OZ 2014/1

M T 23 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 Sisteme pod generično oznako E-CRIS, ki temeljijo na SICRIS-u, uporabljajo v vseh državah, ki so del mreže COBISS.Net, razen v Bolgariji (http://www.cobiss.net/ platforma_cobiss.htm ). Trenutno vse aplikacije tečejo na strežnikih IZUM-a in omogočajo spletno posodabljanje podatkov. V večini primerov gre za podatke o raziskoval- cih, organizacijah, raziskovalnih skupinah ter zaposlitvah, v primeru Srbije pa so trenutno vključeni tudi podatki o projektih in projektnih skupinah. SICRIS na ravni raziskovalca omogoča dostop do repre- zentativne in osebne bibliografije, do vrednotenja biblio- grafskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodolo- giji ARRS, podatkov o citiranosti bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi Web of Science (WoS) in Scopus, ter do izpisa bibliografskih kazalcev uspešnosti raziskovalca za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem. Na ravni različnih skupin raziskovalcev (zaposleni v organizaciji, zaposleni v skupini, programske skupine, projektne skupine, poljubne skupine razisko- valcev) omogoča dostop do vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS ter do podatkov o citiranosti bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi WoS in Scopus. SICRIS uporablja ARRS-klasifikacijo raziskovalne de- javnosti, ki vključuje šest ved (http://www.arrs.gov.si/sl/ gradivo/sifranti/sif-vpp.asp ), razdeljenih po področjih in podpodročjih. Za posamezna raziskovalna področja in podpodročja je omogočen izpis najuspešnejših razisko- valcev glede na različne kazalce raziskovalne uspešnosti. Tu gre za trenutno najkompleksnejši preplet podatkov iz SICRIS-a s podatki iz bibliografske baze. Tabela 1: Število zapisov v bazi podatkov SICRIS od 2007 do danes Datum Raziskovalci in strok. sodelavci Organi- zacije Skupine Projekti Program- ska obdobja Oprema Poročila Mentorstva jan. 07 26.891 682 1.089 4.180 599 jan. 08 27.935 712 1.157 4.512 599 jan. 09 29.420 765 1.238 4.921 600 jan. 10 30.678 825 1.329 5.201 888 457 jan. 11 31.742 870 1.398 5.285 888 457 jan. 12 32.945 904 1.428 5.652 927 509 2.595 jan. 13 33.876 920 1.468 5.717 927 504 3.489 jan. 14 34.995 983 1.532 5.854 996 555 4.517 7.044 jul. 14 35.540 1.018 1.604 6.011 1.065 565 5.203 7.195 Vir: SICRIS (2014) SICRIS, V3 Z novo različico smo želeli SICRIS prilagoditi ekra- nom na dotik, saj raziskava IDC (2013) predvideva, da bodo v letu 2017 mobilni telefoni in tablični računalniki predstavljali kar 87 % vseh prodanih naprav, povezanih v internet. V letu 2013 smo v osnovno predstavitev raz- iskovalcev, organizacij, raziskovalnih skupin, projektov in programov dodali podatke o citatih iz baz WoS in Scopus ter bibliografske kazalce raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS. Ker se ti podatki osvežujejo in spreminjajo dnevno, je aplikacija postala zanimivejša za uporabnike. V letu 2013 in tudi v prvi polovici leta 2014 se je tako vidno povečalo število iskanj (tabela 2). Tabela 2: Število iskanj v bazi SICRIS od 2009 naprej Leto Število iskanj 2009 417.947 2010 492.022 2011 625.893 2012 529.410 2013 730.462 2014 (julij) 504.467 Vir: SICRIS (2014) Odločali smo se med razvojem namenske aplikacije, prilagojene mobilnim napravam, in razvojem odzivne spletne aplikacije s podporo ekranom na dotik. Pri preu- čevanju različnih kriterijev (McWherter in Gowell, 2012) smo ugotovili, da bi bil za nas bolj primeren razvoj odziv- ne spletne aplikacije. Pomembni so bili naslednji kriteriji in zahteve: • Aplikacija naj deluje na čim večjem številu različnih platform (brskalniki s podporo HTML5). • Aplikacija naj se redno posodablja. • Aplikacija naj bo preprosto najdljiva in dostopna. • Aplikacija naj ne uporablja specifičnih funkcionalno- sti pametnega telefona (GPS, kamera …). • Aplikacija naj ne uporablja kompleksnih vmesnikov. • Aplikacija naj se ne uporablja v komercialne namene. • Soglasje za uvrstitev aplikacije na trg naj ne bo po- trebno. • Pri razvoju lahko uporabimo obstoječe znanje (HTML, js, css, .Net). Pri izbiri ogrodja smo povzeli izkušnje in znanje, prido- bljene z razvojem spletne različice aplikacije COBISS/ OPAC (mCOBISS, http://m.cobiss.si/opac ), ki jo je IZUM razvil leta 2013. Aplikacija temelji na ogrodju jQuery mobile, ki omogoča izgradnjo odzivnih uporabni- ških vmesnikov HTML5. Povzeli smo večino oblikovnih rešitev in izdelali aplikacijo, ki omogoča hkratno upo- rabo verzij SICRIS, V2, (http://www.sicris.si/default. aspx?lang=slv) in SICRIS, V3 (http://sicris.izum.si/ public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home) . Izriso- vanje vsebin HTML je opisano v posebnih definicijskih slovarjih. Gre za navodila v obliki ključ-vrednost za izris elementov HTML. V osnovi je bilo v definicijske slovarje za izpis vsebine treba dodati dinamične spletne strani in opise. Večslojna arhitektura je omogočila ponovno Andrej Korošec: SICRIS, V3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5