Background Image
Previous Page  4 / 136 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 136 Next Page
Page Background

ISSN: 1580-979X

Vpis v razvid medijev MK pod številko 337.

Ustanovitelj in izdajatelj

Institut informacijskih znanosti Maribor

Za izdajatelja: mag. Tomaž Seljak

Odgovorni urednik: mag. Franci Pivec

Naslov uredni{tva

Uredništvo OZ

Institut informacijskih znanosti

Prešernova 17, 2000 Maribor

e-pošta:

oz@izum.si

telefon: 02 2520-402

faks: 02 2524-334

Uredni{ki odbor

dr. Sergej Flere, dr. Maksimiljan Gerkeš,

mag. Dragotin Kardoš, mag. Franci Pivec,

mag. Gordana Popović Bošković,

Martina Rozman Salobir, dr. Marta Seljak,

dr. Tvrtko Šercar, mag. Pero Šobot, Alojz Urbajs

Uredni{tvo

Tehnično urejanje: mag. Boštjan Krajnc, Davor Bračko

Lektoriranje: dr. Renata Zadravec Pešec

Oblikovanje naslovnice: Andrej Senica

Tisk

Grafiti studio Maribor

Naklada

800 izvodov

Elektronska verzija

http://home.izum.si/cobiss/oz/

Revija izhaja četrtletno. Cena posamezne številke je 4 EUR.

Letna naročnina je 16 EUR, za študente 8 EUR. Za člane

COBISS je naročnina všteta v članarino.

ORGANIZACIJA ZNANJA

Publikacija sodi med proizvode, za katere se plačuje 8,5-odstotni

davek od prometa blaga in storitev na osnovi 7. točke 25. člena Za-

kona o davku na dodano vrednost.