OZ 2014/1

22 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 doi:10.3359/oz1401022 1.04: STROKOVNI ČLANEK SICRIS Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Javna agencija za raziskovalno de- javnost Republike Slovenije (ARRS). Pri pripravi struk- ture baz podatkov smo upoštevali veljavne mednarodne standarde, klasifikacije in šifrante, priporočila EU (CE- RIF – Common European Research Information Format) ter zakonska določila in predpise, ki veljajo v Sloveniji. Prve podatke za SICRIS je IZUM pridobil od takratnega Ministrstva za znanost in tehnologijo (MZT), in sicer podatke o raziskovalcih, organizacijah, raziskovalnih sku- pinah, projektih in programih ter njihovih medsebojnih povezavah. V letu 2009 smo v SICRIS vključili podatke o raziskovalni opremi, v letu 2011 letna ter zaključna poročila programov in projektov in v letu 2013 podatke o mentorstvih (tabela 1). Andrej Korošec Institut informacijskih znanosti Maribor Kontaktni naslov: andrej.korosec @ izum.si SICRIS, V3 Izvle~ek Razvili smo nov spletni uporabniški vmesnik SICRIS, V3. Pri tem smo upoštevali koncepte od- zivnega spletnega oblikovanja s poudarjeno podporo mobilnim napravam in ekranom na dotik na osnovi ogrodja jQuery Mobile. Javni dostop omogoča vse funkcionalnosti prejšnje različice, dodali pa smo še nekatere nove, kot je naprednejše iskanje. Pripravili smo predlog, kako bi raziskovalcem omogočili neposredno vnašanje večine njihovih podatkov v SICRIS. Tako bi izboljšali postopek zbiranja podatkov o raziskovalni dejavnosti, ki so zdaj pogosto zastareli ali netočni, s poudarkom na enostavnosti in pozitivni uporabniški izkušnji. Klju~ne besede informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti, SICRIS, CRIS, jQuery Mobile, odzivno spletno obliko- vanje Abstract A new online user interface SICRIS, V3, was developed. Responsive web design concepts and support for mobile devices and touchscreens on the basis of jQuery Mobile framework were taken into account. Public access allows all functionalities of the previous version, and some new functi- onalities, such as advanced search, were added. A proposal on how to enable researchers to directly enter the majority of their data into SICRIS was prepared. Based on this proposal, a procedure of collecting research performance data, which is frequently inaccurate or no longer up-to-date, will be improved with emphasis on simplicity and a positive user experience. Keywords Research Information System, SICRIS, CRIS, jQuery Mobile, responsive web design Podatke trenutno zbira ARRS na predpisanih obrazcih (http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/ ). Spremembe podat- kov se usklajujejo s podatki v SICRIS-u v različnih inter- valih: • trikrat tedensko – podatki o raziskovalcih, organizaci- jah, raziskovalnih skupinah in zaposlitvah, • enkrat mesečno – podatki o projektih, programih ter projektnih in programskih skupinah, • nekajkrat na leto – podatki o raziskovalni opremi in mentorstvih ter poročila. V svetu sisteme o raziskovalni dejavnosti običajno obliku- jejo univerze, SICRIS pa je zasnovan kot nacionalni sis- tem. Njegova dodatna prednost je povezava z informacij- skim sistemom COBISS.SI oziroma z njegovo bibliograf- sko bazo podatkov COBIB.SI, kar uporabnikom omogoča neposreden vpogled v bibliografije raziskovalcev.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5