OZ 2007/2

M T 67 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 2 • V podpolju 500m je bila koda jezika v svojo razreši- tev spremenjena 34.755-krat. Dobro smo “počistili” tudi podatke o zalogi na vzajem- nem nivoju, saj smo izbrisali skupno 543.569 polj s po- datki o zalogah v neslovenskih knjižnicah. Prve dopolnitve programske opreme, ki smo jih predla- gali, so bile zajete v programski opremi COBISS2/Kata- logizacija že v verziji 8.4-01, vse druge pa bodo aktivne po instalaciji verzije 8.5. Prav tako smo že začeli sinhro- nizirati normativne zapise v lokalnih bazah podatkov za knjižnice, ki so to želele. V 14 knjižnicah sinhronizacije že redno potekajo. V eni knjižnici so se po pregledu pred- videnih sprememb odločili, da sinhronizacije ne želijo, v 7 knjižnicah pa še pregledujejo predvidene spremembe značnic in njihove dokončne odločitve še nismo prejeli. Predlogi za dodatne kontrolne sezname oz. datoteke so bili sprejeti, a so trenutno še v fazi izdelave. Projekt Izboljšanje kakovosti zapisov v COBIB.SI je po- tekal od februarja 2005 do decembra 2006. V tem času je pri izvajanju projekta sodelovalo 14 ljudi, ki so za delo na projektu porabili približno 860 ur (oz. 5,4 človek/me- secev). Pri tem izračunu nismo upoštevali kolegov, ki so samo prispevali svoje pripombe in predloge za izboljšave, ter časa, ki smo ga porabili za občasna posvetovanja z njimi. ZA KONEC Čeprav je projekt potekal skoraj dve leti, nas je vsesko- zi preganjal čas. To je pri tovrstnem početju menda kar običajno. Posamezne probleme in dileme smo želeli čim bolje preučiti iz različnih vidikov. Pri tem smo brskali po priročnikih in pravilnikih in tuhtali, kako naj zahtevke za posamezne analize programerkam definiramo tako, da nam bodo rezultati prinesli uporabno rešitev. Seveda pa vsega svojega časa nismo mogli posvetiti samo temu pro- jektu, tako da so nam druge naloge včasih pretrgale “rde- čo nit”. Vse to se odraža v dejstvu, da je 14 evidentiranih problemov ostalo nerešenih. Ali smo se med projektom kaj naučili? Še bolj kot na začetku se zavedamo, da kakovost celotne baze podatkov temelji na kakovosti vsakega posameznega zapisa. Večine napak ni mogoče odpraviti programsko in najbolje bi bilo, da do njih sploh ne bi prišlo. Zato je treba katalogi- zatorjem omogočiti neprestano izobraževanje, da svoje znanje osvežijo in poglobijo. Naučili smo se tudi, da dogovarjanj, pojasnjevanj in usklajevanj ni nikoli preveč. Vsak posameznik s svojimi izkušnjami in pogledi vidi problem v drugačni luči. Prav tako vsak razume dogovore v luči svojega predznanja in prav lahko se zgodi (in nam se je zgodilo), da je rezultat dogovora drugačen od tega, kar so si posamezniki pred- stavljali. Kljub vsemu pa je za uspešno delo na projektu ključno dobro sodelovanje. Za naš projekt lahko rečemo, da smo ga uspešno zaključili, za kar gre zahvala vsem sodelujočim. Projekt se je zaključil, s tem pa niso izginili vzroki, ki so botrovali njegovemu začetku. Ni nam vseeno za kakovost podatkov v vzajemni bazi podatkov, zato se bomo z zago- tavljanjem čim večje kakovosti na tak ali drugačen način ukvarjali tudi v prihodnje. Referenci [1] Dostopno na spletnem naslovu: http://home.izum.si/cobiss/obve- stila_novosti/dokumenti/Konverzija_bibliografskih-baz_ %20po- datkov_dopis_20061017.pdf. [2] Dostopno na spletnem naslovu: http://home.izum.si/cobiss/ob- vestila_novosti/dokumenti/Konverzije_baz_podatkov_pojasnila_ 2006_12_15_dopis_ar_dbf.pdf.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5