OZ 2013/1-4

M T 25 ORGANIZACIJA ZNANJA 2013, LETN. 18, ZV. 1 – 4 informacijskih spretnosti med medicinskimi sestrami; skušala je napovedati vpliv uporabe digitalnih medijev na klinično prakso zdravstvene nege, izobraževanje in raziskovanje ter opozorila, da prihaja "net generacija" medicinskih sester. Uredništvo si je v prizadevanjih za večjo branost in prepoznavnost ter strokovno pripadnost (pa tudi vstop v digitalno dobo) omislilo gradnjo digitalnega arhiva, a ker velja štiriletni embargo na prostodostopna celotna besedila, so prepričani, da digitalni arhiv ni vzrok za nenehno upadanje števila naročnikov. Morda pa se s tem kaže tudi odziv na socialno-ekonomske razmere tega časa. Morebiti je to signal, ki kaže na slabo pripadnost tej stroki, kar je za vsako poklicno skupino slab potencial v smislu napredka, rasti in razvoja. Uredništvo stremi k prostodostopnim celotnim vsebinam Obzor Zdrav Neg. Kot poudarjajo Izquierdo, Izquierdo, Izquierdo [19] je prost in neomejen dostop do celotnih vsebin revije najboljša možnost za spodbujanje znanstvenega in družbenega razvoja v neki profesiji. S prostim in neomejenim dostopom bi si Obzor Zdrav Neg lažje zagotovil vključevanje v pomembne mednarodne zbirke podatkov. Tovrstno razmišljanje je izpostavila Urquhart [33] in dodala, da je tudi na področju zdravstvene nege izredno pomembno vključevanje raznih bibliometričnih tehnik; npr. t. i. sorodnih člankov (angl. related articles ), ki temeljijo na dobri vsebinski obdelavi člankov. Na področju kakovostne vsebinske obdelave vidimo pomembno nalogo za delovanje na področju ZBN v prihodnosti in vključevanje bibliometričnih tehnik v slovenske bibliografske zbirke kot tudi na spletni strani Obzor Zdrav Neg. ZAKLJU^EK Na spletni strani Obzor Zdrav Neg ves čas beležijo porast števila obiskovalcev [21], ki že presega 132.000 obiskov (podatek za december 2013). Sklepamo, da na to delno vpliva tudi pojav "net generacije" medicinskih sester in babic v Sloveniji. Korak v zagotavljanju večje branosti [6] in prepoznavnosti ter tudi podpora raziskovanju in klinični praksi zdravstvene nege in babištva je zagotovo prostodostopen Obzor Zdrav Neg, ki bo tudi na tak način pridobil večjo veljavo v domačem in mednarodnem prostoru. Reference [1] Obzornik zdravstvene nege . (2012). Dostopno na: http://www. obzornikzdravstvenenege.si (15. 8. 2012). [2] Oermann, M. H., Nordstrom, C. K., Wilmes, N. A., Denison, D. et al. (2008). Information sources for developing the nursing literature. International Journal of Nursing Studies. 45 (4), 580–7. [3] Mihelič Zajec, A. (2007). Pomen in vrednost objav strokovnih člankov za zdravstveno nego in medicinske sestre ter proces pisanja. IN: Kvas, A. ed. Zagotavljanje varnosti bolnikov z boleznimi srca in žilja: jubilejni zbornik predavanj ob 10. letnici delovanja strokovne sekcije, Maribor ,16. november 2007 . Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 79–86. [4] Higgins, A. & Farrelly, M. (2007). Peer-reviewed publication output of psychiatric nurses in the Republic of Ireland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14 (5), 495−502. [5] Happell, B. (2008). Writing for publication: a practical guide. Nursing standard, 22 (28), 35–40. [6] Skela Savič, B (2013). Publiciranje v zdravstveni negi: rezultati bodo prišli s pridobivanjem znanj in spodbudami. Obzornik zdravstvene nege, 47 (1), 5–7. [7] Mihelič Zajec, A. & Dornik, E. (2008b). Prizadevanja za ugled Obzornika zdravstvene nege. Utrip, 16 (4), 4–6. [8] Jarnovič, N. (1976). Ob desetletnici Zdravstvenega obzornika. Zdravstveni obzornik, 10 (4), 257–8. [9] Strajnar, J. (1980). Urednica našega glasila je končala z delom: organizacijski, vsebinski in oblikovni prispevek urednice, MS Neže Jarnovič k razvoju Zdravstvenega obzornika. Zdravstveni obzornik, 14 (5–6), 291–306. [10] Strajnar, J. (1986). Dvajset let zdravstvenega obzornika. Zdravstveni obzornik, 20 (5–6), 257–264. [11] Grbec, V. (1997). Obzornik zdravstvene nege praznuje tridesetletnico. Obzornik zdravstvene nege, 31 (5–6), 183–5. [12] Dornik, E. (2007). Bibliometrični pregled Obzornika zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 41 (Supl. 1), 83–92. [13] Mihelič Zajec, A. & Dornik, E. (2008a). Digitalna doba vpliva tudi na obzornik zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 42 (4), 241–2. [14] Information and documentation – rules for the abbreviation of title words and titles of publications (ISO 4). (1997). Geneva: International Organization for Standardization. [15] Obvestilo. (2011). Obzornik zdravstvene nege, 45(1), 48. [16] Grbec, V. & Urbančič, K. (2001). Nov prispevek h kakovosti Obzornika zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 35 (1– 2), 1–2. [17] Adamič, Š., & Nekrep, F. V. (2000). Elektronska znanstvena periodika – je danes že jutri? Raziskovalec, 30 (1–2), 74–5. [18] Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti. (2008). Dostopno na: http://www.arrs.gov.si/sl/akti/ prav–znan–strok–uspesn–maj07.asp (25. 3. 2008). [19] Izquierdo, S. S., Izquierdo, L. R., Izquierdo, J. M. (2007). Publishing science in the digital age. The case of Neurocirugía. Ema Dornik: OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE − SPLETNA METRIKA 2009−2013

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5