OZ 2007/2

68 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 2 Franci Pivec Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: franci.pivec @ izum.si Izvleček Eugene Garfield je s Current Contents in še posebej s Science Citation Index postavil temelje za razvoj scientometrije ter spodbudil sociologijo znanosti in znanost o znanosti. Izvirne teoretične in organizacijske rešitve so omogočile sprotno spremljanje znanosti, ki je danes nepogrešljivo za vodenje znanstvene politike. Močno je vplival na razvoj dokumentalistične in knjižničarske stro- ke v smislu njunega približevanja informacijski znanosti. Svetovni splet odpira nova vprašanja o znanstvenem članku kot ključni entiteti znanstvenega komuniciranja. Garfield poudarja prispevek Slovenca Borisa Anžlovarja k razvoju citatnih indeksov. Ključne besede Eugen Garfield, indeks znanstvenih citatov (SCI), scientometrija, bibliometrija, Institute for Scien- tific Informations (ISI) Abstract Eugene Garfield has provided a basis for the development and growth of scientometrics and pro- motion of sociology of science with his Current Contents and in particular with the Science Citation Index. The original theoretical and organisational solutions helped keep up with scientific literatu- re, indispensable today for any scientific policy implementation. He has played an important role in the development of documentalist and librarian profession in terms of its rapprochement with information science. The World Wide Net raises new issues concerning scientific papers as a key entity of scientific communication. Garfield outlines the contribution of the Slovenian Boris Anžlo- var to the development of citation indexes. Keywords Eugene Garfield, Science Citation Index (SCI), scientometrics, bibliometrics, Institute for Scientific Information (ISI) UVOD Pred nekaj meseci je Eugene Garfield prejel Online In- formation Lifetime Achievement Award, ki jo podeljuje Mednarodno združenje informacijske industrije. Prizna- nje je bilo utemeljeno s petdesetletnim delom, vodenjem in inoviranjem v informacijski industriji. IZUM je z Garfieldom povezan preko servisa Web of Sci- ence, ki je uporabnikom sistema COBISS dostopen od leta 1999. Leta 2000 je bil njegov Institute for Scientific Infor- mation (ISI) celo pokrovitelj Konference COBISS. Prvi stiki pa segajo še desetletja nazaj, ko je RCUM zbiral prva spoznanja o sistemih znanstveno-tehnoloških informacij. Garfield, ISI in SCI so pojmi, brez katerih si danes ni mogoče predstavljati dokumentiranja znanosti in sciento- EUGENE GARFIELD – 50 LET DOKUMENTIRANJA ZNANOSTI metrije. Nanje se opirajo znanstvene politike, akademski promocijski sistemi, znanost o znanosti itd. Garfield je zato deležen velikih pohval, a tudi ostrih kritik. Posebej napeto je njegovo razmerje s knjižničarstvom. Ni naš na- men, da bi podajali celovito oceno njegovega dela, ampak bolj, da bi prikazali izjemno zanimivo zgodbo njegovega uveljavljanja, ki pri nas ni dovolj poznana in iz katere izhaja marsikakšen uporaben nauk. V SPOMIN BORISU ANŽLOVARJU Slovenija za Garfielda ni neznanka. V plejadi ljudi, s ka- terimi je sodeloval v svoji dolgi poklicni karieri, s poseb- nim poudarkom omenja Borisa Anžlovarja: “Mislim, da je imel majhno podjetje z imenom Pharmaceutical Me- dical Documentation. Objavljal je indeks neregistriranih zdravil. Na začetku je delal za Norwich Pharmaceuticals.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5