OZ 2005/4

250 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Prirast zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI od aprila 2003, ko je bila vključena v sistem vzajemne katalogizacije, znaša več kot 300.000 zapisov. Kar 38 % zapisov je bilo prevzetih iz baze podatkov LC Names, približno ena tretjina zapisov se nanaša na slovenske avtorje, 16 % zapisov pa ima verificirano in sprejeto značnico. V tem času se je povečala povezanost bibliografskih zapi- sov v COBIB.SI z normativnimi zapisi od 30 % na 49 %. Od tega jih je 40 % v celoti povezanih, 9 % pa le delno. Za lokalne baze podatkov je odstotek povezanih zapisov višji, višji pa je tudi odstotek le delno povezanih zapisov. Za učinkovito iskanje informacij v knjižničnih sistemih je zelo pomemben dostop preko gesel, ki so normirana in kontrolirana. V ta namen pripravljamo v IZUM-u skupaj s specializiranimi centri slovensko-angleški Splošni ges- lovnik COBISS.SI (SGC), ki je zasnovan na prevedenem geslovniku Sears. Izvorni geslovnik Sears je vseboval 7.833 zapisov. Od tega je bilo 45 % zapisov redigiranih ali prestrukturiranih (od tega označenih za brisanje 1.614) ter na novo dodanih 2.933 zapisov na osnovi geslovnika Kongresne knjižnice in obstoječih gesel v bazi podatkov COBIB.SI . Novembra 2005 je SGC vseboval 9.152 zapi- sov ali sprejetih izrazov, skupaj z nesprejetimi izrazi pa je bilo število zapisov 19.121. Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi z vključevanjem prototipne normativne baze podatkov v COBISS/OPAC, kjer bo zaenkrat na voljo samo za iskanje. Temu bo sledi- la še vključitev geslovnika v sistem vzajemne katalogiza- cije z normativno kontrolo. Letni prirast originalno kreiranih bibliografskih zapisov v sistemu COBISS.SI je približno 200.000 (približno 10 % jih je prevzetih iz kataloga WorldCat). Pri kreira- nju bibliografskih zapisov sodeluje nekaj več kot 200 knjižnic ali 600 knjižničarjev. Zapisov, prevzetih iz vza- jemne baze podatkov, je skoraj 400.000 letno. Iz deleža kreiranih ali prevzetih zapisov v tabeli 3 lahko vidimo, da več kot 50 % zapisov kreirajo v NUK-u ter visoko- šolskih in specialnih knjižnicah, medtem ko jih kreirajo v splošnih knjižnicah le 13 % in šolskih knjižnicah le 4 %.V letu 2004 je bil opravljen tudi vpis več kot 300.000 zapisov iz retrospektivne konverzije NUK-a v lokalno bibliografsko bazo podatkov NUK. UPORABA BAZ PODATKOV IN SERVI- SOV COBISS.SI 6 Sistem ima približno 200.000 rednih uporabnikov, ki so v letu 2004 opravili 18 milijonov iskanj preko COBISS/ OPAC-a, 0,7 milijona iskanj v tujih bazah podatkov in servisih ter izpisali več kot 360.000 osebnih bibliografij. V 165 knjižnicah, ki uporabljajo programsko opremo COBISS2/Izposoja, je bilo v letu 2004 opravljeno 21 milijonov izposoj, podaljšanj in rezervacij gradiva. V enakem obdobju je bilo v 27 knjižnicah s programsko opremo COBISS3/Nabava nabavljenih več kot 170.000 izvodov gradiva in v 37 knjižnicah s programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja opravljenih več kot 28.000 naročil. V letu 2004 je IZUM izvedel 188 dni izobraževanja za 1.666 udeležencev ter odgovoril na 13.000 pozivov, na- menjenih sodelavcem, ki ponujajo pomoč uporabnikom. Ob tem je v enakem obdobju NUK opravil 145 izobraže- valnih dni za 1.274 udeležencev [4]. Med pomembnejšimi novimi servisi za končne uporab- nike je aplikacija knjižničnega nadomestila za avtorje del, ki se izposojajo v splošnih knjižnicah. Aplikacija je bila razvita v letu 2004 na osnovi podatkov o izposoji in bibliografskih podatkov iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI. Naslednja novost je bila referenčni servis Vprašaj knjižni- čarja z možnostjo klepeta preko spleta, ki ga je vzpostavil IZUM v začetku leta 2005 v sodelovanju z 10 večjimi knjižnicami – polnopravnimi članicami: NUK, Univer- zitetna knjižnica Maribor, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Centralna ekonomska knjižnica, Centralna medicinska knjižnica in Knjižnica Otona Žu- Tabela 2: Prirast zapisov v normativni bazi podatkov CONOR.SI Tabela 3: Delež kreiranih in prevzetih zapisov v letu 2004

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5