ZAPISNIK

 

s posveta dne 3.12.1996 ob 10. uri v IZUM Maribor.

 

Prisotni:

Odsotni:

 

Na posvetu smo obravnavali naslednje teme:

  1. dopolnitev postopkov redaktiranja zapisov v COBIB
  2. dopolnitev formata COMARC/H - podpolje splo�ni podatki o stanju zaloge
  3. dopolnitev indeksiranja COBIB in lokalnih baz podatkov.

 

1. Dopolnitev postopkov redaktiranja zapisov v COBIB

Udele�enci posveta so predstavili ugotovitve in vpra�anja, ki so se pojavila v fazi testiranja nove verzije programske opreme COBISS/Katalogizacija, ki vklju�uje dopolnjene postopke za redakcijo COBIB.

Sklenjeno je bilo naslednje:

Pri tej to�ki so bili sprejeti �e naslednji sklepi:

Izra�eni so bili tudi naslednji predlogi:

 

2. Dopolnitev formata COMARC/H - podpolje splo�ni podatki o stanju zaloge

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

3. Dopolnitve indeksiranja COBIB in lokalnih baz podatkov

Predstavljeni so bili vsi predlogi za indeksiranje, ki so jih knji�nice predlagale od zadnjega reindeksiranja COBIB in lokalnih baz podatkov.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

Zapisali: mag. Marta Seljak, mag. Bojan �tok, Tadeja Bre�ar, Milena Dober�ek

Verificirali: Lidija Wagner, Zlata Dimec, mag. Janez Jug