OZ 2012/4

M 175 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 4 Konferenca IFLA 2012 z naslovom Libraries create now! Inspiring … surprising … empowering je potekala v Helsinkih od 11. do 17. avgusta 2012. V okviru otvoritvene slovesnosti je po nastopu domačinov in predsednice IFLE, Ingrid Parent, vabljeno predavanje imela profesorica Helena Ranta, specialistka za forenzične medicinske preiskave. V kontekstu kulturne dediščine narodov je predstavila primere sovražnega uničevanja kulturne dediščine v povezavi z genocidom, med drugim tudi primere iz naše regije med vojnami v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Katalogizacija O novih katalogizacijskih pravilih RDA ni bilo nobenega prispevka, so pa bila pravila omenjena v vseh predstavitvah, ki so se kakor koli nanašale na bibliografsko področje. Prvi prispevek je obravnaval prepad med uporabniki in katalogizacijo (The Gap between Users and Cataloging). Avtorici sta predstavili rezultate raziskave na osnovi an- kete, ki je bila opravljena na Kitajskem, v univerzitetni knjižnici Nanking. Podatki kažejo na težave pri postopku obdelave gradiva, saj povratne informacije uporabnikov nimajo vpliva na postopke obdelave gradiva. Uporab- niki želijo sodelovati, vendar obstoječi knjižnični sistem tega ne omogoča. Avtorici predlagata preoblikovanje knjižničnega sistema, ki bo temeljil na uporabniško narav- nani arhitekturi. Naslednji prispevek je obravnaval metapodatke in nivoje opisa (Metadata with Levels of Description: New Challenges to Catalogers and Metadata Librarians). Zaradi vedno večjega obsega e-virov narašča potreba po dodatnih nivojih opisa, npr. pri e-knjigi opis za poglavje, opis za posamezno stran itd., kar zahteva veliko tesnejše sodelovanje med uporabniki univerzitetnih knjižnic, domenskimi strokovnjaki in knjižničarji. V tretjem prispevku (Digital services in a new digital library – new ways of presenting the library catalogue) so avtorice predstavile izkušnje ob projektu avtomatske frbrizacije podatkov in njihove pretvorbe v format RDF, ki je bil narejen na vzorcu 908 bibliografskih zapisov v konferencA IFLA 2012 formatu MARC za dela dveh norveških avtorjev – Knuta Hamsuna in Pera Pettersona. Rezultati avtomatske pretvorbe so bili slabi, zato so bili potrebni številni ročni popravki in dopolnitve. Problem so predvsem manjkajoči in pomanjkljivi podatki v zapisih ter nedosledne prakse katalogizacije. Največ dela je bilo s popravki podatkov v naslovih, še posebej v zapisih za prevedena dela. Za določitev pravil za popravljanje in za sámo popravljanje zapisov za dva avtorja so porabili približno 60 ur. Rezultat avtomatske frbrizacije je bilo 149 del avtorja Knuta Hamsuna, ki se je po ročnih popravkih zmanjšalo na 84; ter 14 del avtorja Pera Pettersona, ki se je po ročnih popravkih povečalo na 41 del. Po opravljenih ročnih popravkih se je število del, z eno izjemo, ujemalo s številom del omenjenih dveh avtorjev v nacionalni bibliografiji. Projekt bodo nadaljevali v smer pretvorbe podatkov v RDF in povezanih podatkov (angl. linked data ). UNIMARC Prispevek dveh predstavnic nacionalne knjižnice Portugalske (UNIMARC – Understanding the past to envision future) je prikaz razvoja formata od njegovih začetkov (prvega priročnika leta 1983) do tretje izdaje leta 2008 na osnovi števila polj in podpolj v posameznih izdajah. Pregled je podan tudi po blokih formata in po vrsti gradiva (vira). Število polj je naraslo s 115 na 193, število podpolj pa s 337 na 1.791. V času od leta 1991 do marca 2012 so prejeli 384 predlogov za dopolnitve (od tega so jih 227 sprejeli, 106 zavrnili, 1 je v postopku), in sicer največ iz Francije, Italije, Velike Britanije, Rusije, Hrvaške in Portugalske. Posebej je podan tudi številčni prikaz dopolnitev, ki se nanašajo na podporo modeloma FRBR in FRAD. Trije avtorji so predstavili raziskavo o funkcionalnosti bibliografskih zapisov v formatu IRANMARC iz nacionalne bibliografije Irana (The Functionality of Bibliographic Records of IRANMARC Based on Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) for Monographs), ki so jo izvedli na vzorcu 384 zapisov za monografske publikacije. Ugotovili so, da se funkcionalnost zapisov (po modelu FRBR) nanaša na uporabniško zahtevo "poišči" ( find , 78,62 %) in najmanj doi:10.3359/oz1204175 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5