OZ 2007/4

218 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 Izvleček V prispevku so predstavljene nove aplikacije COBISS in njihova uporaba pri poslovanju knjižnic v okviru mreže COBISS.Net. Poudarek je na predstavitvi novosti v sistemu vzajemne katalogiza- cije ob prehodu na nov vmesnik COBISS3/Katalogizacija. Opisan je novi način ažuriranja biblio- grafskih podatkov, ki bo za razliko od sedanjega dajal prednost vzajemni bazi podatkov COBIB in s tem prispeval k boljši kakovosti in racionalnosti bibliografskega sistema. Na osnovi faktograf- skih podatkov je prikazana tudi stopnja uporabe lokalnih aplikacij COBISS3 ter novosti v spletnih aplikacijah za končne uporabnike in za podporo upravljanju sistemov v mreži COBISS.Net . Kjučne besede sistem vzajemne katalogizacije, zagotavljanje kakovosti bibliografskih baz podatkov, lokalne apli- kacije COBISS3, spletne aplikacije COBISS, aplikacije za podporo upravljanju sistemov COBISS Abstract The paper presents new COBISS applications and their use by libraries operating within the COBISS.Net network. An emphasis is placed on new features in the shared cataloguing system, in particular, when moving to a new COBISS3/Cataloguing interface. Described is a new method of updating bibliographic data which, unlike the existing method, will give preference to the COBIB shared bibliographic database and thus improve the quality and the rationale of the bibliographic system. Based on factual data, the paper also describes the level of use of COBISS3 local applica- tions, and presents news in web applications to be applied by end users as well as in applications designed to support systems management within the COBISS.Net network. Keywords shared cataloguing system, quality control of bibliographic databases, COBISS3 local applications, COBISS web applications, COBISS managing systems applications Marta Seljak Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: marta.seljak @ izum.si UVOD Pred dvajsetimi leti vzpostavljen sistem vzajemne katalo- gizacije COBISS deluje v petih državah od šestih, nasta- lih na področju nekdanje Jugoslavije (Slovenija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija, Črna gora), v Bolgariji in Albaniji pa potekajo pripravljalne aktivnosti za njego- vo implementacijo. Bibliografski sistemi v posameznih državah, še zlasti avtomatizacija lokalnih funkcij v posameznih knjižnicah, beležijo različno stopnjo implementacije in uporabe raz- položljivih aplikacij. IZUM razvija in vzdržuje naslednje štiri skupine aplika- cij: • sistem vzajemne katalogizacije (bibliografski sistem na državni ravni), • aplikacije za avtomatizacijo lokalnih funkcij knjižnic, • spletne aplikacije za končne uporabnike, • aplikacije za podporo upravljanju in vzdrževanju si- stemov v mreži COBISS.Net. Z vidika prioritet lahko razvoj in vzdrževanje aplikacij COBISS razvrstimo v tri skupine: • tekoče dopolnjevanje programske opreme COBISS na osnovi predlogov knjižnic in drugih uporabnikov sistema in servisov, ki se odraža v povprečno treh ali štirih novih verzijah letno; • razvoj aplikacij in funkcij, ki v okolju COBISS2 ne obstajajo (COBISS3/Medknjižnična izposoja, COBISS3/Nabava, COBISS3/Zaloga, COBISS3/Se- NOVE APLIKACIJE V SISTEMU COBISS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5