OZ 2015/1

UVODNIK Spoštovane bralke in bralci! Pred nami je prva številka dvajsetega letnika revije Organizacija znanja, v kateri objavljamo šest stro- kovnih člankov, ki se v veliki meri navezujejo na knjižnični informacijski sistem COBISS, predstavlja- mo vam tudi šest poročil z različnih dogodkov (konferenc in srečanj) ter rubriko COBISS obvestila . Prve tri članke so na pobudo uredništva napisali avtorji na osnovi zanimivih predstavitev, ki smo se jih lahko udeležili v okviru konference COBISS 2014, ki je potekala od 19. do 20. novembra 2014 v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru. Tanja Turšek nam v članku z naslovom E-knjige in COBISS predstavi, kako je potekalo vključe- vanje nabave in izposoje e-knjig v sistem COBISS; v članku je opisan nov segment programske opreme COBISS3/Elektronski viri, ki je namenjen vodenju postopkov nabave elektronskega gradiva in povezovanju s portali za izposojo e-knjig. Prikazana sta tudi dostopnost e-knjig v COBISS/OPAC-u ter pregled izposojenih e-knjig v servisu Moja knjižnica. Sledi prispevek avtorice Mateje Drnovšek z naslovom Kakšen COBISS, knjižničarka? , v katerem preberemo, kako so se na Osnovni šoli Polje lotili sistematičnega seznanjanja učencev z uporabo COBISS/OPAC-a; predstavljene so tudi zanimive ugotovitve o tem, kako dobro učenci poznajo sistem COBISS. Tretji članek z naslovom Pomen urejenih bibliografij za spremljanje in vrednotenje znanstvenora- ziskovalnega dela je napisal Primož Južnič. Prispevek obravnava pomen knjižnic in knjižničarjev za znanstvenoraziskovalno skupnost ter vlogo, pomen in odgovornost knjižničarjev pri vrednoten- ju znanstvenoraziskovalnega dela. Avtor predstavi v Sloveniji uveljavljen enoten in standardiziran vnos bibliografij v sistemu COBISS ter njegovo povezavo z informacijskim sistemom o razisko- valni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS). Članek z naslovom Socialna ekonomija sistema COBISS in mreže COBISS.Net avtorja Tvrtka- Matije Šercarja poda zgodovinski pogled na sistem COBISS, ki temelji na paradigmi socialne ekonomije, katere osnova je omrežna ontologija za izmenjavo informacij in stvari. Sistem COBISS predstavlja digitalno socialno mrežo, ki deluje na osnovah sodelovanja, vzajemnosti in izmenjave. Peti članek avtorice Eme Dornik z naslovom COBIB.SI : prirast bibliografskih zapisov v letu 2014 analizira letni prirast gradiva po mesecih v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi COBIB.SI. Pred- stavljeni so tudi podatki o prehodu iz COBISS2/Katalogizacije na COBISS3/Katalogizacijo. Zadnji članek z naslovom Antropologija informacij: transdisciplinarno podpolje informacijske znanosti avtorja Tvrtka-Matije Šercarja poda premišljanja o prepletenosti in soodvisnosti antropoloških in infor- macijskih znanosti. V članku avtor skozi zgodovinski, antropološki in filozofski vidik predstavi tradici- onalno antropologijo, novo antropologijo informacij in tehnologij ter kiborško antropologijo. Člankom sledijo poročila z domačih in tujih konferenc in srečanj, ki so se jih udeležili sodelavci Instituta informacijskih znanosti, ter rubrika COBISS obvestila s pregledom najpomembnejših novosti v sistemu COBISS v obdobju od julija 2014 do marca 2015. Do zdaj je vsaka številka revije OZ imela drugačno podobo naslovnice, tokrat pa smo se v ured- ništvu odločili za spremembo. Pripravili smo novo stalno naslovnico, ki bo krasila vse prihodnje številke naše revije. Želim vam prijetne poletne dni in veliko užitkov ob branju! Aleksandra Rubelj Odgovorna urednica

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5