OZ 2004/4

210 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 be DIS glasovanja. Bistvena novost tega standarda je možnost prenosa ISO 10646 (Unicode) znakovnega nabora v zapisih. Oznaka nabora ni del tega standarda, ampak je do- govorjena na nivoju aplikacije, ki standard uporablja (npr. ISO 23950). 5. Predlaga se uvedba novega projekta (NP), ki bi defini- ral mednarodni format MARC XML, ki bi bil kompa- tibilen z ISO 2709. Sally H. McCallum, predsednica pododbora SC4, je po- zvala predstavnike držav, da poročajo o aktivnostih v povezavi z delom SC4. Sam sem poročal o testiranju ISO 10160/161 povezave med COBISS in OCLC-jem ter o testni verziji strežnika Z39.50, ki ga je pripravil IZUM. ISO TC46/SC9 – PLENARNO ZASEDANJE Pododbor SC9 ima urejeno spletno stran na naslovu http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/, kjer lahko najdemo vse dokumente. Povzetek sprejetih resolucij: 1. Odprt je novi projekt, katerega namen je zamenjava standarda ISO 690:1987 Documentation – Bibliograp- hic references – Content, form and structure ter ISO 690-2:1997, Information and documentattion – Bibli- ographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof. Za vodjo projekta je bil predlagan Mr. George Ri- chardson, delovna skupina bo ustanovljena po potrebi (glede na njegovo presojo). 2. Registracijske agencije ISBN so ustanovile mednarodno agencijo ISBN, ki naj bi nadomestila Staatsbibliothek Berlin, ki je dosedaj opravljala to funkcijo. Ob tem so se posebej zahvalili navedeni ustanovi in dr. Hartmut Walravensu za 35-letni prispevek razvoju ISBN. Medna- rodna agencija ISBN bo uradno predlagana ISO Techni- cal Management Group, ko bo postala pravna oseba. 3. DOI (Digital Object Identifier) Pododbor SC9 poziva International DOI Foundation, da pripravi formalni predlog in osnutek ISO standarda za DOI. 4. Standardni identifikator zbirk Pododbor SC9 poziva Finnish Standards Association, da pripravi formalni predlog projekta in osnutek pred- loga za pripravo standardnega identifikatorja zbirk (New Project). 5. Projekt 21047 ISTC SC9 predlaga sprejem resolucije TC46 glede nomi- nacije CISAC, Nielsen BookData in konzorcija R. R.Bowker kot registracijskega organa za ISTC (Inter- national Standard Text Code) 6. Projekt 21047 ISTC – podaljšanje roka za objavo standarda do maja 2006. 7. Projekt 15706-2 ISAN (International Standard Audio- visual Number), part 2: Version identifier (V-ISAN) Projekt 20925 (ISAN) naj se združi z 15706-2 (V- ISAN) in preda delovni skupini SC9-WG1 v razvoj v skladu z Isovim priporočenim maksimalnim rokom 36 mesecev. ISO TC46 – PLENARNO ZASEDANJE Na plenarnem zasedanju je bilo najprej v splošnem pred- stavljeno delovanje TC46 (Jean-Marie Arnoult, Francija). TC46 se ukvarja s standardizacijo v povezavi s knjižnica- mi, informacijsko dokumentacijskimi centri, arhivi, infor- macijsko znanostjo in založništvom. TC46 sestavljajo naslednji pododbori: SC4 – Tehnical Interoperability SC8 – Quality – Statistics and Performance Evaluation SC9 – Identification and Description SC11 – Archives/Records Management TC46 ima 71 držav članic (37 opazovalk) SC4 48 držav članic (27 opazovalk) SC8 34 držav članic (15 opazovalk) SC9 44 držav članic (18 opazovalk) SC11 31 držav članic (11 opazovalk) Slovenija (SIST) sodeluje kot opazovalka v pododborih SC4 in SC9, v katerih se trenutno ukvarjajo z naslednjimi projekti: SC4: CD 2146 Documentation – Directories of libraries, archives, information and documentation centres, and their data bases CD 21 127 Computer applications in information and documentation – A conceptual reference model for the interchange of cultural heritage information NP Schema for holdings information SC9: CD 2108 Information and documentation – Internatio- nal standard for book numbering (ISBN) AWI 3297 Information and documentation – Internatio- nal standard serial number (ISSN) CD 20 925-1 Information and documentation – Version identifier for audiovisual works (V-ISAN) – Part 1: Structure and use CD 21 047 Information and documentation – Internatio- nal standards textual work code (ISTC) POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5