OZ 2005/4

M 249 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 članic, ki samo prevzemajo bibliografske zapise iz vza- jemne baze podatkov COBIB.SI. Akademsko in raziskovalno omrežje Slovenije, ki ga upravlja javni zavod ARNES 4 z zmogljivimi poveza- vami do mednarodnega omrežja GÉANT (1,6 Gb/s) in relativno dobro pokritostjo Slovenije s komunikacijsko infrastrukturo (kar 10 večjih slovenskih mest ima pove- zavo 1 Gb/s), zagotavlja knjižnicam v vseh večjih krajih Slovenije potrebne komunikacijske zmogljivosti za aktiv- no članstvo v sistemu COBISS.SI in s tem avtomatizacijo vseh njihovih lokalnih funkcij. Polnopravne članice sistema COBISS uporabljajo pro- gramsko opremo, ki jo razvija IZUM in je uvrščena v dve generaciji: • COBISS2 (Katalogizacija, Izposoja, Izpisi, COBISS/ OPAC), • COBISS3 (Nabava, Serijske publikacije, Zaloga, Medknjižnična izposoja, Izpisi, Upravljanje aplikacij). Večina šolskih knjižnic uporablja programsko opremo Šolska knjižnica, ki jo vzdržuje podjetje SAOP iz Nove Gorice. Naloge knjižničnega informacijskega servisa opravlja In- stitut informacijskih znanosti iz Maribora (v nadaljevanju IZUM), ki je javni zavod s 94 zaposlenimi (od tega jih 82 ima visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo) in petimi milijoni evrov letnega prihodka. Pretežni del letnega prihodka (90 %) IZUM-a je po- krit iz državnega proračuna. Pri tem se 15 % nanaša na sredstva za nabavo tujih baz podatkov in servisov (Web of Science, register ISSN, SwetScan, OCLC FirstSearch, OCLC WorldCat, OCLC FirstSearch – ECO, ProQuest, LC Names itd.) v okviru konzorci- alnih pogodb. Dostop do drugih tujih baz podatkov in servisov podpira v glavnem COSEC 5 (Konzorcij slovenskih knjižnic za nabavo), in sicer do: APS; BioOne; CINAHL; EBSCO- host/EIFL Direct; EMERALD; Grove Art; Grove Music; IUS-INFO; Literature Resource Center; MLA Internati- onal Bibliography; Oxford Scholarship Online; Oxford English Dictionary Online; Oxford Reference Online; Pa- persInvited; PsycARTICLES, PsycINFO, PsycBOOKS; PSYNDEXplus with TestFinder; Science Direct. Iz tujih baz podatkov in servisov so vzpostavljene tudi povezave do vzajemne baze podatkov COBIB.SI . Pro- gramsko vzpostavljena baza podatkov ELINKS, ki to omogoča, vsebuje povezave do več kot 16.000 revij s polnimi besedili člankov. Večina e-virov, ki jih nabavlja IZUM, je vključena v raz- lične segmente COBISS (npr. SwetScan v lokalne katalo- ge knjižnic, JCR v aplikacijo bibliografij, ISSN, World- Cat in LC Names v segment vzajemne katalogizacije itd.). Povezanost baz podatkov COBISS s tujimi bazami podatkov in servisi v COBISS.SI je prikazana na sliki 1. Vzajemna baza podatkov COBIB.SI vsebuje 2,8 milijona bibliografskih zapisov, vse lokalne bibliografske baze poda- tkov pa dodatnih 7,4 milijona, pri čemer je v celotnem si- stemu COBISS.SI obdelanih in evidentiranih približno 13,3 milijona izvodov knjižničnega gradiva. Prevladujejo mono- grafske publikacije (60 %), sledijo sestavni deli (35 %), serijske publikacije (3 %) ter izvedena dela in zbirke (2 %). Knjižnice Knjižnice Polnopravne Pridružene skupaj članice članice Kadri Zbirke (v mio.) NUK 1 1 - 138 2,3 Univ. in visokošol. 56 65 2 - 367 4,4 Specialne 137 120 8 272 3,3 Splošne 61 64 3 - 937 8,1 Šolske 648 43 272 352 7,0 Skupaj 903 293 280 2.066 25,1 Tabela 1: Knjižnice, članice COBISS-a, kadri in zbirke v letu 2003 Slika 1: Povezanost baz podatkov

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5