OZ 2014/1

24 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 uporabo večine programskih kod iz poslovne logike. Za vsakega izmed sedmih definicijskih slovarjev, potrebnih za izrisovanje vsebin aplikacije SICRIS, V2, ki so name- njene javnemu dostopu, smo dodali nov definicijski slo- var. Ker oblikovanje v ogrodju jQuery mobile temelji na ločenih css-datotekah, oblikovanje v aplikaciji SICRIS, V2, pa na vgnezdenju tabel, so novi definicijski slovarji po obsegu za polovico krajši, posledično pa je poenoteno tudi vzdrževanje. Podprli smo vse javnodostopne funk- cionalnosti SICRIS-a, dodali nekaj novosti in omogočili dostop v juliju 2014. V prihodnosti bo treba nadgraditi funkcionalnosti za zasebni dostop in omogočiti uporabo aplikacije E-CRIS, V3, tudi v preostalih državah mreže COBISS.Net. SICRIS, V3, omogoča odzivno spletno oblikovanje na enak način kot spletna aplikacija mCobiss. Pri velikih ekranih se izpišejo menijska vrstica, navigacijska vrsti- ca in tabelarični prikaz podatkov v glavi, ki pri manjših ekranih ni na voljo (slika 1). V veliki meri smo uporabili podporo za tabele ogrodja jQuery mobile. Ogrodje omo- goča, da za posamezne stolpce tabele določimo prioritete, saj so stolpci z nižjo prioriteto na manjših ekranih skriti. Ves čas je sicer na voljo meni "Stolpci za prikaz", ki upo- rabnikom omogoča ročno vključevanje in izključevanje stolpcev. V primeru na sliki 1 se je z ožanjem ekrana število stolpcev tabele "Vrednotenje" zmanjšalo do pet. Stara različica SICRIS, V2, je pri izpisih vsebin in tudi pri oblikovanju temeljila na vgnezdenih tabelah, hkrati je bila prirejena ekranom z ločljivostjo 600 x 800 in ni vse- bovala kompleksnih vsebin, kar je olajšalo prenos vseh funkcionalnosti v novo ogrodje (številne definicije tabel smo ob manjših spremembah ponovno uporabili). Slika 1: Zaslonska slika zadetka iskanja v SICRIS, V3 (Vir: IZUM, 2014) Nova različica vsebuje nekatere izboljšave in novosti: • V vstopno stran so vključeni podatki o številu zapisov v bazi podatkov. • Dodano je iskanje po klasifikaciji raziskovalne dejav- nosti. • Dodano je naprednejše iskanje raziskovalcev po šifri in imenu z dodatnimi filtri, kot so "status zaposlitve", "status raziskovalca", "najvišja stopnja izobrazbe" in "klasifikacija raziskovalne dejavnosti". • Dodano je naprednejše iskanje organizacij po šifri in nazivu z dodatnima filtroma "statusna oblika" in "kla- sifikacija raziskovalne dejavnosti". • Dodano je naprednejše iskanje raziskovalnih skupin po šifri in nazivu z dodanim filtrom "klasifikacija raziskovalne dejavnosti". • Dodano je naprednejše iskanje projektov in progra- mov po šifri in nazivu z dodanimi filtri "status", "tip projekta/programa" in "klasifikacija raziskovalne de- javnosti". • Dodano je naprednejše iskanje raziskovalne opreme po nazivu z dodanima filtroma "klasifikacija opreme" in "vir sofinanciranja". V iskalne rezultate je dodan XML-izpis rezultatov s klicem spletne storitve, name- njene programskemu dostopu do podatkov. Tako se spletna storitev tudi reklamira, za dostop do dodatnih podatkov je treba pridobiti uporabniško ime in geslo. • Gumba "prej." in "nasl." (slika 1) omogočata naviga- cijo po iskalnih rezultatih. • Seznami raziskovalcev vsebujejo polje "status". S tem smo odpravili potrebo po izpisovanju ločenih sezna- mov raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (npr. pri zaposlitvah). • V sezname projektov in programov je vključen poda- tek o vodji. • V sezname raziskovalne opreme so vključeni podatki o nabavni vrednosti, klasifikaciji opreme in virih sofi- nanciranja. • Pri projektnih in programskih skupinah je za vsakega člana dodan podatek o obdobju sodelovanja. Tako smo odpravili ločevanje seznamov na trenutne in nek- danje člane pri predstavitvah projektnih ali program- skih skupin. • Dodali smo XML-sezname raziskovalcev, ki smo jih v preteklosti pripravljali na zahtevo, npr. seznam zaposlenih na vseh slovenskih univerzah in seznami zaposlenih posameznih univerz. • Dodali smo storitev "Najuspešnejše skupine razisko- valcev po raziskovalnih področjih in kazalcih razi- skovalne uspešnosti", ki glede na kazalce na osnovi citatov razvršča organizacije, raziskovalne skupine, tekoče programe in projekte. • V servis "Vrednotenje skupine izbranih raziskoval- cev" smo dodali prikaz citatov in čistih citatov WoS in Scopus. • V osnovno predstavitev raziskovalcev, organizacij, skupin, projektov in programov ter opreme smo vključili številčne podatke, povezane s podrejenimi vsebinami, dosegljivimi na povezavah. Na ravni organizacije gre za število zaposlenih, projektov, pro- gramov, skupin, mentorjev in klasifikacij raziskovalne dejavnosti; povezava se ne izpiše, če dodatna vsebina ne obstaja. Andrej Korošec: SICRIS, V3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5