OZ 2005/4

262 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Tomaž Seljak Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tomaz.seljak €izum.si Izvle~ek Predstavljena je metodologija vodenja bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. Za enolično identifikacijo raziskovalcev se uporablja šifrant raziskovalcev, preko katerega so vzpostavljene po- vezave z uradnimi evidencami izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS ter z infor- macijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS). Bibliografski zapisi za biblio- grafije raziskovalcev se kreirajo v procesu vzajemne katalogizacije, za klasifikacijo bibliografskih enot pa je obvezna uporaba enotne tipologije dokumentov/del. Pri tem se izvaja programska kontro- la pravilnosti razvrstitve glede na formalne kriterije. Ustreznost razvrstitve znanstvenih publikacij po vsebinskih kriterijih verificirajo OSIC-i po znanstvenih vedah. Bibliografije raziskovalcev se generirajo iz bibliografskih zapisov v bazi podatkov COBIB.SI. Kategorizacijo bibliografskih enot glede na njihov pomen določajo merila institucije, ki vrednotijo uspešnost raziskovalcev, in so raz- lična za ARRS in za univerze. Klju~ne besede raziskovalec, ARRS, COBISS, SICRIS, tipologija dokumentov/del, OSIC, kategorizacija biblio- grafskih enot, vrednotenje raziskovalne uspešnosti Abstract Presented is the methodology of managing researchers’ bibliographies within the COBISS.SI sy- stem. A research classification scheme is used for unique identification of researchers. It is through this classification scheme that links are made to official records of the Slovenian Research Agency, containing information on researchers and developers, and to the Slovenian Current Research Infor- mation System (SICRIS). Researchers’ bibliographies are created in the shared cataloguing process; for sorting of bibliographic items, however, the use of a uniform methodology of documents/works is mandatory. The correctness of whether bibliographic units are sorted by formal criteria or not is checked automatically. Compliance of scientific publications classification by content criteria is evaluated by Central Specialised Research Centres (CSICs) according to scientific disciplines. Researchers’ bibliographies are generated from records in the COBIB.SI shared bibliographic da- tabase. The categorisation of bibliographic units in terms of their importance is dependent on the criteria of the institution evaluating the efficiency of a researcher, and these criteria might be diffe- rent from those for the Slovenian Research Agency and universities. Keywords Researcher, Slovenian Research Agency, COBISS, SICRIS, typology of documents/works, CSIC, bibliographic unit categorisation, evaluation of research efficiency KDO SO RAZISKOVALCI? Po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti je raz- iskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec) fizična oseba, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost. Raziskovalec, ki opravlja razisko- valno ali razvojno dejavnost v raziskovalni organizaciji, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in mora BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV V SISTEMU COBISS.SI izpolnjevati druge predpisane pogoje. Raziskovalci, ki so vpisani v evidenco Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) so razvrščeni v raziskoval- ne nazive različnih kategorij (znanstveno-raziskovalne, raziskovalno-razvojne ali strokovno-raziskovalne nazi- ve). Minimalni pogoji za izvolitve v nazive so določeni s podzakonskimi predpisi, za izvolitev v najnižji naziv pa je pogoj le univerzitetna izobrazba.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5