OZ 2015/1

M 21 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 UVOD COBISS predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski sistem z vza- jemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB in lokalnimi bazami podatkov sode- lujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah COLIB, nor- mativno bazo podatkov CONOR ter s številnimi drugimi funkcijami. Strokovne osnove in tehnološke predpostavke za delovanje sistema so: standardizirana in vzajemna obde- lava knjižničnega gradiva ter enotno vodenje katalogov in bibliografij, ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev za vzajemno katalogizacijo, računalniška in komunikacij- ska povezanost knjižnic (Platforma COBISS: organizacij- ski model sistema COBISS, 2014). Ob koncu leta 2014 je bilo 437 polnopravnih članic sistema COBISS.SI . Ema Dornik Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: ema.dornik @ izum.si COBIB.SI : prirast bibliografskih zapisov v letu 2014 Izvle~ek Članek prikazuje letni prirast gradiva v COBIB.SI. Analizirani so podatki o prirastu bibliografskih zapisov po posameznem mesecu leta 2014. Januar 2014 je z 10,65-odstotnim deležem letnega pri- rasta vodilni mesec, sledi oktober z 9,41-odstotnim deležem. Torek in ponedeljek sta dneva v tednu, ko je bilo na letni ravni kreiranih največ bibliografskih zapisov. Po podatkih na dan 31. 12. 2014 je bilo leta 2014 v COBIB.SI kreiranih 173.896 novih bibliografskih zapisov. Predstavljeni so tudi podatki o prehodu iz COBISS2/Katalogizacije na COBISS3/Katalogizacijo. V Sloveniji imamo 476 katalogizatorjev, ki so do 15. 2. 2015 pridobili dovoljenje A za kreiranje zapisov za monografske publikacije, ter 163 knjižnic, ki kreirajo bibliografske zapise s programsko opremo COBISS3/Kata- logizacija. Klju~ne besede bibliografske baze podatkov, COBIB.SI , katalogizacija, letni prirast Abstract The article shows the annual increment of material in COBIB.SI. The data on the increment of bi- bliographic records by months for 2014 was analysed. With an increment of 10.65%, January 2014 was the leading month, followed by October with 9.41%. On an annual level, the largest number of bibliographic records is created on Mondays and Tuesdays. According to the data as of 31 Decem- ber 2014, 173.896 new bibliographic records were created in COBIB.SI in 2014. The data related to the migration from COBISS2/Cataloguing to COBISS3/Cataloguing is also presented. In Slove- nia there are 476 cataloguers who obtained licence A for creating records for monographs before 15 February 2015, as well as 163 libraries where bibliographic records are created with the use of COBISS3/Cataloguing software. Keywords bibliographic databases, COBIB.SI, cataloguing, annual increment Vzajemna katalogizacija Vzajemna katalogizacija omogoča racionalno delitev dela in prihranek pri zahtevnem postopku obdelave knjižnič- nega gradiva in vodenju katalogov. Za vsako enoto za- došča samo ena obdelava, nakar je zapis preko vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB dostopen vsem udeležencem v sistemu in v mreži COBISS.Net . Za vzajemno katalogizacijo je značilna tesna povezava lokalnih baz podatkov (katalogov) posameznih knjižnic z vzajemno bazo podatkov (vzajemnim katalogom). Baze podatkov vsebujejo bibliografske zapise za različne vrste gradiva (monografske publikacije, serijske publikacije, integrirne vire, članke in druge sestavne dele), za potrebe vodenja osebnih bibliografij avtorjev pa vsebujejo tudi zapise za izvedena dela (Platforma COBISS: vzajemna doi:10.3359/oz1501021 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5