OZ 2015/1

19 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Slika 3: Razmerje skupnih stroškov na enoto pri različnem obsegu letne produkcije zapisov v severnoame- riških servisih in v sistemu COBISS v Sloveniji (Vir: Pivec, et al., 1997; gl. tudi Šercar, 1998) Cena zapisa je pri uporabi bibliografskih servisov odvisna od več spremenljivk. Če so drugi pogoji enaki, je najprej odvisna od letne produkcije zapisov (angl. workload ). Očitno je, da obstaja določen obseg letne produkcije, pri katerem je mogoče doseči najnižjo ceno, oziroma določen minimalni obseg letne produkcije, pri katerem se pri kata- logizaciji še izplača uporaba storitev online bibliografskih servisov, saj so lahko drugi načini pri manjšem obsegu letne produkcije bolj ekonomični (CD-ji, mikrofiši, tiska- ni katalogi). Ob predpostavki, da znaša letna produkcija 2.000 zapisov, je cena dela za en zapis v knjižnici, vključeni v sistem COBISS, 5,78 USD. Povprečna cena dela za en zapis v knjižnicah v ZDA, ki uporabljajo storitve severnoameri- ških bibliografskih servisov, je bila 7,00 USD, letna nor- ma za enega katalogizatorja pa 11.000 zapisov. Krivulja vseh stroškov za severnoameriške bibliografske servise je izdelana na podlagi Saffadyjevih podatkov. Kot je videti, cena za en zapis pri katalogizaciji na osnovi kopiranja z rastjo letne produkcije hitro upada, zahvaljujoč hitremu upadu deleža stroškov zagona in fiksnih letnih stroškov v ceni enega zapisa. Cena dela je namreč konstantna. Za knjižnične sisteme v Evropi ni bilo podobnih izraču- nov. V sliko so za ilustracijo vpisani podatki o knjižnicah Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) in Bri- tish Library (BL), ki jih navaja Vitiello (1996). Uporaba severnoameriških računalniških knjižničnih servisov je cenovno ugodna, če lahko predvidevamo, da bo letna produkcija nad 1.000 zapisov, v COBISS-u pa že pri okoli 500 zapisih. Skupni stroški za en zapis v sistemu COBISS so od približno 3.500 zapisov letne produkcije dalje celo pod ceno dela za en zapis ob uporabi severnoa- meriških bibliografskih servisov. Razmerje med podanimi krivuljami in podatki za BNCF in BL kažejo na to, da je cena zapisa v sistemu COBISS v vseh primerih razmeroma najnižja. Poleg cene uporabe zapisov na ravni ničnih marginalnih stroškov je v sistemu COBISS in mreži COBISS.Net kon- kurenčna tudi cena kreiranja zapisov. Reference Jeantet, T., 1986. La Modernisation de la France par l‘Économie So- ciale . Paris: Economica. Kunze, H., 1973. On the professional image and the education of the librarian. V: Rawski, H. ur. Toward a theory of librarianship: Papers in Honor of Jesse Hauk Shera . Metuchen, N. J.: The Scare- crow Press, Inc. pp. 515–522. O mreži COBISS.Net , 2015. [spletna stran] Dostopno na: http://www. cobiss.net/o_mrezi_COBISS-Net.htm [2. 2. 2015]. Pierce, A. R. in Taylor, J. K., 1978. A model for Cost Comparison of Automated Cataloging Systems. Journal of Library Automation , 11(1), pp. 6–23. Pivec, F., Seljak, T. in Šercar, T., 1997. The COBISS system in the Information Economy of Slovenia. V: Watkins, J. and Connoly, P. The Role of Libraries in Economic Development. Boston Spa: IFLA Offices for UAP and International Lending, 1997, pp. 107–130. Platforma COBISS – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi: uvod , 2014. [spletna stran] Dostopno na: http://www.cobiss.net/ platforma_cobiss.htm [2. 2. 2015]. Pound, K. in Dwight, E. B., 1984. Library Cooperation: A Serials Model Based on Philosophical Principles. College &Research Libraries, 45(4), pp. 299–305. Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu, 1988. Sistem naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije – SNTIJ . Beograd: Savez inženjera i tehničara Jugoslavije. Rifkin, J., 2014. Die Wirtschaft trägt sich von selbst. Zeit online, [online] 50/2014(4. 12. 2014). Dostopno na: http://www.zeit. de/2014/50/jeremy-rifkin-kapitalismus-revolution [18. 3. 2015]. Rifkin, J.,1995. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Down of the Post-Market Era. New York: G.P. Putnam‘s Sons. Saffady, W., 1989. The cost of automated cataloging support: an analy- sis and comparison of selected products and services. Library Technology Reports , 25(4), pp. 461–627. Sanchez Bajo, C. i n Roelants , B., 2011. Capital and the Debt Trap: Learning from cooperatives in the global crisis. Palgrave Macmil- lan. Statistični urad Republike Slovenije . [spletna stran] Dostopno na: https://www.stat.si/index.asp [2. 2. 2015]. Statistika vzajemne katalogizacije , 2014. [spletni dokument] Dostopno na: http://www.cobiss.net/doc/stat_kazalci_2013.pdf [2. 2. 2015]. Šercar, T. M., 1998. Primerjava cene kataložnega zapisa v sistemu COBISS in pri uporabi računalniških knjižničnih centrov v ZDA Tvrtko-Matija Šercar: SOCIALNA EKONOMIJA SISTEMA COBISS ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5