OZ 2014/1

M 43 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 UVOD Že enajsto leto zapored je v mesecu juniju potekala kon- ferenca s popularnim imenom Junij na Uni (v originalu: "Juni na Uni"). Konferenca, ki poteka v organizaciji Kan- tonalne in univerzitetne knjižnice Bihać (2014), je bila zasnovana kot posvetovanje knjižničarjev Bosne in Her- cegovine (BiH), leta 2012 pa je že prerasla v mednarodno konferenco. Takrat so bili na deveti konferenci prisotni predstavniki iz osmih evropskih držav. V letu 2013 so udeleženci prihajali že iz devetih držav (dveh kontinen- tov), letos, na enajsti konferenci, pa že iz 18 držav (treh kontinentov). Konferenca je bila tudi objavljena v regi- stru mednarodnih konferenc (LCP – Library Conference Planner, 2014). Vsebina konference se je z leti bistveno spremenila. Do leta 2011, ko je bila konferenca še zadnjič organizirana kot posvetovanje knjižničarjev BiH in delno pod pokroviteljstvom Federacije BiH, je bila njena vse- bina prilagojena razvijajočemu se knjižničarstvu v BiH. Teme prispevkov so bile: kulturna dediščina, digitalizaci- ja in digitalne zbirke, avtomatizacija v knjižnicah, mobil- ne knjižnice, specialne knjižnice (za slepe in slabovidne), knjižničarstvo v regiji (Unsko-sanski kanton) in še pose- bej virtualna knjižnica COBISS.BH. Zaradi finančne krize, ki je zelo vplivala tudi na področje kulture in izobraževanja in s tem posredno tudi na področje razvoja knjižničarstva v BiH, so organizatorji (novo vodstvo Kantonalne in univerzitetne knjižnice Bihać z direktorjem mag. Ratkom Kneževićem) našli rešitev v internacionalizaciji konference. S tem niso samo rešili finančne plati konference zaradi sodelovanja v mednarodnem projektu, ki ga je financirala Evropska unija (projekt Tempus 517117 (Cavanagh, 2014)), ampak so razširili vsebino konference na področje informacijske pismenosti in vseživljenjskega izobraže- vanja, s čimer so privabili iz tujine tako predavatelje kot tudi druge udeležence konference. Število udeležencev se je večalo od 50 leta 2011 do dobrih 110 v letu 2014. Leta 2011 so bili tako predavatelji kot tudi drugi udeleženci pretežno iz BiH in le nekaj jih je bilo iz sosednjih držav, od 2012 do letos pa so začeli prevladovati predavatelji iz tujine (iz različnih evropskih in neevropskih držav), prav tako pa se je razmerje med preostalimi tujimi in domačimi udeleženci že skoraj izenačilo. V lanskem in letošnjem letu so privabili tudi predstavnike tujih servisov (ProQuest, Oxford University Press, Citavi, Qulto, IFLA Faire, Monguz Co), ki so v sklopu konference predstavili svoje servise. V skladu s širitvijo konference na mednarodno področje so organizatorji začeli tudi izdajati zbornik del. Zborniki konferenc za leta 2012, 2013, 2014 so katalogizirani tudi v našem sistemu COBISS.SI in dostopni preko knjižnice Instituta informacijskih znanosti (IZUM) (Knežević, et al. ur., 2012; 2013; 2014). V letu 2014 je 59 avtorjev pred- stavilo že 32 prispevkov. Vsa leta je konferenco spremljal bogat kulturni program: ogledi kulturnih spomenikov, obiski bližnjih zgodovin- skih objektov v prelepem nedotaknjenem naravnem oko- lju, koncerti, predstavitve knjig in arhivskih dokumentov; skratka, organizatorji so udeležencem omogočili spozna- vanje bogate kulturne dediščine BiH. COBISS in izum NA KONFERENCAH V skladu z vsebino prvotnih konferenc, organiziranih kot posvetovanje knjižničarjev, kjer so bili sklopi konferenc povezani z avtomatizacijo knjižnic (IZUM, 2014), smo bili sodelavci IZUM-a najprej prisotni kot udeleženci, od leta 2011 pa sodelujemo tudi aktivno s predstavitvami in prispevki. Sodelavec IZUM-a pa je zadnja tri leta tudi v znanstvenem odboru konference. V letu 2011 smo sode- lovali v posebnem sklopu konference o sistemu COBISS. BH s predstavitvijo segmenta COBISS3/Katalogizacija in predstavitvijo nove verzije COBISS/OPAC-a za sistem COBISS.BH. Leta 2012 smo se prilagodili novi vsebini konference ter pripravili prispevek "COBISS – podpora vseživljenjskemu učenju" (Šobot, 2012) in predstavitev segmenta za vnos multimedijskih priponk in prikaz le- -teh prek COBISS/OPAC-a. V letu 2013 smo se v sklopu prispevkov na temo informacijskih sistemov v knjižnicah usmerili v prikaz številnih povezovanj baz podatkov in servisov COBISS.SI z različnimi informacijskimi servisi s poudarkom na tistih povezavah, ki izkoriščajo potencial urejene baze podatkov o članih posamezne knjižnice z uporabo protokola LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol ) (Šobot, et al., 2013). Na letošnji konfe- renci, ki je po vsebinski in organizacijski plati presegla KONFERENCA JUNI(J) NA UNI doi:10.3359/oz1401043 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5