OZ 2004/4

186 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 njihovih odnosov – kar kaže na sindetični koncept katalo- ga z razvitimi povezovalnimi mehanizmi. 9 V okviru poglavja, ki zastopa izbor elementov za dostop, so definirana splošna načela avtorstva (individualnega in korporativnega), anonimnega dela, spremembe stvarnih naslovov in podatkov o odgovornosti (monografske pu- blikacije in viri v nadaljevanju in integrirani viri), dela enega individualnega ali korporativnega avtorja, večkrat- nega avtorstva, avtorstva z različnim deležem in uradnih publikacij. Principi avtorstva (individualnega in korporativnega) slonijo na glavni odgovornosti za nastanek dela in so konceptualno blizu teoriji avtorstva v PPIAK. Sorodnost v razumevanju pojma anonimnega dela kaže na skupna teoretična izhodišča dveh pravilnikov. Očitna je razlika v pristopu k uradnim publikacijam. Konstitutivni akti (usta- va, povelja, osnovni zakoni) so v AACR2 uvrščeni pod enoto, pod jurisdikcijo katere so sprejeti ali razglašeni. Dodaten dostop vključuje odgovarjajoči enotni naslov za zakone. Zbirke zakonov, posameznih zakonov in mirovni sporazumi vključujejo, poleg naziva administrativne eno- te in enotnega naslova za to vrsto uradnih aktov, oziroma stvarni naslov samega akta, če ja ta podatek decidirano naveden. PPIAK te primere načeloma zavede pod formal- ne značnice s precizno utrjeno tipologijo uradnih aktov, ki se v enotni značnici navajajo ob odgovarjajoči politično- teritorialni enoti. V poglavju o enotnih naslovih so dane splošne inštrukcije o možnostih uporabe tega opisnega elementa v funkciji alternativnega dostopa ali stvarne značnice. PPIAK za enotne stvarne naslove predvideva dodatni dostop. Poglavje o kazalkah vključuje odnose tipa “glej” in “glej tudi”, utemeljene na ključnih postavkah GARE (Guide- lines for Authority and Refernce Entries, IFLA, 1984; Revision 2001). Ti načini povezovanja omogočajo alter- nativne dostope do podatkov v individualnih in korpora- tivnih značnicah, zemljepisnih imenih, enotnih naslovih in kontinuiranih virih. Načelo enotne značnice v PPIAK ne dopušča povezave “glej tudi”, kadar gre samo za eno individualno značnico. Koncept alternativnega dostopa, značilnega za strukturo online kataloga, v prvi plan po- stavlja odnos med elementi dostopa. V tem kontekstu avtorstvo doprinese k relevantnosti v sistemu kataloga. Za uresničitev tako nanovo definiranega koncepta avtor- stva je nujno potrebna uporaba formata UNIMARC/Aut- horities, s čimer se vzpostavlja normativna kontrola, ki omogoča enoznačno izmenjavo bibliografskih informacij. COBIB.SR IN AACR2 Vzajemna bibliografska baza podatkov COBIB.SR je bila vzpostavljena leta 2003. Zasnovana je na kooperativ- nem zbiranju in distribuirani obdelavi podatkov. Vsaka bibliografska enota se samo enkrat katalogizira v skladu z nacionalnimi katalogizacijskimi načeli (PPIAK 1 in 2), odgovarjajočimi ISBD-ji, standardi in pravili za vsebin- sko obdelavo in relevantnim formatom za strojno čitljivo katalogiziranje (UNIMARC, COMARC). Kataložni za- pis je dostopen preko kooperativne bibliografske baze vsem za vse uporabnike sistema. Za izmenjavo podatkov v sistemu COBISS se uporablja format COMARC/B za bibliografske podatke in COMARC/H za podatke o sta- nju zalog, ki ga je razvil IZUM. V načrtu je tudi uporaba COMARC/A za normativne podatke, zasnovanem na UNIMARC-u. Osnovo COBIB.SR predstavljajo baze Knjižnice Matice srbske v Novem Sadu, Narodne knjižnice Srbije, Univer- zitetne knjižnice “Svetozar Marković” in Jugoslovanske- ga bibliografskega instituta v Beogradu. Vsak dan se šte- vilo pridruženih članic povečuje, tako da v tem trenutku v procesu online vzajemne katalogizacije sodeluje trideset institucij s približno petdesetimi knjižnicami. V bazo prihajajo zapisi različnega nivoja in statusa: novi zapisi, zapisi CIP, zapisi retrospektivne konverzije, do- polnjeni in redigirani zapisi, kot tudi tisti, ki so vključeni v vzajemno bazo YUBIB, ažurirani v obdobju od leta 1989 do 1991 v okviru projekta SZTIJ. Ob upoštevanju heterogenosti baze, potem neobhodnosti uglašenega in doslednega pristopa v kreiranju in ažuriranju zapisov, da bi se zagotovila kakovost in celovitost informacij, kot tudi pospešene dinamike rasti vzajemnega kataloga (pre- ko 1.500.000 kataložnih zapisov), je redakcijska skupina VBS-a definirala temeljna načela poenotenja in vzdrževa- nja kooperativne bibliografske baze podatkov: • poenotenje uporabe nacionalnih katalogizacijskih pravil (PPIAK 1 in 2) in njihovo ponovno definiranje v skladu s konceptom AACR2; • uporaba UNIMARC/Authorities; • proučevanje in uporaba revidiranih ISBD-jev; • poenotenje jezikov in pisav v bloku 7XX in 9XX v formatu COMARC; • preučevanje in ponovno definiranje obsega podatkov v kataložnem zapisu; • poenotenje katalogizacije monografskih publikacij v več delih; • odnos do zapisa CIP kot izvora informacij. V kontekstu tako definiranih prioritet in dinamičnih sprememb v vseh sferah knjižničarske dejavnosti najpo- membnejše mesto pripada inoviranju nacionalnih katalo- Svetlana Jančić: NACIONALNA KATALOGIZACIJSKA PRAVILA IN AACR2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5