OZ 2004/3

M 121 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 3 UVOD IZUM je začel usposabljati knjižničarje za delo v sistemu COBISS takoj po vzpostavitvi siste- ma vzajemne katalogizacije leta 1987. Hitra rast sistema in števila njegovih uporabnikov po letu 1990 ter razvoj novih funkcij sistema sta IZUM-u postavljala vedno višje zahteve. Še po- sebej pomembno je bilo zagotavljanje ustrezne uporabniške dokumentacije, ki je bilo v začetku zapostavljeno. Zato je bilo treba v obdobju 1990–1993 izobraževanje začasno prekiniti in vse razpoložljive vire usmeriti v pripravo dokumentacije. Usposabljanje za vzajemno katalogizaci- jo v Sloveniji je v tem obdobju v celoti prevzela Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (NUK). IZUM je ponovno začel izobraževati leta 1994. Usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS poteka v različnih oblikah: redni tečaji iz IZUM-ovega programa izobraževanja; izredni tečaji ob uvajanju večjih novosti; prilagojeni tečaji in predstavitve za posamezne skupine knjižničarjev; predstavitve novosti ter svetovanje na lokaciji knjižnice. V preteklih dveh letih je bilo v program izobraževanja vključenih nekaj večjih sprememb. Tečaji, ki so bili namenjeni usposabljanju knjižničarjev za upravljanje računalniških sistemov in aplikacij, so bili leta 2003 ukinjeni. Pri usposabljanju knjižničarjev in končnih uporabnikov za iskanje informacij v COBISS-u in dru- gih servisih se pripravlja prehod na spletno učenje. V začetku leta 2004 smo za izbrano skupino knjižničar- jev poskusno izvedli spletni tečaj Uporaba COBISS/ OPAC-a , ki je bil pozitivno ocenjen. V kratkem bo tečaj na voljo tudi širši javnosti. V pripravi sta še dva spletna tečaja za izvajanje na daljavo: Uporaba baz podatkov s polnimi besedili in Uporaba servisa Web of Science (baze podatkov z indeksi citiranosti). V Pro- gram izobraževanja 2004 smo vključili tudi nekatere novosti pri usposabljanju za vzajemno katalogizacijo, ki naj bi prispevale k večji kakovosti bibliografskih zapisov. Uvedena je bila obvezna udeležba na nadalje- valnih tečajih katalogizacije za pridobitev naslednjih pooblastil: za prevzemanje zapisov iz baze podatkov WorldCat , za kreiranje novih zapisov za serijske publi- kacije in za kreiranje novih zapisov za sestavne dele. V Program izobraževanja 2005 pa bodo vključene tudi večje dopolnitve glede usposabljanja knjižničarjev za lokalne aplikacije COBISS3. USPOSABLJANJE KNJIŽNI^ARJEV ZA DELO V SISTEMU COBISS Marta Seljak Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: marta.seljak € izum.si S projektom COBISS.Net usposabljanje knjižničarjev prerašča okvire naše države in vključuje tudi prenos zna- nja, potrebnega za organiziranje in delovanje avtonomnih sistemov COBISS zunaj Slovenije. 10 LET IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI IZUM-A V letu 1994 je IZUM-ov program izobraževanja vklju- čeval 11 različnih tečajev, že naslednje leto pa je bilo v program vključenih 22 tečajev. Število različnih tečajev se je kasneje gibalo med 23 in 29. Program desetletnega izobraževanja lahko z vidika vsebin in ciljnih skupin upo- rabnikov razdelimo v štiri področja: 1. za vzajemno katalogizacijo, 2. za uporabo lokalnih aplikacij, 3. za iskanje informacij in uporabo različnih servisov, 4. za upravljanje računalniških sistemov in aplikacij. Na sliki 1 je prikazan obseg izobraževalne dejavnosti v obdobju 1994–2003 na osnovi števila dni izvedenih teča- jev in števila udeležencev na tečajih. Velik porast izobraževalnih dni in števila udeležencev v obdobju 1995–1997 je posledica takratnega intenzivnega vključevanja knjižnic v sistem COBISS.SI ter velikega zanimanja za tečaje Osnove interneta . Porast izobra- ževalnih aktivnosti v letu 2002 pa je posledica uvedbe normativne kontrole v sistem vzajemne katalogizacije ter izvajanja izobraževanja za ECDL.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5