OZ 2017/1-2

2 ORGANIZACIJA ZNANJA 2017, LETN. 22, ZV. 1 - 2 https://doi.org/10.3359/oz1712002 1.01: IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK Teja Koler Povh Fakulteta za gradbeni{tvo in geodezijo Univerze v Ljubljani Kontaktni naslov: teja.povh @ fgg.uni-lj.si Izvle~ek Odprti dostop kot nov poslovni model v znanstveni komunikaciji lahko vpliva na citiranost znanstvenih objav, o čemer obstaja mnogo raziskav. V tem članku je prikazana analiza časovnega odmeva, ki predstavlja čas od objave članka do prvega citata. Analizo časovnega odmeva smo izvedli v dveh fazah. V prvi fazi smo izbrali štiri največkrat citirane gradbeniške mednarodno odmevne revije z zgornje polovice seznama JCR (Journal Citation Reports). Zanje smo v drugi fazi raziskave ugotavljali citiranost člankov po posameznem letu v obdobju od objave v letu 2007 do konca 2012 v naslednjih treh podatkovnih zbirkah: Web of Science (WoS), Scopus in Google Scholar (GS). Revije so hibridne, v njih so objavljeni odprtodostopni članki (članki OA) in članki, ki niso v odprtem dostopu (članki NOA). Iz raziskave smo ugotovili, da so članki OA in članki NOA proučevanih štirih revij prve citate dosegli že v prvem letu po objavi. Članki OAso bili v povprečju v prvem letu citirani večkrat kot članki NOA. Članki OA in članki NOA proučevanih štirih revij so po kazalniku povprečno število citatov prvo največje število citatov dosegli 3. ali 4. leto po objavi. Po kazalniku delež vsote števila citatov v skupni vsoti števila citatov za obdobje od 2007 do 2012 pa še prej, v 2. ali 3. letu po objavi. Trenda obeh kazalnikov nakazujeta, da bo za članke OA in članke NOA sledila še ena kulminacija števila citatov, za mnoge od njih bo dosežena pri še višjih vrednostih števila citatov. Klju~ne besede odprti dostop, vpliv na citiranost, časovni odmev Abstract The open access as a new bussiness model in scientific communication can have an impact on citations of scientific publications, which has been researched a lot. This article presents an analysis of the echo time, which indicates the period from publishing an article to the time of its first citation. The analysis of the echo time was made in two phases. In the first phase we selected four most frequently cited internationally renowned journals in civil engineering, ranked in the upper half of theJCR (Journal Citation Reports) list. In the second phase we investigated, for these journals, the number of citations by year in the period from their publication in 2007 till the end of 2012 in the following three databases: WebofScience(WoS), Scopus and Google Scholar (GS). They are hybrid journals, in which open access (OA) and non-open access (NOA) articles are published. In the study it was established that the first citations of OA and NOA articles appeared in the first year after publishing, but, on average, in first year after publication, more citations of OAarticles appeared than of NOAarticles. Both,OAandNOA articles published in the examined journals, reachedthehighestnumber of citations in the third or fourth year after publication regarding the indicator average number of citations . Regarding the indicator proportion of the sum of the number of citations in the cumulative sum of the number of citations in the period 2007–2012 this happened even earlier, i.e. in the second or third year after publication. Trends for these two indicators show the possibility of one more culmination in the number of citations of OA and NOA articles, for many of them it will be reached at an even higher number ofcitations. Keywords open access, impact on citation, time echo Članek je nastal na osnovi doktorske raziskave in disertacije avtorice Cvetke Teje Koler Povh z naslovom Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu (2014), katere mentor je bil prof. dr. Primož Južnič (UL FF), somentor pa prof. dr. Goran Turk (UL FGG). VPLIV ODPRTEGA DOSTOPA NA ^ASOVNI ODMEV OBJAV – PRIMER ZNANSTVENIH OBJAV V GRADBENI[TVU IMPACT OF OPEN ACCESS ON THE TIME ECHO OF PUBLICATIONS – SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN CIVIL ENGINEERING

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5