OZ 2004/3

122 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 3 V celotni izobraževalni dejavnosti IZUM-a za preteklo desetletje so posamezna področja dosegla deleže, ki so prikazani na sliki 2. Najvišji delež je doseglo izobraževanje knjižničarjev za vzajemno katalogizacijo, sledilo je izobraževanje knjiž- ničarjev za uporabo lokalnih aplikacij, nato izobraževa- nje za iskanje informacij in uporabo različnih servisov ter izobraževanje za upravljanje računalniških sistemov in aplikacij. KATALOGIZATORJI IN KATALOGIZA- CIJA V SISTEMU COBISS.SI Sistem vzajemne katalogizacije podpira izgradnjo vzajem- ne baze podatkov COBIB in lokalnih baz podatkov, norma- tivne baze podatkov CONOR ter baze podatkov CORES za retrospektivne podatke o uredništvu serijskih publikacij. Na te baze podatkov, ki so rezultat vzajemne katalogi- zacije, se navezujejo tudi lokalne aplikacije COBISS-a, obenem pa so vzpostavljene tudi povezave med vzajemno bazo podatkov ter nekaterimi tujimi bazami podatkov in servisi. Zato so znanje, izkušnje in sistematično delo kata- logizatorjev, ki izgrajujejo baze podatkov COBISS, ključ- nega pomena za raven kakovosti sistema kot celote. Sistem vzajemne katalogizacije COBISS v Sloveniji je z vidika števila implementiranih funkcionalnosti najdlje. Slika 2: Deleži izobraževalnih dni in števila udeležencev Slika 3 prikazuje prirast novih bibliografskih zapisov v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI od vzpostavite siste- ma dalje in število različnih uporabniških imen katalogi- zatorjev, ki so zapise kreirali. V zadnjih letih je prirast novo kreiranih bibliografskih zapisov precej enakomeren. Nekoliko večji je bil le v letu 1999, ko je bilo v vzajemno bazo podatkov COBIB.SI programsko vpisanih okoli 60.000 bibliografskih zapisov iz retrospektivne konverzije najstarejšega dela listkovne- ga kataloga NUK-a [1]. V letu 2003 je bilo 188.342 bibliografskih zapisov v COBIB.SI kreiranih pod 642 različnimi uporabniškimi imeni kreatorjev zapisov iz 210 knjižnic. Dejansko število katalogizatorjev z navedenimi uporabniškimi imeni je bilo 621. Ob uvedbi normativne kontrole za osebna imena avto- rjev se je število uporabniških imen sicer nekoliko zmanj- šalo, vendar je še vedno relativno visoko. Do pred kratkim je lahko imel posamezen katalogizator v okviru ene biblio- grafske baze podatkov več uporabniških imen za kreiranje in redigiranje zapisov. Tovrstna praksa bo ukinjena v sklo- Slika 1: Število izobraževalnih dni in število udeležencev Marta Seljak: USPOSABLJANJE KNJIŽNIČARJEV ZA DELO V SISTEMU COBISS Deleži izobraževalnih dni glede na področje Deleži udeležencev na tečajih glede na področje Število izobraževalnih dni Število udeležencev

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5