OZ 2007/4

M 229 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 Avtorji: Gordana Mazić, Alexandra Dipchikova, Jelena Djurović, Pavlina Mitrevska Gjurovska, Nevenka Hajdaro- vić, Marija Jovancai, Janez Jug, Anka Rogina Moderatorka: Gordana Mazi} (Institut infor- macijskih znanosti, Maribor) Kontaktni naslov: gordana.mazic @ izum.si Na okroglo mizo “Prevzemanje bibliografskih zapisov iz različnih okolij” smo povabili 11 predstavnikov nacionalnih knjižničnih sistemov COBISS z željo, da poiščemo odgo- vore na vprašanja o prostem pretoku bibliografskih zapisov. Prosti pretok je v skupnem interesu zaradi smotrnejše, kvali- tetnejše in učinkovitejše katalogizacije in je nedvomno samo en del skupnega napora knjižnic, da svojim uporabnikom ponudijo prav tiste informacije, ki jih potrebujejo. Knjižnice tega že od nekdaj ne počnejo same. Danes, v času odprtih družb in komunikacij, se nam medsebojno sodelovanje po- nuja kot smotrna rešitev za iskanje odgovorov na vedno večje izzive, s katerimi se srečujejo knjižnice. Izhodišče razprave so izkušnje s hitro naraščajočim številom prevzetih zapisov med knjižnicami v mreži COBISS.Net , v kateri so- deluje že pet držav in ki se bo v prihodnje še širila. Vsako okolje ima svojo specifično knjižnično tradicijo, ki je tesno povezana s kulturo in se izraža tudi v razlikah pri sicer dokaj standardizirani knjižničarski praksi. V mreži COBISS.Net uporabljamo pet različnih jezikov katalogiza- cije, v prihodnosti pa jih bo zagotovo še več. Področje, na katerem deluje in se širi COBISS.Net , je znano po številnih nacionalnih skupinah, sožitju različnih kultur, jezikov in veroizpovedi. Je področje, katerega prihodnost nedvomno temelji na medsebojnem dialogu, sodelovanju in strpnosti. Soočanje različnih izkušenj, ugotovitev in pričakovanj nas bo zagotovo pripeljalo do boljše vizije medsebojnega sode- lovanja v mreži COBISS.Net . Svoje izkušnje so na okrogli mizi predstavili: dr. Alexandra Dipchikova, vodja skupine za normativno kontrolo Nacionalne knjižnice “Sv. Ciril in Me- tod” (Sofija), mag. Ema Dornik, bibliotekarka na Inštitutu za biomedicinsko informatiko (Ljubljana), Jelena Đurović, ravnateljica Nacionalne knjižnice Črne gore (Cetinje), Ne- venka Hajdarević, redaktorica vzajemnega kataloga ViBBiH Centra (Sarajevo), Marija Jovancai, urednica Bibliografije Vojvodine v BMS (Novi Sad), mag. Janez Jug, bibliotekar Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja (Ljublja- na), Irena Kavčič, redaktorica vzajemne baze podatkov v NUK (Ljubljana), mag. Željka Komlenić, vodja oddelka za obdelavo v NUBRS (Banjaluka), Pavlina Mitrevska Gjurov- ska, bibliotekarka v NUB “Kliment Ohridski” (Skopje) in Anka Rogina, strokovna sodelavka v IZUM (Maribor). Knjižnice so sinonim za vzajemnost. Njihova naloga je, da priskrbijo gradivo in omogočijo dostop do informacij in jih dajo uporabnikom na voljo. Večji kot je sistem, katerega del je posamezna knjižnica, večja je verjetnost, da bo uporabnik našel publikacijo oz. iskano informacijo. S to idejo se je pred 20 leti začel COBISS. Ko danes govorimo o prostem pretoku bibliografskih za- pisov v sistemih COBISS, imamo v mislih tri segmente, ki prispevajo k učinkovitejši, kakovostnejši in cenejši katalo- gizaciji. To so: vzajemna katalogizacija, prevzem zapisov iz svetovno znanih baz podatkov oz. servisov in COBISS.Net . Online vzajemna katalogizacija je zasnovana na kooperati- vnem zbiranju in distribuirani obdelavi podatkov, kar omo- goča racionalno delitev dela in prihranek pri zahtevnem postopku obdelave knjižničnega gradiva. 1 Vzajemna kata- logizacija je temeljni princip delovanja nacionalnih siste- mov COBISS. Podobni, vendar ne enaki modeli vzajemne katalogizacije so danes razširjeni po celem svetu. COBISS.XX Štev. knjižnic Štev. licenc Štev. zapisov Štev. kopiranj % kop. COBISS.BH Bosna in Herce- govina 21 85 248.920 50.671 20 % COBISS.CG Črna gora 10 32 113.089 16.975 15 % COBISS.MK Makedonija 22 53 364.496 83.939 23 % COBISS.SI Slovenija 345 775 3.175.918 4.961.431 156 % COBISS.SR Srbija 74 458 1.791.945 634.893 29 % Tabela 1: Število vključenih knjižnic in katalogizatorjev, število kreiranih zapisov in njihovih kopij v lokalne baze podatkov v posameznih nacionalnih sistemih COBISS PREVZEMANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV IZ RAZLI^NIH KULTURNIH OKOLIJ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5