OZ 2007/4

264 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 Avtorji: Boris Jesih, Frida Biščan, Jana Menaše, Rozina Švent Moderator (Boris Jesih, In{titut za narodnost- na vpra{anja, Ljubljana) Kontaktni naslov: boris.jesih @ guest.arnes.si Izhodišče razprave na okrogli mizi o manjšinskih knjižnicah in tujejezičnih zbirkah v funkciji medkulturnega dialoga je bil evropski demokratični standard, da manjšinam pripada pravica do negovanja lastne kulture, k čemur praviloma sodijo tudi manjšinske knjižnice. Kot nosilke kulture, ki je drugačna od večinske kulture, so te knjižnice same po sebi “druga stran” v medkulturnem dialogu, kar je zahtevna in odgovorna naloga. Govorili smo o tem, kako te knjižnice sedaj uresničujejo to vlogo in kako jo mislijo v prihodnje uresničevati ter kakšno dodatno podporo pri tem potrebujejo. V podobni vlogi so tudi tujejezične zbirke v splošnih knjiž- nicah. V ospredju razprave so bila naslednja vprašanja: • Kako je zagotovljena knjižnična oskrba za pripadnike manjšinskih kultur? • V kolikšnem obsegu in kako manjšinsko knjižnico uporabljajo pripadniki večinske kulture? • Ali so organizirani kakšni posebni programi za spod- bujanje medkulturnega dialoga? • Bi lahko za povezovanje s knjižnicami matične države bolje izkoristili COBISS.Net , posebej glede na vse večjo količino digitaliziranih virov? • Lahko predstavimo pozitivne primere medkulturnega dialoga v knjižnicah? Žal nekateri avtorji svojih zanimivih prispevkov na okro- gli mizi niso predložili v pisni obliki, in sicer: • Ermir Nika iz albanskega ministrstva za turizem, kul- turo, mladino in šport v Tirani, • Mile Bošeski, novi direktor Nacionalne in univerzitet- ne knjižnice v Skopju, • Gordana Vilotić s Filozofske fakultete Univerze Novi Sad. Izkazalo se je, da je obravnavana tematika precej zapo- stavljena, da dobro delujoče knjižnice na tem področju nimajo dovolj podpore in da obstajajo tudi kar velike “bele lise”, kjer ni knjižnične oskrbe. Frida Bi{~an (Osrednja knjižnica Slovencev na Hrva{kem): Mestna knjižnica Karlovac Kontaktni naslov: frida @ gkka.hr Mestna knjižnica “Ivan Goran Kovačić” je ena najstarejših ljudskih knjižnic v hrvaški knjižničarski tradiciji, ki traja skoraj 170 let. To je tudi matična knjižnica za Karlovško županijo, kar pomeni, da ima strokovni in svetovalni nad- zor nad ljudskimi in šolskimi knjižnicami v županiji. Z odlokom Vladnega urada za nacionalne manjšine in Razvojne službe Nacionalne in vseučiliščne knjižnice v Zagrebu, so bile leta 1993 ustanovljene osrednje knjižnice nacionalne manjšine v Republiki Hrvaški. Mestna knjiž- nica “Ivan Goran Kovačić” je takrat postala Osrednja knjižnica Slovencev v Republiki Hrvaški. Od leta 2000 so manjšinske knjižnice v pristojnosti Ministrstva za kulturo, ki zagotavlja sredstva za plače zaposlenih v osrednjih knjižnicah nacionalnih manjšin in sredstva za izvedbo programa v teh knjižnicah. Osrednje knjižnice nacional- nih manjšin so del programa ljudskih/mestnih knjižnic, ki morajo v sklopu svojih osnovnih vlog in nalog zagotav- ljati knjižnične storitve za vse vrste, kategorije in starosti prebivalstva svojega območja/skupnosti, s tem pa tudi za nacionalne manjšine z njihovimi specifičnimi potrebami. Program osrednjih knjižnic nacionalnih manjšin zajema: nabavo gradiva v jeziku manjšine, zagotavljanje knjižne- ga in neknjižnega gradiva, tribune in predavanja, razstave ter medknjižnično izposojo. Pri tem morajo zagotavljati knjižnične storitve tudi pripadnikom manjšine zunaj kraja osrednje knjižnice. Mestna knjižnica “Ivan Goran Kovačić” ima trenutno okoli 6.500 zvezkov knjig in periodike v slovenskem jezi- ku, ki so na voljo vsem uporabnikom naše knjižnice, red- no pa se razpošiljajo v slovenska društva na Hrvaškem, da si jih lahko izposojajo njihovi člani. Poleg izposoje MANJ[INSKE KNJIŽNICE IN TUJEJEZI^NE ZBIRKE V FUNKCIJI MEDKULTURNEGA DIALOGA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5