OZ 2008/2

76 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 2 Adrian Price (Faculty of Life Sciences Library, Uni- versity of Copenhagen) je predstavil zadnje razvojne dosežke Danske na področju sistemov CRIS, ki so se v zadnji treh letih dramatično spremenili. Predstavil je modularen sistem PURE, ki omogoča zbiranje in doku- mentiranje raziskovalnih aktivnosti raziskovalnih orga- nizacij. Zaključna sekcija, ki jo je vodil Maximilian Stem- phuber (GESIS-IZ Social Science Information Centre, Bonn), je predstavljala nekakšen povzetek vseh tem, ki so bile obravnavane na konferenci. Sodelujoči so poskušali odgovoriti na množico vprašanj na temo kakovosti, mod- ela, vloge, ciljev in perspektive CRIS v prihodnje. DELAVNICE V okviru konference so potekale tudi štiri delavnice in mentorsko predavanje, kar je še dodatno vzpodbudilo in poglobilo razpravo in izmenjavo mnenj. Delavnice so imele naslove: • Iskanje po CRIS-ih (Searching the CRISses). • Na svetovnem spletu imajo sistemi CRIS izjemno visoko vrednost, njihova slabost pa je ta, da jih je veliko, kar od uporabnikov zahteva, da iščejo po vseh teh sistemih, če želijo najti ustrezne informacije. Treba bi bilo ustvariti takšno rešitev (iskalnik), da bi informacije lahko našli na enostaven način preko ene same točke. Razprava je tekla o tem, kateri različni načini iskanja se uporabljajo in kakšno vlogo ima pri tem koncept metaiskanja. • Postopki, povezani s kakovostjo podatkov CRIS v nacionalnem revidiranem postopku zagotavljanja kakovosti (CRIS data quality related practices within nationally audited QA process). • Prednosti XML kot podatkovnega modela za CRIS. • Predstavljen je bil hierarhični podatkovni model XML kot osnova za CRIS sisteme, v primerjavi z relacij- skim podatkovnim modelom, ki ga priporoča euroC- RIS. Kako izboljšati dostop do informacij s področja razisko- valne dejavnosti (vidik Vzhodne Evrope) Poleg predstavnikov Poljske ( Krzysztof Lipiec ), Slova- ške in Madžarske ( Adam Tichy-Racs ) sta o svojih pri- spevkih govorila tudi slovenska predstavnika Tomaž Boh (ARRS) in Mitja Jermol (Institut Jožef Stefan). Bohova predstavitev se je navezovala na predstavitev Francija Demšarja, pojasnil je, zakaj so raziskovalci dolžni za- gotavljati informacije, in še poglobiti oziroma zaokrožiti vtis, ki ga je ustvaril že Franci Demšar. Mitja Jermol pa je predstavil projekt IST World, katerega rezultat je po- rtal, ki združuje podatke iz različnih heterogenih virov v en integriran repozitorij. Projekt je financiran s strani 6. okvirnega programa (Tehnologija informacijske družbe) Evropske komisije in je zgrajen na podlagi standardov CERIF. Vsebuje podatke o ekspertih, raziskovalnih sku- pinah, centrih in podjetjih, ki so povezana v ustvarjanje tehnologij v okviru informacijske družbe. Dan pred uradnim začetkom konference je Brigitte Jörg (German Research Center for Artificial Intelligence) imela mentorsko predavanje, v katerem je predstavila podatkovni model CERIF (Common European Research Information Format), njegov razvoj v obdobju od idejnih začetkov leta 1987 do danes, njegovo strukturo, ključne entitete, entitete drugega nivoja, entitete povezav, klasifi- kacijo … Konferenca je bila po mnenju predstavnikov euroCRIS in organizatorja uspešna. Reference 1 Get the good CRIS going: ensuring quality of service for the user in the ERA / proceedings of the 9th International Conference on Current Research Information Systems, Institute of Information Science, Maribor, Slovenia, June 5–7th, 2008 (COBISS.SI -ID 60653569). 2 Spletna stran konference CRIS 2008 na naslovu: http://www. cris2008.org/ . Aleš Bošnjak, Darinka Šeško

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5