OZ 2014/1

44 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 vsa pričakovanja, pa smo imeli priložnost predstaviti avtentikacijsko-avtorizacijske rešitve v COBISS-u in internetne rešitve na osnovi Shibboletha za IZUM-ove servise, katerih končni rezultat je Federacija COBISS (Petek in Šobot, 2014). Na teh konferencah redno sodelujejo tudi knjižničarji iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki skupaj z Mestno knjižnico iz Karlovca sodelujejo pri aktivnem povezo- vanju vodilnih splošnih knjižnic na tem meddržavnem področju oz. regiji. ZAKLJU^EK Konferenca, ki jo organizatorji vsako leto vsebinsko dogra- jujejo, potrjuje, kako pomemben je razvoj knjižničarstva na področju Zahodnega Balkana. Konferenca, ki je v stari obliki kot posvetovanje knjižničarjev BiH zaradi različnih vzrokov (finančnih, organizacijskih, političnih …) skoraj izgubila svoj dolgoletni pomen, je v zadnjih letih s pre- skokom na področje informacijskega opismenjevanja pri- dobila veljavo tudi v mednarodni skupnosti strokovnja- kov, kar dokazujejo prispevki in udeležba. Žal je finančna konstrukcija konference zdaj vezana na le en projekt in za organizatorje bo v naslednjih letih, ko se projekt zaključi, velik izziv, kako nadaljevati tako pozitiven trend. Zaključki zadnjih nekaj konferenc predstavljajo zadostne razloge za obstoj te konference tudi v prihodnje: izmenja- va knjižničnih izkušenj na konferencah je nujna za razvoj modernega knjižničarstva, zasnovanega na knjižnično- -informacijskih standardih in zahtevah; sodelujoči enotno podpirajo informacijsko-tehnološki razvoj na področju knjižničarstva v BiH in širši regiji; za razvoj in povezo- vanje različnih informacijskih sistemov je nujna avtoma- tizacija celotnega knjižničnega poslovanja – COBISS.SI lahko služi kot pozitiven primer takšnega povezovanja; nosilci razvoja informacijske pismenosti bi morale biti vse izobraževalne institucije, pri njeni promociji bi morali imeti vodilno vlogo splošne knjižnice in njihovi knjižni- čarji; konferenca je ponovno potrdila pomen informacij- ske pismenosti v digitalni dobi; tehnologija predstavlja vodilno moč za študente in izobraževalne delavce nasploh in zato se tudi spreminjajo zahteve na področju informa- cijskega opismenjevanja, tako da je treba raziskovati nove smeri informacijske pismenosti, kar bo temelj za novo konferenco; mednarodno sodelovanje kot cilj doseganja informacijske pismenosti je imperativ, informacijska pi- smenost je pomembna na globalnem nivoju. Ker razumejo veliko vlogo COBISS-a v knjižnicah, nas organizatorji redno vabijo, da aktivno sodelujemo in prispevamo h kvaliteti konference. Pomen konference opravičuje našo udeležbo. Poleg tega se nam organizatorji vsakič tudi uradno zahvalijo. Aktivna udeležba na takšnih srečanjih v regiji, ki jo pokriva mreža COBISS.Net, je po moji oceni nujna. Organizatorji vabijo k udeležbi na konferenci tudi druge strokovnjake s področja knjižničarstva in informacijskega opismenjevanja iz Slovenije. Vsekakor gre organizatorjem vsa pohvala, saj v nacio- nalno in politično razdeljeni BiH z udeležbo in prispevki uspešno povezujejo strokovnjake vseh regij svoje države. Reference Cavanagh, J., 2014. Regional information litracy development: a Western Balkan Tempus project. V: Knežević, R., et al. ur. Zbornik radova XI međunarodne naučne konferencije "Informacijska pismenost na Zapadnom Balkanu", Juni na Uni, 11‒14. juni 2014. godine. Bihać, 2014 . Bihać: Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać. pp. 17‒37. Institut informacijskih znanosti, 2014. COBISS.BH Kooperativni online bibliografski sistem i servisi . [online] Dostopno na: http://www. cobiss.ba/ [21. 8. 2014]. Kantonalna biblioteka Bihać, 2014. Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać . [online] Dostopno na: http://www.kbbi.ba/ [21. 8. 2014]. Knežević, R. in Findrik, N. ur., 2014. Zbornik radova XI međunarodne naučne konferencije "Informacijska pismenost na Zapadnom Balkanu", Juni na Uni, 11‒14. juni 2014. godine. Bihać, 2014 . Bihać: Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać. Knežević, R., Bećiraj, A. in Findrik, N. ur., 2012. Zbornik radova IX međunarodne naučne konferencije Juni na Uni "Informacijska pismenost – cjeloživotno učenje", 7‒9. juni 2012. godine. Bihać, 2012. Bihać: Grafičar. Knežević, R., Bećiraj, A. in Findrik, N. ur., 2013. Zbornik radova X međunarodne konferencije bibliotekara "Informacijska pismenost", 13‒15. juni 2013. godine. Bihać, 2013. Bihać: Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać. LCP – Library Conference Planner, 2014. International Conferences. [online] Dostopno na: http://lcp.douglashasty.com/international. html#europe [21. 8. 2014]. Petek, M. in Šobot, P., 2014. Autentikacijsko-autorizacijska rješenja COBISS i šiboletizacija internet servisa. V: Knežević, R., et al. ur. Zbornik radova XI međunarodne naučne konferencije "Informacijska pismenost na Zapadnom Balkanu"Juni na Uni, 11‒14. juni 2014. godine. Bihać, 2014. Bihać: Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać. pp. 161‒171. Dostopno na: http:// www.cobiss.net/doc/juninauni_2014.doc [21. 8. 2014]. Šobot, P., 2012. COBISS – Podrška cjeloživotnom učenju. V: Knežević, R., et al. ur. Zbornik radova IX međunarodne naučne konferencije Juni na Uni "Informacijska pismenost – cjeloživotno učenje", POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5