OZ 2014/1

M 11 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 POVEZIVANJE BAZA I SERVISA SISTEMA COBISS.SI SA RAZLI^ITIM INFORMACIONIM SERVISIMA Pero Šobot Davor Šoštariè Miran Petek Institut informacijskih znanosti Maribor Kontaktni naslovi: pero.sobot @ izum.si davor.sostaric @ izum.si miran.petek @ izum.si Sažetak Pored online kooperativnosti u obradi građe i online pristupa katalozima biblioteka, sistem CO- BISS.SI obezbjeđuje upotrebu i povezanost bibliotečkih baza podataka s drugim informacionim sistemima i servisima. U članku će najprije biti opisani različiti načini upotrebe baza podataka u drugim informacionim sistemima. Povezuju se, kako bibliografsko-kataloške baze podataka (uzajamna i lokalne), tako i baze koje biblioteke koriste za lokalne funkcije, a to su baze podata- ka o članovima biblioteke, o pozajmljenoj građi itd. Biće opisana i namjena povezivanja i sa time prednosti takvog povezivanja za korisnike COBISS-a, korisnike usluga biblioteka, istraživače, studente itd. Klju~ne rije~i Informacioni sistemi i servisi, portali, COBISS.SI, bibliografsko-kataloške baze, baze podataka članova biblioteka, povezivanje, protokoli, standardi, zapisi, metapodaci Abstract The COBISS.SI system provides, in addition to online cooperation when cataloguing material and online access to library catalogues, also the use and connection of library databases with various other information systems and services. Firstly, the article describes various uses of data- bases in other information systems. There are connections between bibliographic databases (both shared and local), as well as databases, used by libraries for local functionalities, such as databa- ses for library members, borrowed material, etc. The article also describes the aims and advanta- ges of such connections for COBISS users, library users, researchers, students, etc. Keywords Information systems and services, portals, COBISS.SI, bibliographic databases, databases for libra- ry members, connecting protocols, standards, records, metadata Izvle~ek Sistem COBISS.SI, poleg online sodelovanja pri obdelavi gradiva in online dostopa do knji- žničnih katalogov, omogoča uporabo baz podatkov knjižnic in njihovo povezavo z drugimi informacijskimi sistemi in servisi. Na začetku članka so opisani različni načini uporabe baz podatkov v drugih informacijskih sistemih. Povezujejo se bibliografsko-kataložne baze podat- kov (vzajemna in lokalne) ter baze podatkov, ki jih knjižnice uporabljajo za lokalne potrebe; npr. baze podatkov o članih knjižnic, baze podatkov o izposojenem gradivu. V članku so opisa- ni tudi cilji in prednosti takšnega povezovanja za uporabnike COBISS-a, uporabnike knjižnic, raziskovalce, študente itd. Klju~ne besede informacijski sistemi in servisi, portali, COBISS.SI, bibliografsko-kataložne baze podatkov, baze podatkov o članih knjižnic, povezovanje, protokoli, standardi, zapisi, metapodatki Članek je objavljen z dovoljenjem izdajatelja in je bil prvič objavljen v okviru Međunarodne naučne konferen- cije bibliotekara Juni na Uni (2013, Bihać) v publikaciji Zbornik radova X međunarodne konferencije bibliote- kara "Informacijska pismenost", 12 – 15. juni 2013. godine. doi:10.3359/oz1401011 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5