OZ 2008/2

M T 75 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 2 in dokumentirati sam potek zbiranja podatkov (filtriranje, navodila avtorjem, klasifikacija, pravni vidik, varnost). DRUGI DAN KONFERENCE Ključno predavanje drugega dne konference je imel Franci Demšar , direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). V zanimivi in jedrnati predstavitvi z naslovom Information systems as tool for managing research activities – how it works at the Slovenian Rese- arch Agency je najprej predstavil ARRS in njena glavna področja delovanja, povezanost s specifičnimi ministrstvi (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo), raziskovalnimi inštituti in znan- stveno srenjo nasploh, financiranje in delitev raziskoval- no-razvojne dejavnosti v Sloveniji (programi in projekti, mednarodno sodelovanje, mladi raziskovalci, raziskoval- na infrastruktura …). Izpostavil je, da je za zagotavljanje znanstvene odličnosti, za povečevanje učinkovitosti in pravične delitve sredstev zelo pomemben transparentni sistem, čemur posveča ARRS najvišjo prioriteto. Trans- parentni sistem vključuje finančno transparentnost (online finančna poročila), transparentnost raziskavalnih rezul- tatov (COBISS in SICRIS) in transparentnost postopkov ARRS ter omogoča medsebojni nadzor vseh sodelujočih v raziskovalni dejavnosti, izpolnjuje načelo “pravica ve- deti”, hkrati pa spodbuja še bolj intenzivno udejstvovanje v raziskovalni dejavnosti in omogoča vrednotenje. Chris Baars (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences – KNAW) je predstavil rezultate različnih pro- jektov, katerih končni cilj je ustvariti akademsko informa- cijsko domeno na Nizozemskem (Dutch Academic Infor- mation Domain – AID), ki bi na enem portalu združila vsebino nizozemskih akademskih repozitorijev, CRIS-ov in drugih podatkovnih zbirk. Za rešitev problema inter- operabilnosti in relacij med podatki različnih sistemov naj bi implementirali DAI (Digital Author Identifier), kar pa je v praksi zelo zapleteno in zahteva precej dela. Robert Roggenbruck (IWI – Institut für wissenschaftli- che Information Osnabrük) Ursula Diefenbach (Graz University of Technology) je predstavila CAMPUSonline, ki predstavlja elektronsko podporo celotni univerzitetni administraciji vključno z dokumentacijo raziskovalne dejavnosti. Thomas Ganslandt (Friedrich-Alexander University, Medical Faculty, Erlangen) Brigitte Jörg (German Research Center for Artificial In- telligence) je v svoji predstavitvi prikazala metodologijo zbiranja, čiščenja in integriranja podatkov ter analitična orodja (diagram kompetenc, diagram sodelovanj) v pro- jektu IST World, ki ga je v sklopu delavnic že predstavil Mitja Jermol (Institut Jožef Stefan). Jan Dvořák in Martin Souček (InfoScience Praha) sta predstavila češki CRIS (The Research and Development Information System of the Czech Republic) z vidika zbi- ranja in procesiranja podatkov ter uporabljene tehnologi- je, Jan Dvořak in Jiřij Souček ((InfoScience Praha) pa sta prikazala sistem vrednotenja učinkovitosti raziskoval- no-razvojne dejavnosti na Češkem, ki poteka na osnovi tega sistema. Pero Šipka (University of Novi Sad, Department of Psychology) je izpostavil vlogo in položaj LPJs (Locally Published Journals) pri evalvaciji znanstvene učinkovito- sti v Srbiji. TRETJI DAN KONFERENCE Zadnji dan konference je začel Maximilian Stempf- huber (GESIS-IZ Social Science Information Centre, Bonn) s predstavitvijo projekta IConnectEU, katerega cilj je razviti portal, ki bi na enem mestu združeval raz- lične raziskovalce, projekte in druge aktivnosti ter na standardiziran način omogočal uporabnikom pregled nad raziskovalnimi dejavnostmi in njihovo medsebojno pove- zanostjo. IConnectEU je zasnovan na podlagi 6. okvirne- ga programa Evropske Komisije (marec 2006–avgust 2008). Pilotski portal naj bi povezoval rezultate raziskav 8 različnih projektov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki vodenja EU – EU Governance. Keith G. Jeffery (STFC Rutherford Appleton Laboratory Didcot) je izpostavil, kako pomembna je uporaba storit- veno usmerjene arhitekture – SOA (Service-Oriented Ar- chitecture) pri implementaciji CERIF-CRIS. SOA postaja arhitektura naslednje generacije informacijskih sistemov, njena značilnost pa je, da v neločljivo celoto povezuje informacijski sistem, aplikacije in poslovne procese in tako omogoča izboljšanje učinkovitosti informatike in IT oddelkov v podjetjih. Helmut M. Artus (GESIS-IZ Social Science Informa- tion Centre, Bonn) se je v svoji predstavitvi ukvarjal s sociologijo in sociološkim vidikom baz podatkov. Zanimiva je primerjava njegove definicije baze podat- kov z običajno, ki nakazuje dva popolnoma različna pogleda. Običajna definicija se glasi: “Baza podatkov je strukturirana zbirka zapisov ali podatkov, shranjenih v računalniškem sistemu”. Artusova definicija pa: “ Baza podatkov je strukturirana zbirka podatkov, ki je običajno rezultat dela skupine bolj ali manj normalnih ljudi, ki delajo pod različnimi pogoji in so v večini primerov daleč od idealnih, ustreznih ali normalnih ...”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5