OZ 2015/1

2 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 doi:10.3359/oz1501002 1.04: STROKOVNI ČLANEK Tanja Turšek Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tanja.tursek @ izum.si UVOD E-knjige ter e-serijske publikacije in baze podatkov uvr- ščamo med e-vire. Pri nabavi e-knjige gre običajno za nakup dostopa, tj. licence, pod določenimi pogoji: dostop velja za določen čas, dostopno je določeno število licenc, zakupljeno je določeno število izposoj ipd. Lahko pa knji- žnica z nakupom e-knjige postane tudi lastnik vsebine. E-knjige, pri katerih ponudnik omogoča izposojo, si člani knjižnice najprej izposodijo, nato pa si jih lahko naložijo na mobilne naprave. Izposoja e-knjig poteka po bolj ali manj podobnih načelih kot izposoja tiskanih knjig. E-KNJIGA, Izposoja e-knjig in por- tali za izposojo e-knjig Čeprav je e-knjiga v bistvu digitalna datoteka, založniki in ponudniki e-knjig le stežka zapustijo dobro poznan E-KNJIGE IN COBISS Izvle~ek Prispevek predstavlja vključevanje nabave in izposoje e-knjig v sistem COBISS. To je vodilo do razvoja novega programskega segmenta COBISS3/Elektronski viri. Segment je namenjen vodenju postopkov nabave elektronskega gradiva in povezovanju s portali za izposojo e-knjig. Prikazana je struktura razredov v segmentu. Opisano je delovanje povezave med portalom za izposojo e-knjig in sistemom COBISS. Predstavljeni sta tudi dopolnitev COBISS/OPAC-a s podatki o dostopnosti e-knjig v knjižnicah in dopolnitev Moje knjižnice s seznamom izposojenih e-knjig. Klju~ne besede e-knjige, e-viri, izposoja e-knjig, licence, COBISS, Biblos, COBISS3/Elektronski viri, COBISS/OPAC, Moja knjižnica Abstract Integration of e-book acquisition and lending into the COBISS system is presented, leading to the development of a new software module: COBISS3/Electronic Resources. The module enables acquisition procedures of electronic material and linking to e-lending portals. The class structure in the software module is presented. It is described how the link between the e-book lending portal and the COBISS system works. Also presented are COBISS/OPAC updated with the data on e-book availability in libraries and My library updated with the list of e-books placed on loan. Keywords e-books, e-resources, e-book lending, licences, COBISS, Biblos, COBISS3/Electronic Resources, COBISS/OPAC, My library Članek je nastal na osnovi predstavitve z istoimenskim naslovom na konferenci COBISS 2014. Maribor, 19.–20. november 2014. svet klasičnih, tiskanih knjig. Tako poteka izposoja e-knji- ge še vedno po podobnih načelih, kot veljajo pri izposoji tiskane knjige. Eno e-knjigo ima lahko v nekem trenutku izposojeno le en uporabnik. Izposoja je časovno omejena. Po poteku izposoje se e-knjiga "vrne" v knjižnico in je ponovno na voljo za izposojo. Uporabnik si lahko e-knjigo izposodi od kjer koli in kadar koli. V tem času mu je e- knjiga na voljo za prenos na poljubno končno napravo ali več naprav. Da bi se pri uporabi e-knjig preprečile zlora- be, so e-knjige zaščitene z DRM-zaščito (Digital Rights Management). Na področju izposoje e-knjig lahko v prihodnje pričakujemo še veliko sprememb, saj ponudniki e-knjig iščejo in preizkušajo nove poslovne modele. E-knjige, ki si jih je možno izposojati, so dostopne na porta- lih za izposojo e-knjig. Portali knjižnicam omogočajo na- kup e-knjig, pri čemer knjižnica ne kupi fizične oblike gra- diva, ampak dostop do gradiva, uporabnikom pa omogočajo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5