OZ 2004/4

M 209 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 SESTANKI ISO TC46 V dneh med 25. in 29. 10. 2004 so se v Washingtonu odvijali sestanki tehničnega odbora ISO TC46, ki pokriva standardizacijo v povezavi s knjižnicami, informacijsko do- kumentacijskimi centri, arhivi, in- formacijsko znanostjo in založništvom. Poleg plenarnega zasedanja sem se udeležil dejavnosti pododborov SC4 in SC9, v katerih je Slovenija članica opazovalka. dobnimi tehnološkimi možnostmi in ločitev podatkovnih elementov od načina prenosa podatkov. Standard ob- ravnava opis knjižnic in sorodnih sistemov, njihovih servisov in baz podatkov. Revizija upošteva tudi standard X.500 in ISO/DIS 15511. Junija 2005 naj bi bila pripravljena nova verzija osnutka standarda, do takrat pa je treba še uskladiti podatkovne elemente ISO 8459 in ISO 2146, razširiti podporo refe- renčnih storitev, pregledati podporo za upravljanje do- stopa, razširiti ISO 2146 s podporo NCIP in OpenURL v smeri večje granulacije protokola. ISO 8459. Pri tem standardu, ki je sicer razdeljen v pet delov, se izvaja konsolidacija standarda in njegova uskla- ditev z novimi potrebami. Trenutno je seznam dolg 536 elementov. Poleg tega so v seznam dodali nekaj novih elementov, ki so jih pogrešali pri pregledih. ISO TC46/SC4 – PLENARNO ZASEDANJE Plenarno zasedanje SC4 je sprejelo naslednje resolucije za TC46: 1. Standardi ISO 6861 Glagolyc alphabet , ISO 5426-2 Latin extension in ISO 8957 Hebrew alphabet naj se prenesejo v pristojnost ISO JTC1 SC2 kot standardi s statusom stabilizirano. 2. Standard ISO 10754 Extension of the Cyrillic alpha- bet , znakovni nabor neslovanskih jezikov za potrebe izmenjave bibliografskih podatkov, naj se prenese v pristojnost ISO JTC1 SC2 pod pogojem, da se znaki iz tega nabora sprejmejo kot kompatibilni znaki v ISO 10646 (Unicode). 3. Preveri naj se standard ISO 10161, verzija 3, s stališča nekompatibilnosti s prejšnjo verzijo. Standard ni prešel v naslednjo fazo, ker so Japonska in še nekatere države glasovale proti zaradi problemov s kompatibilnostjo med verzijo 3 in verzijo 2. Po nji- hovem mnenju sprejetje tega standarda lahko povzroči težave v že obstoječih aplikacijah. Zato se je delovni skupini dodelil dodaten čas 6 mesecev, da se preveri standard z vidika kompatibilnosti. 4. Novi osnutek standarda ISO 2709 se razdeli za potre- DELOVNA SKUPINA: ISO TC46/SC4- WG10 BIBLIOGRAPHIC HOLDINGS SCHEMA Delovne skupine, ki je trajala en dan, se je udeležilo dvaj- set delegatov iz Avstralije, Kanade, Danske, Francije, Ita- lije, Japonske, Velike Britanije, ZDA in Slovenije. Delo- vno skupino vodi William E. Moen in je bila ustanovljena z namenom, da bi definirali shemo XML za izmenjavo podatkov o stanju zaloge. Shema za izmenjavo je sicer definirana znotraj Z39.50 in kar nekaj profilov (npr. Bath) se sklicuje nanjo, vendar pa si v knjižnicah želijo enosta- vnejšo in razumljivejšo shemo, ki bi temeljila na XML in bila uporabna tudi v aplikacijah zunaj Z39.50. Namen prvega sestanka te delovne skupine je bil iden- tificirati funkcionalne zahteve take sheme in diskutirati o njih. Predvsem smo želeli identificirati aplikacije, ki bi tovrstno shemo uporabile in tudi določiti, kaj naj jim taka shema ponudi. V prvem delu sestanka smo naredili med- sebojno primerjavo Z3950 Holdings schema, MARC 21 Holdings Format in uporabe v profilu DanZIG, v drugem delu pa se je diskusija vrtela o aplikacijah in njihovih zahtevah v zvezi z izmenjavo podatkov o stanju zaloge. DELOVNA SKUPINA: ISO TC46/SC4- WG7 DATA ELEMENTS Delovne skupine smo se udeležili delegati iz Avstralije, Kanade, Italije, Japonske, Slovenije, Velike Britanije in ZDA. ISO 2146 (Revizija). Revizija standarda teče že od leta 1999, njen glavni namen pa je prenovitev v skladu s so-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5