OZ 2005/4

M 287 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Netgeneracija, rojena po letu 1982, je nasledila predhodne tipične generacije (generacijo X, po- vojno generacijo, starejšo generacijo) in se od njih razlikuje po tem, da raste skupaj z osebnimi računalniki in internetom. V povezavi z IKT je razvila drugačne navade in “nadbesedilno pamet”. Njihov odnos do tehnologije je organski in jo jemljejo kot normalno sestavino življenjskega okolja. “Infosfera” je za njih nedeljiva in globalna ter ne pristajajo več na ločena informacijska okolja šole, knjižnice, zabave ... Dominantne institucije se izogibajo soočenju z drugačnostjo netgeneracije. To še posebej velja za šolo, zato se vse več ljudi poslužuje novih načinov učenja, ki jih omogoča splet. Če šolstvo ne bo sprejelo bistveno spremenjenega socialno-tehnološkega konteksta netgeneracije, se knjižnice ne smejo ravnati po njegovem zgledu, ampak se morajo postaviti na stran netgenera- cije. V povračilo bodo dobile močnega zagovornika inovacijskih procesov v knjižničarstvu. Na tej osnovi bo netgeneracija verjetni nosilec renesanse knjižnic v prihodnjem obdobju. Klju~ne besede netgeneracija, učenje, knjižnica Abstract Netgeneration is the generation born after 1982, which succeeded previous typical generations, such as the X generation, post-WW2 generation, pre-WW2 generation. It differs from other genera- tions in that it has been growing up with computers and the Internet. As regards ICT, the memebres of the netgeneration have developed different habits and “hypertext mind”, their attitude towards technology is organic and for them the technology is a common part of the life environment. They see “infosphere” undivided and global and they opose the idea of different information environ- ments, e.g. at school, in libraries, in entertainment, etc. Dominant institutions avoid confronting the dissimilarity of the netgeneration. As this, in particular, applies for schools, more and more people use new learning methods offered on the web. Should schools refuse to accept substantially chan- ged social and technological context of the netgeneration, libraries should not follow their example but instead side with the netgeneration. In return, they will get a strong advocator of innovative library services. On this basis the netgeneration will most probably be regarded as the carrier of the renaissance of the future of libraries. Keywords netgeneration, learning, library PRIHOD NETGENERACIJE Konec junija leta 2005 so se v Budimpešti srečali nekateri vodilni ljudje informacijske industrije z izbrano druš- čino mladih ljudi s celega sveta, da bi skupaj pretehtali scenarije prihodnosti (Microsoft, 2005). Luv Vogeleer, programski šef HP je izhajal iz predpostavke, da bodo današnji učenci v svoji poklicni karieri najmanj dvajset- krat zamenjali delovno področje. Tom Austin iz Gratner Group je opozoril na nov moment vse odločilnejše “ko- NETGENERACIJA IN PRIHODNOST KNJIŽNIC Franci Pivec Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: franci.pivec €izum.si lektivne inteligence”, ki jo je treba zajeti z organizacijo znanja. Wolfgang Ebermann, vodja Microsoft Evropa pa je iz klavzure potegnil sklep, da dajejo mladi prednost ravnovesju med uspešno poklicno kariero in kakovostjo življenja, čemur se mora informacijska industrija kar naj- hitreje prilagoditi. Kdo so mladi, ki tako zanimajo informacijsko industrijo? To so tisti, ki so rojeni sočasno z osebnimi računalniki in kasneje. Računalnike so začeli uporabljati pri svojih petih

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5