OZ 2014/1

M T 21 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 tega jih ima 36 % strokovni bibliotekarski naziv. Večina anketirancev spada v starostno skupino od 40 do 49 let, prevladuje ženski spol, in sicer z 71 %. Katalogizatorji so svoje znanje ocenili dokaj dobro, najbo- lje (s povprečno oceno 4,8) so ocenili svoje znanje o upora- bi e-pošte. Poznavanje segmenta COBISS2/Katalogizacija so ocenili s povprečno oceno 4,6, poznavanje baz podatkov v sistemu COBISS.MK pa s povprečno oceno 4,2. Anke- tiranci so prepričani, da zelo dobro poznajo katalogiza- cijska pravila in standarde, saj so se ocenili s povprečno oceno 4,4. Pri vmesniku za katalogizacijo so ocenjevali zanesljivost, kakovost, časovni odziv in uporabniško pri- jaznost vmesnika za katalogizacijo. Ugotovili smo, da so s segmentom COBISS2/Katalogizacija zadovoljni, saj so ga zelo dobro ocenili (povprečna ocena 4). Kakovost so oce- nili s povprečno oceno 4,2, pri čemer je 43,5 % katalogiza- torjev dalo najboljšo oceno. Časovni odziv je bil ocenjen s povprečno oceno 4,1, zanesljivost s povprečno oceno 4, uporabniška prijaznost vmesnika pa s povprečno oceno 3,8. Katalogizatorji nimajo težav pri izdelavi bibliografskih zapisov v sistemu COBISS.MK. Prijetno smo presenečeni nad dejstvom, da si večina želi čim hitrejši prehod na novi vmesnik COBISS3/Katalogizacija. Anketirani katalogizatorji menijo, da tečaji v NUB ne zadoščajo. Ker za svoje delo potrebujejo veliko znanja in se morajo strokovno izpopolnjevati, bi moralo biti izobra- ževanje obsežnejše in bolj poglobljeno. Pri tečajih so po- hvalili uporabnost navodil, priporočil in vzorčnih zapisov. Postopki za pridobitev licence za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS so po njihovem mnenju ustrezni. Anke- tiranci so prepričani, da je pri katalogizaciji nujno potrebno dobro poznavanje katalogizacijskih pravil, čeprav so le-ta obsežna, ter tudi, da znanje in izkušnje katalogizatorjev vplivajo na kakovost bibliografskih zapisov. Večina meni, da je v sistemu vzajemne katalogizacije enotna strokovna obdelava zelo pomembna. Anketiranci so predlagali tudi spremembe študijskih programov na področju bibliotekar- stva in informacijske znanosti, ki so nujne. Raziskava kaže, da so katalogizatorji v Makedoniji do- bro seznanjeni s katalogizacijskimi pravili, standardi in priročniki, ki jih uporabljajo pri svojem delu; najbolje so ocenili priročnik COBISS2/Katalogizacija, ki ga tudi naj- pogosteje uporabljajo. S PPIAK niso zadovoljni, ker ne zadošča današnjim zahtevam katalogizacije. Večina anke- tirancev je mnenja, da je katalogizacija zahtevno strokov- no delo in da je delo katalogizatorja zelo odgovorno, zato ga lahko opravljajo le dobro usposobljeni katalogizatorji. Reference Gjalevska, Ž., 2005. Avtomatizacija knjižnic v Makedoniji. Organizaci- ja znanja , 10(4), pp. 235–240. Institut informacijskih znanosti, 2012. About VBM Centre . [online] Dostopno na: http://www.vbm.mk/cobiss/cobiss_mk-en.htm [21. 8. 2014]. Pravilnik za izdavanje dozvoli za zaemna katalogizacija , 2010. Skopje: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski. [pdf] Dostopno na: http://nubsk.edu.mk/images/stories/docs/Pravil- nik_licenci_VBM.pdf [21. 8. 2014]. State Statistical Office of the Republic of Macedonia, 2011 . Libraries in the Republic of Macedonia. [pdf] Skopje: State Statistical Office . Dostopno na: http://www.stat.gov.mk/pdf/2011/2.1.11.25.pdf [21. 8. 2014]. Verona, E., 1970. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga : Dio 1, Odrednice i redalice . Zagreb: Društvo bibliotekara Hrvat- ske. Verona, E., 1983. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga : Dio 2, Kataložni opis . Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Verona, E., 1986. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga : Dio 1, Odrednice i redalice . 2. izmijenjeno izd. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Ivana Dimov Džoleva, Marija Petek: COBISS2/KATALOGIZACIJA ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5