OZ 2005/4

M 263 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 EVIDENCE RAZISKOVALNIH ORGANI- ZACIJ IN RAZISKOVALCEV ARRS vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, in sicer: • evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavno- sti kot pravnih in fizičnih oseb, • evidenco raziskovalnih skupin pri posameznem izva- jalcu in • evidenco raziskovalcev po raziskovalnih skupinah v okviru posameznega izvajalca. Vpis v evidence ARRS je obvezen za tiste raziskovalne organizacije in raziskovalce, ki izvajajo proračunsko financirane projekte, podatki pa niso javno dostopni. Po- datki se trenutno zbirajo s pomočjo predpisanih obrazcev ARRS. Večina podatkov iz evidenc ARRS se enkrat tedensko prenaša v Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS, http://sicris.izum.si ), ki vključuje na- slednje baze podatkov (s številom zapisov po stanju 10. 11. 2005): • Raziskovalne organizacije (579), • Raziskovalne skupine (1.010), • Raziskovalci (11.205), • Raziskovalni projekti (2.982), • Raziskovalni programi (597). Pri zasnovi navedenih baz podatkov so upoštevani ve- ljavni mednarodni standardi, klasifikacije in šifranti, priporočila EU (CERIF – Common European Research Information Format) ter zakonska določila in predpisi, ki veljajo v Sloveniji. Podjetja/organizacije z visokotehnološkim in raziskoval- nim potencialom ter raziskovalci slovenskega rodu po svetu, ki niso vpisani v uradne evidence ARRS, lahko posredujejo podatke neposredno v SICRIS s posebnimi obrazci. Raziskovalnim organizacijam so na njihovo željo dode- ljena uporabniška imena in gesla, tako da lahko nekatere podatke v SICRIS-u sami dopolnjujejo in ažurirajo. Žal doslej pristojnega ministrstva in ARRS ni bilo mogoče prepričati v smotrnost uvedbe postopkov za “online” ažu- riranje podatkov o raziskovalcih. Baze podatkov so med seboj povezane, večina podatkov pa je v slovenskem in angleškem jeziku. Omogočeno je iskanje po vseh ključnih poljih. SICRIS je povezan z informacijskim sistemom COBISS.SI oziroma z njegovo bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI, kar omogoča uporabnikom tudi neposreden vpogled v bibliografije raziskovalcev. [IFRANT RAZISKOVALCEV Pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI se za eno- lično identifikacijo avtorjev objavljenih del uporablja šifrant raziskovalcev, 1 v katerem so ločena naslednja ob- močja šifer: • 00001–40000 za raziskovalce, strokovne in tehnične sodelavce, ki so vpisani v evidenco ARRS (22.242 + 3.433); • 40001–49999 za raziskovalce, ki niso vpisani v evi- denco ARRS, so pa posredovali podatke za predstavi- tev v SICRIS-u (13); • 90001–99999 za druge avtorje objavljenih del, ki ima- jo bibliografije v sistemu COBISS (514). V tretji skupini so praviloma avtorji, ki niso raziskovalci, jim je pa dodeljena šifra, ki je trenutno pogoj za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. V prihodnje bo izpisova- nje bibliografij možno tudi na podlagi normativne datote- ke imen avtorjev. BIBLIOGRAFSKI ZAPISI V BAZI PODAT- KOV COBIB.SI Baza podatkov COBIB.SI je dne 4. 11. 2005 vsebovala skupno 2.783.927 bibliografskih zapisov za različne vrste gradiva in izvedenih del: • 60 % zapisov za monografije in druga zaključena dela, • 35 % zapisov za članke in druge sestavne dele, • 3 % zapisov za serijske publikacije, • 2 % zapisov za izvedena dela. Število zapisov z najmanj enim avtorjem s šifro razisko- valca je bilo 731.212 ali kar 26 %, število avtorjev/razis- kovalcev z vsaj eno bibliografsko enoto pa je bilo 17.947. Bibliografski zapisi za bibliografije raziskovalcev se kreirajo v procesu vzajemne katalogizacije. Članki in drugi sestavni deli ter monografije in druga zaključena dela se obdelujejo na osnovi primarnega dokumenta/dela. Če publikacija ni dostopna v knjižnici, jo mora knjižničarju/bibliografu po- sredovati avtor. Izvedena dela (dogodki) se evidentirajo na podlagi ustreznega dokazila o izvedenem delu. Bibliografske zapise kreirajo za to usposobljeni knjižni- čarji (bibliografi) v različnih knjižnicah. Število kreiranih zapisov po vrstah knjižnic je prikazano v tabeli 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5