OZ 2011/1-2

M 1 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 1 – 2 doi:10.3359/oz1112001 1.01: IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK Cvetka Tóth Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Kontaktni naslov: cvetka.toth @ ff.uni-lj.si Danes prihaja do konjunkture etike, ki je bila domala nema dolga desetletja v drugi polovici prejšnjega stoletja. Kot da bi se ta trenutek še pred kratkim popularna teoretska politizacija, ki je prisegala na solidarnost univerzalnih razsežnosti, umaknila etizaciji sveta in zdaj od etike pričakujemo, naj poda nove možnosti v poskusu obvladovanja svetovnih problemov in z miroljubnimi sredstvi skuša odpravljati zlo, ki ima svetovne razsežnosti. Vsaj za akademski um zdaj ni več dilema – znano levičarsko prevpraševanje – ali etika ali politika, kajti politika je razumljena samo kot sredstvo, mnogo bolj kot politika izstopa celotna kultura, materialna in VREDNOTE SVETOVNEGA ETOSA Izvleček Sodobni katoliški teolog švicarskega porekla Hans Küng (roj. leta 1928), ki so mu zaradi njegove načelne heretske drže leta 1979 odvzeli celo predavateljsko pravico na katoliški fakulteti v Tübingenu, je tvorec novega svetovnega etosa. Po njegovem svetovni etos nikakor ne pomeni nove svetovne religije, ampak prej etični koordinatni sistem, ki je obvezujoč za vse. Etika, pri kateri vztraja svetovni etos, je univerzalna in kot taka velja za vsakega – od povsem navadnega človeka do politika, znanstvenika, umetnika. Velja skratka za vse poklicno še tako različno usmerjene ljudi, ne glede na raso, kulturo, religijo, svetovni nazor, za verujoče in neverujoče, religiozne in nereligiozne. Članek še posebej poudarja pomen temeljnega zaupanja – reči svetu, stvarnosti da, kajti po Hansu Küngu šele iz njega raste notranja avtonomija človeka, samodajanje zakonov, občutek samoodgovornosti pri tem, kako se v življenju samouresničujemo in hkrati sooblikujemo svet. Ključne besede Hans Küng, svetovni etos, temeljno zaupanje, globalizacija, svetovni mir Abstract Hans Küng, a contemporary Swiss Catholic theologian (born in 1928), who because of his heretic position was in 1979 deprived even of the right to lecture at the Catholic University of Tubingen, is the creator of a new Global Ethic, Weltethos. According to him, Weltethos does not mean a new global religion, but rather a binding ethical system of coordinates. Ethics, on which Weltethos insists, is universal and as such applies to every human being – from simplest ordinary men to politicians, scientists, and artists. It applies to all people despite of their different professional orientation, their philosophy of life, regardless of race, culture, and religion; it applies equally to religious people and those indifferent to religion, to people who believe and those who don’t. The article especially emphasises the importance of fundamental trust – to be able to say yes to the world, to reality, because as Küng puts it: it is from this trust that through self-realisation and co-shaping of the world an internal autonomy of man, self-legislation, and a sense of self responsibility evolve. Keywords Hans Küng, Global Ethic (Weltethos), fundamental trust, globalisation, world peace duhovna, in sicer kot nosilec določene univerzalne etične drže, ki vsekakor ni samo kakšna posamična lepa duša. Sodobni katoliški teolog švicarskega porekla Hans Küng (roj. leta 1928), tudi filozofsko izobražen, ki so mu zaradi njegove načelne heretične drže leta 1979 1 odvzeli celo predavateljsko pravico na katoliški fakulteti v Tübingenu – zavračal in kritiziral je dogmo uradnega katolicizma o papeževi nezmotljivosti, še danes odločno trdi, da ni možen novi svetovni red brez novega svetovnega etosa. Po odvzemu predavateljske pravice se je zanj zelo zavzela njegova univerza v Tübingenu, ki ga

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5