OZ 2007/4

M T 217 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 delavcev pri projektu imelo le manjše zadolžitve; vsak od teh je opravil za manj kot teden dni dela. Po drugi strani pa je šest sodelavcev opravilo za več kot 2 meseca dela vsak. Največ časa se je projektu posvečal sodelavec, ki je bil zadolžen za implementacijo nove verzije COBISS/ OPAC, ta je za projekt porabil nekaj čez 550 delovnih ur. Razporeditev opravljenih ur dela po izvedenih aktivnostih je razvidna iz slike 1. Slika 1: Razporeditev opravljenih ur po aktivnostih Vidimo, da je največ časa zahtevala implementacija pro- gramske opreme. Na drugem mestu je čas, porabljen za testiranje nove in spremenjene funkcionalnosti. Sledi priprava uporabniške dokumentacije. Zanimiv je zadnji, desni stolpec, ki ponazarja čas nameščanja programske opreme. Gre za 287 ur, ki so bile večinoma opravljene v zadnjih nekaj dnevih izvajanja projekta, predvsem čez vi- kend, ko sistem COBISS uporablja najmanj uporabnikov. NA^RTI Dopolnjevanje {ifranta za jezike Trenutno poteka revizija šifranta jezikov še za druge jezi- ke, ne le za jezike naše bivše skupne države. Pričakujemo le manjše dopolnitve, predvsem zaradi kod, ki so bile v zadnjem času dodane v standard ISO 639-2 in jih v šif- rantu COBISS še ni. Pri dopolnjevanju šifranta se že nekaj časa držimo načela, da kod, ki jih v standardu ni, ne dodajamo! Pri jezikih, ki v šifrantu morebiti manjkajo, je treba najprej poskrbeti, da se uvrstijo v standard. Obrazec za zahtevo nove kode je na voljo na spletnih straneh Kongresne knjižnice na naslovu http://www.loc.gov/standards/iso639-2/. COBISS3/Katalogizacija V pripravi je nov segment programske opreme COBISS3, COBISS3/Katalogizacija. Tehnologija COBISS3 bo omogo- čala vnos podatkov tudi v cirilici. Zato pri prikazu podatkov ne bo treba uporabljati nobenih algoritmov, ki bi skrbeli za pravilno pisavo. Algoritem, ki je bil pripravljen za prikaz podatkov iz programske opreme COBISS2, pa bomo uporabili pri prenosu zapisov, kreiranih s COBISS2/Katalogizacija, v COBISS3/Katalogizacija. Z njim bo možno narediti avto- matsko pretvorbo podatkov iz latinice v cirilico. K pravil- nemu prenosu podatkov bo prispevala tudi konverzija, ki smo jo izvedli v okviru projekta Poenotenje uporabe kod za jezike in pisave v COBISS.Net . S konverzijo smo po- datke uredili in s tem izpolnili enega od osnovnih pogojev za uspešen prehod v okolje COBISS3. Reference [1] UNIMARC Manual. Bibliographic Format, München: K. G. Sauer, 1994–. [2] COMARC/B format: format za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike. Maribor: IZUM, 1991–. [3] COMARC/A format: za bibliografske podatke. Maribor: IZUM, 2003. [4] MARC code list for languages. Washington: Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2007. [5] International standard. ISO 639-2, Codes for the representation of names of languages. Part 2, Alpha-3 code. Geneve: International Organization for Standardization, 1998. Spletne povezave 1 http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ 2 http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5