izumlogo.gif (16063 bytes)

 

 

 

 

Zapis

s posvetov  "Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS"

 

 

Namen sestanka: 

Spremembe in dopolnitve tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.
 

Kraj/�as:

IZUM, Maribor
3. 9. 2002 
10. 9. 2002 
19. 9. 2002 
10. 10. 2002 
20. 10. 2002
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Toma� Seljak, mag. Marta Seljak, mag. Franci Pivec, dr. Tvrtko �ercar, Tadeja Bre�ar, Lidija Curk
 

Prisotni zunanji sodelavci:

mag. Dragotin Kardo� (Naravoslovnotehni�ka fakulteta)
dr. Toma� Bartol (Biotehni�ka fakulteta)
Martin Grum (ZRC SAZU)
Marija Fabjan�i� (Biblioteka SAZU)
mag. Ema Dornik, mag. Emil Hudomalj (IBMI)
mag. Mira Vovk Av�i� (CTK)
mag. Janez Jug, Mira Von�ina (FDV)
mag. Zoran Krstulovi�, Lidija Wagner (NUK)
Dunja Legat (UKM)
 

Odsotni:

Nekateri �lani delovne skupine se niso mogli udele�iti vseh terminov sestankov.
 

Vsebina - dogovori:

 

Ker obstajajo razli�ni na�ini vrednotenja raziskovalnega dela, je bil sprejet predlog, da se obravnavajo vpra�anja klasifikacije (tipologije) lo�eno od vrednotenja bibliografskih enot. Cilj tega je bil, da se v aplikacijah za izpise lahko to�kuje po razli�nih metodologijah, medtem ko je tipologija dokumentov/del ena sama. Zato je bil cilj prve faze revizije tipologije postaviti jasne definicije in napisati dodatna pojasnila pri tipologiji v smislu, kaj spada in tudi kaj ne spada v dolo�en tip dokumenta. Uskladiti je bilo treba tudi terminolo�ke izraze. V drugi fazi so bile definirane programske kontrole, ki zagotavljajo ujemanje tipa dokumenta s preostalimi podatki v zapisu, in preslikava med staro in na novo definirano tipologijo.

Glavne spremembe v tipologiji so:

Podrobnosti o tipologiji so dostopne na https://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija-21.11.2002.doc.

Na podlagi dogovorov s sestankov delovne skupine je bila pripravljena preslikava med staro in novo tipologijo.

 

Zapisali: 

 Tadeja Bre�ar, Lidija Curk

 

Maribor, 5. 6. 2003