimi rešitvami, ki knjižnice oddaljujejo od vključeva-

nja v globalno izmenjavo informacij itd. Večina bi bila začudena, nekateri pa bi tudi zardevali, če

bi navedel, kaj vse je bilo v teh letih očitano Izumu, kar se je zelo hitro izkazalo za brezpredmetno

in neutemeljeno. Res jih ni malo, ki se čutijo poklicane, da vedno širijo dvom, jemljejo voljo in si

izmišljajo ovire pri projektih, ki presegajo njihova ozka obzorja.

Vendar imamo srečo, da v knjižničarstvu te regije prevladujejo močne pozitivne težnje. Knjižnice

se zavedajo, da je njihovo poslanstvo aktivno podpirati razvoj svojega okolja in da se morajo zato

hitreje razvijati. Zaupajo naši ponujeni roki, zato hitro najdemo skupne imenovalce in če bi prido-

bili še izdatnejše vire, bi regija v knjižničarstvu hitro “ujela vlak” Evropske unije.

Med glavne cilje konference COBISS 2006 štejemo intenzifikacijo in konkretizacijo dogovorov

o razvojni pomoči za modernizacijo knjižničarstva v državah Zahodnega Balkana in v Bolgariji.

To še prav posebej velja za programe EU, ki so bili doslej na ravni analiz in raziskav, potrebna pa

je konkretna podpora izgradnji knjižnične informacijske infrastrukture. Pričakujemo, da bo pre-

vladalo spoznanje o tem, da lahko sodobno knjižnično omrežje ogromno prispeva k stabilizaciji

razmer, medkulturnemu dialogu in pospešenemu razvoju. Knjižnice so kot kapilare, ki prinašajo

znanje v sleherno družbeno celico, seveda veliko hitreje in izdatneje, če so opremljene s sodobno

informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. In če ima Evropska unija resen namen, da čim prej

zapolni prostor med Slovenijo in Grčijo, ji najbolj vroče priporočamo, da v podporne programe in

med nujne pogoje vključi tudi knjižnično informacijsko omrežje v tej regiji.

Enako nagovarjamo tudi države, ki imajo razlog, da svojo razvojno pomoč usmerjajo v regijo

Zahodnega Balkana: združimo sile, saj imamo na pomembnem področju knjižničarstva realne

možnosti, da dosežemo hiter napredek, ki bo sinergijsko deloval na izobraževanje, raziskovanje

in kulturo, s tem pa tudi na splošni razvoj. V to smer sta doslej delovali Slovenija in Avstrija, ki bi