OZ 2015/1

22 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 katalogizacija, 2014). V letu 2014 smo na dan 12. 11. zabe- ležili 4,5-milijonti bibliografski zapis v COBIB.SI, v bazi CONOR.SI smo na dan 3. 11. 2014 zabeležili milijonti normativni zapis; v lokalnih bazah podatkov COBISS.Net pa smo na dan 21. 6. 2014 zabeležili kreiranje 21-mi- lijontega zapisa. Dne 13. 10. 2014 smo obudili spomin na trideseto obletnico prvega bibliografskega zapisa v COBISS-u (Obvestila in novosti: arhiv, 2014). Po podatkih Centralnega registra uporabnikov COBISS.SI imamo v Sloveniji 670 imetnikov licenc/dovoljenj za vzajemno katalogizacijo, ki imajo v eni knjižnici ali v več knjižnicah uporabniško ime in geslo s pooblastili za kreiranje zapisov v procesu vzajemne katalogizacije. Za ažurnost podatkov skrbijo lokalni administratorji vsake knjižnice oz. ustanove, ki je vključena v sistem. Med 670 imetniki licenc/dovoljenj za vzajemno katalogizacijo je 534 katalogizatorjev, ki so v zadnjem 3-letnem obdobju kreirali več kot 100 zapisov, v tem obdobju zapisov ni kreiralo 39 katalogizatorjev, 97 katalogizatorjev pa je kreiralo od 1 in 99 zapisov (podatki na dan 19. 1. 2015) (Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, 2015). Poudarja- mo, da so znanje, izkušnje in sistematično delo katalogi- zatorjev, ki izgrajujejo baze podatkov COBISS, ključnega pomena za raven kakovosti sistema kot celote (Seljak, 2004). COBISS3/Katalogizacija V letu 2011 so se v COBISS.SI začele aktivnosti za uva- janje programskega segmenta COBISS3/Katalogizacija (Prehod na COBISS3/Katalogizacijo, 2012). V letu 2014 (16. 9.) so bile knjižnice obveščene o nameravani opustitvi programske opreme COBISS2. Predvideni rok za dokonč- no opustitev programske opreme COBISS2 in prehod na COBISS3/Katalogizacijo je 1. 1. 2016. V Sloveniji je 286 knjižnic, ki imajo nameščen programski segment COBISS/ Katalogizacija. Na dan 15. 2. 2015 je programsko opremo COBISS3/Katalogizacija uporabljalo 163 knjižnic, v po- stopku prehoda je bilo preko 50 knjižnic. V Sloveniji je do 15. 2. 2015 dovoljenje A (za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela) pridobilo 476 katalogizatorjev, dovoljenje B1 (za vzajemno katalo- gizacijo sestavnih delov) 385 katalogizatorjev, dovoljenje B2 (za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov) 229 katalogizatorjev, dovoljenje SER (za vzajemno katalogi- zacijo serijskih publikacij) 95 katalogizatorjev, dovoljenje C (za vzajemno katalogizacijo neknjižega gradiva) 375 katalogizatorjev ter dovoljenje D (za vzajemno katalogi- zacijo antikvarnega gradiva) 60 katalogizatorjev. Po podatkih v bazi COBIB.SI se je odstotek bibliograf- skih zapisov, ki so bili kreirani v letu 2014 (v okolju COBISS2 ali COBISS3) in ažurirani s COBISS3/Ka- talogizacijo, povečal, in sicer s 54 % januarja na 72 % decembra 2014. Na letni ravni je bilo po statističnih po- datkih za leto 2014 v COBISS3/Katalogizaciji kreiranih 59 % bibliografskih zapisov. Letni prirast gradiva V letu 2014 je bilo v COBIB.SI kreiranih 173.896 novih bibliografskih zapisov (podatki na dan 31. 12. 2014). Iz baze OCLC WorldCat je bilo prevzetih 10.292 biblio- grafskih zapisov, iz ISSN 2.664, iz Online kataloga Kon- gresne knjižnice 1.461 zapisov (zapise iz Online kataloga Kongresne knjižnice lahko prevzemajo le katalogizatorji, ki delajo v segmentu COBISS3/Katalogizacija), iz mreže COBISS.Net pa je bilo prevzetih 1.281 bibliografskih zapisov. V bazi CONOR.SI je bilo kreiranih 48.645 nor- mativnih zapisov, iz baze LCNAF (Library of Congress Name Authority File) pa je bilo prevzetih 7.915 norma- tivnih zapisov (Normativna baza podatkov CONOR.SI, 2015; Bibliografske baze podatkov in podatki o zalogi, 2015). V nadaljevanju so prikazani podatki o kreiranih zapi- sih, zbrani po mesecih tekom leta 2014. V prikazanih podatkih po mesecih niso všteti lokalni zapisi, ki so bili shranjeni v vzajemno bazo, ter zapisi baze podatkov ELINKS.SI (baza podatkov o internetnih povezavah do elektronskih publikacij). V prikaz podatkov so vključeni vsi koledarski dnevi, saj v letu 2014 ni bilo dneva, ko v COBIB.SI ne bi bil dodan nov bibliografski zapis. Naj- manj zapisov je bilo kreiranih v soboto, 24. 5., ko so bili kreirani 4 zapisi, sledi nedelja, 21. 12., s 5 zapisi. Največ zapisov je bilo v COBIB.SI dodanih v torek, 7. 1., in sicer 924, sledita torek, 16. 12., z 920 zapisi ter sreda, 3. 12., z 902 zapisoma. V januarju 2014 (slika 1) je bil največji prirast števila bibliografskih zapisov v torek, 7. 1.; tudi sicer kaže, da se v začetku tedna kreira več zapisov. V bazo COBIB. SI je bil zaradi ažuriranja baze ELINKS.SI januarja 2014 dodan 801 zapis (ti zapisi na sliki 1 niso upoštevani). V 22 delovnih dneh v januarju je bilo v COBIB.SI dodanih 17.711 bibliografskih zapisov, povprečni dnevni prirast (x) je znašal 805,05, standardni odklon (s) pa 69,88. V 9 dela prostih in prazničnih dneh je bilo kreiranih 396 zapi- sov, povprečni dnevni prirast (x) je znašal 44, standardni odklon (s) pa 26,16. Če pri podatkih upoštevamo linearni trend, ta kaže na rast proti koncu meseca. Januarja je bilo kreiranih 10,65 % vseh zapisov v letu 2014; glede priras- ta bibliografskih zapisov je januar vodilni mesec. Ema Dornik: COBIB.SI : PRIRAST BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV V LETU 2014

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5