OZ 2007/4

220 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 Tabela 2: Izmenjava bibliografskih zapisov v COBISS.Net (od 11. 11. 2004 do 11. 11. 2007) Za COBISS v Sloveniji je značilna velika razpršenost katalogizacijskega dela. Povprečno število kreiranih zapisov na katalogizatorja na leto je skromno in znaša okrog 300 bibliografskih zapisov. Zaostajanje pri poso- dabljanju katalogizacijskih pravil in njihova pomanjklji- va dokumentiranost predstavljata dodaten problem, zato je zagotavljanje ustrezne usposobljenosti katalogizator- jev zelo težavno, še posebej v majhnih knjižnicah. Najbolj kritična je kakovost bibliografskih podatkov v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI . Mnogi katalogizatorji namreč poskrbijo le za kakovost bibliografskih zapisov v lokalni bazi podatkov, medtem ko se za kakovost zapisov v COBIB-u ne čutijo odgovorne. Žal pri tem niso izjema niti katalogizatorji v NUK-u. Programska oprema pa je zasnovana tako, da se popravki bibliografskih podatkov vedno shranijo v lokalno bazo podatkov, v COBIB pa samo ob določenih pogojih, kar praviloma zahteva od katalogizatorja več dela in truda. Pred kratkim smo izvedli analizo “predpublikacijskih” zapisov in ugotovili, da ima več kakor 3.000 biblio- grafskih zapisov v COBIB.SI še vedno status predhod- nega nepopolnega zapisa, čeprav so bili bibliografski zapisi v številnih lokalnih bazah podatkov medtem že dopolnjeni skladno s podatki na medtem že objavljeni publikaciji. Večino zapisov so kreirali katalogizatorji v NUK-u, manjši delež pa tudi katalogizatorji v Univer- zitetni knjižnici Maribor in Centralni medicinski knjiž- nici v Ljubljani. Pripravili smo sezname teh zapisov in jih razdelili 185 knjižnicam, ki imajo publikacije v svoji zalogi. Redakcijo bibliografskih zapisov, ki jih ni bilo možno razvrstiti knjižnicam, ker nimajo katalogi- zatorja z ustreznimi pooblastili za redigiranje zapisov v COBIB.SI , opravlja IZUM. To je samo en primer, ki kaže na to, da se večina knjižnic in katalogizatorjev premalo zaveda, da mora v koopera- tivnem sistemu vsaka knjižnica prispevati v sistem in ne od njega samo jemati. Novosti v sistemu vzajemne katalogizacije Pomemben mejnik v razvoju COBISS-a bo zagotovo nov vmesnik za vzajemno katalogizacijo oziroma nov segment COBISS3/Katalogizacija. Projekt zasnove sistema vzajemne katalogizacije in katalogov v novem programskem okolju smo začeli izvajati v letu 2006. Na podlagi analize stanja, potrebnih ukrepov za zasnovo novega sistema ter razpoložljivih človeških virov smo se odločili, da se v prvi fazi najprej razvije uporabniški vmesnik, medtem ko se razvoj nove aplikativne ravni in ravni baze podatkov prestavi na kasnejše obdobje. Pri tem je zasnova vmesnika COBISS3/Katalogizacija skladna z že obstoječim vmesnikom programske opreme COBISS3, na novo pa bodo razvite funkcije, specifične za procese vzajemne katalogizacije, ki vključujejo tudi podporo za cirilično pisavo. V aplikacijah COBISS2 potekata vnos in ažuriranje po- datkov izključno v latinici, medtem ko cirilica služi samo za potrebe prikazovanja podatkov na zaslonu in v izpisih. Zato morajo knjižnice pri vnosu podatkov upoštevati po- sebna pravila za označevanje podatkov, če želijo prikazati podatke na zaslonu in izpisih v cirilici. Glede na slabe izkušnje z obstoječim konceptom ažu- riranja bibliografskih podatkov v vzajemni bazi po- datkov in lokalnih bazah podatkov, smo ocenili, da je hkrati z razvojem novega vmesnika treba nujno spre- meniti tudi koncept ažuriranja bibliografskih podatkov. V času, ko je bil sistem vzajemne katalogizacije za- stavljen, je bila komunikacijska infrastruktura nestabil- na in premalo zmogljiva. V sistemu je sodelovalo več nacionalnih in drugih knjižnic na področju nekdanje Jugoslavije. Za zagotovitev čim večje fleksibilnosti in neodvisnosti posameznih knjižnic je bil sistem za- stavljen tako, da so pri kreiranju in ažuriranju zapisov imele prednost lokalne baze podatkov in ne vzajemna baza podatkov COBIB . Na osnovi analize izvedljivosti sprememb koncepta ažu- riranja bibliografskih podatkov smo pripravili dokument “Ažuriranje bibliografskih podatkov v COBISS3/Ka- talogizacija, IZUM” [2]. Dokument smo 5. julija 2007 obravnavali na sestanku v NUK-u [3] in skladno z njim poteka razvoj novega vmesnika COBISS3/Katalogizacija ter dopolnitve obstoječega vmesnika COBISS2/Katalogi- zacija. Z uvedbo vmesnika COBISS3/Katalogizacija se novo- kreirani bibliografski zapis shrani hkrati v COBIB in lokalno bazo podatkov, tako kot doslej. V primerjavi s COBISS.Net Prevzeto iz COBIB.SI Prevzeto iz COBIB.BH Prevzeto iz COBIB.MK Prevzeto iz COBIB.SR Prevzeto iz COBIB.CG Skupaj COBISS.SI - 159 450 3.954 63 4.626 COBISS.BH 2.158 - 40 12.566 89 14.853 COBISS.MK 1.490 126 - 4.619 6 6.241 COBISS.SR 8.351 1.808 994 - 1.130 12.283 COBISS.CG 1.988 190 42 41.484 - 43.704 Skupaj 13.987 2.283 1.526 62.623 1.288 81.707

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5