OZ 2009/3

M T 57 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 3 • v polju 701 indikator 2 z vrednostjo 1 – Vnaša se priimek in ime. Polje 701 je nastalo s programskim razvrščanjem osebnih imen avtorjev s primarno ali alternativno odgovornostjo. 702 Osebno ime – sekundarna odgovornost Zapisi imajo naslednja indikatorja: • v polju 702 indikator 1 z vrednostjo 1 – Izpiše se v bibliografijah in na listkih, • v polju 702 indikator 2 z vrednostjo 1 – Vnaša se pri- imek in ime. 710 Ime korporacije – primarna odgovornost Štirinajst e-knjig ima v bibliografskem zapisu primarno od- govornost vezano na ime korporacije. V petih primerih smo podatke o avtorjih iz 200f programsko konvertirali v polje 702 in dodali kodo uredništva 340 – urednik. Podatkov o korporativnih avtorjih pri uvozu nismo spreminjali. Zapisi imajo naslednje indikatorje: • v polju 710 indikator 1 z vrednostjo 0 – Ime korporacije , • v polju 710 indikator 2 z vrednostjo 1 – Ime, vneseno pod sedežem ali jurisdikcijo (3 zapisi), • v polju 710 indikator 2 z vrednostjo 2 – Ime v naravnem vrstnem redu (11 zapisov). Indikatorji so se konvertirali pri prvem koraku konverzije iz formata MARC 21, zato jih nismo spreminjali. 712 Ime korporacije – sekundarna odgovornost Vsi bibliografski zapisi vsebujejo polje 712, kamor se je po prvem koraku konverzije prenesla sekundarna korporativna odgovornost (npr. 71202 $aSpringerLink $cOnline service). 8XX Blok za mednarodno rabo 856 Elektronska lokacija in dostop Vsi bibliografskih zapisi so vsebovali podpolje 856u. Ker so na- slovi URL temeljili na DOI, smo jih konvertirali v polje 017 (gl. podrobnosti pod naslovom 017 Drugi standardni kvalifikatorji ). 856u Enotna lokacija vira (URL) Trije zapisi so vsebovali URL, ki ni temeljil na DOI, zato smo URL pustili v prevzeti obliki. 856z Javna opomba V bibliografske zapise bi bilo treba dodati opombo o dostop- nosti gradiva. VCTK so nam povedali, da se opomba lahko spreminja. Glede na to je primerneje, da opombo vpišemo v bazo podatkov ELINKS, ker to omogoča enostavnejše poprav- ljanje podatkov le na enemmestu. ELINKS je zaenkrat možno uporabljati le za serijske publikacije, vendar smo se odločili, da uporabo razširimo tudi na e-knjige. Opombo o dostopnosti bomo vpisali naknadno, po vključitvi dopolnitev, ki bodo omo- gočile vnos podatkov za monografske publikacije v ELINKS. 9XX Blok za nacionalno rabo 992 Polje za lokalne potrebe V zapise je dodano podpolje 992b, namenjeno lokalnim potrebam knjižnice CTK (npr. oznaka “Springer01” za paketni uvoz bibliografskih zapisov iz formata MARC 21). ZAKLJU^EK V prispevku smo želeli prikazati, kje so bile pri uvozu biblio- grafskih zapisov za e-knjige založbe Springer največje težave, in opozoriti na napake, ki jih ni bilo mogoče programsko odpra- viti in so v bibliografskih zapisih ostale. Predvidevamo, da so bili zapisi v formatu MARC 21 kreirani avtomatsko z naslovnic e-knjig, saj se je izkazalo, da nekateri podatki v zapisih niso skladni s predlogami in posledično s katalogizacijskimi pravili. V konvertiranih zapisih so tudi napake in neskladja s slovenski- mi katalogizacijskimi pravili, ki jih je možno odpraviti le ročno. Reference [1] COMARC/B format za bibliografske podatke [Elektronski vir]: priročnik za uporabnike. Maribor: IZUM, 2008. Dostopno na: (http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?- tabid=38&type=manual&manual=Comarc_B_svn (1. 4. 2009, dostop z uporabniškim imenom in geslom.) [2] Dimec Z., M. Hočevar, I. Kavčič (ur.). PREKAT: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. 1. popravljena izd. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001. [3] ISBN Prefixes and Publishers Number Ranges. Dostopno na: http://isbn-international.org/converter/ranges.htm (1. 4. 2009).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5