ZAPISNIK

 

s posveta na temo "Optimiranje postopkov redakcije v okviru sistema COBISS" dne 27.06.1996 ob 10. uri v IZUM Maribor.

Prisotni:

Odsotni:

 

Namen posveta je bil, da se udele�enci seznanijo s problemi, ki zadevajo optimiranje postopkov redakcije v okviru sistema COBISS, in mo�nimi re�itvami. Z implementacijo novega na�ina vodenja bibliografij v sistemu COBISS se je namre� pokazala potreba po dopolnitvi teh postopkov.

S ciljem, da bi optimirali postopke za zagotavljanje kvalitete vzajemne baze podatkov COBIB in konsistentnosti vzajemne in lokalnih baz podatkov, je IZUM predlagal naslednje dopolnitve v programski opremi COBISS/ Katalogizacija:

  1. Lo�itev privilegija LOCK1 in EDIT/HOST
  2. Mo�nost uporabe postopka LOCK1 samo, �e je bil pred tem zapis prevzet iz COBIB, kar se zagotovi s programsko kontrolo. Na ta na�in se izklju�i mo�nost, da se �e dopolnjen in popravljen zapis v COBIB ponovno prekrije (kreator ali imetnik privilegija LOCK1) z nepopolnim ali nepravilnim zapisom iz lokalne baze podatkov.
  3. Za razre�evanje nepopolnih starih zapisov v COBIB se uporabi ukaz EDIT/HOST oziroma se razmisli o lo�enem algoritmu.
  4. Postopek LOCK2 se uporablja izjemoma, ko je zapis res popoln.
  5. Namesto lokalnega LOCK, ki ga je predlagal NUK na skupnem sestanku NUK in IZUM (26.03.96), se predvidi druga�na re�itev, in sicer s prenosom stanja baze podatkov v "pomo�no okolje", kjer je mo�en online dostop do 3-5 zadnjih verzij, medtem ko so starej�e verzije arhivirane in se jih le po potrebi prenese v online "pomo�no okolje". Implementacija lokalne LOCK funkcije bi namre� algoritme zelo zakomplicirala.
  6. Dopolnitev algoritma dodeljevanja COBISS-ID-jev, tako da bo mo�no kreirati nov zapis samo, �e je baza podatkov COBIB dostopna. �e ni dostopna, se zapis shrani v pomo�no podro�je za kasnej�e shranjevanje v COBIB, seveda ob upo�tevanju navodil, ki prepre�ujejo kreiranje duplikatov. Dopolnitev bo zahtevala tudi dopolnitev postopkov COBISS/Izposoja.
  7. Razmisliti bo potrebno o tem, da se za nekatere od 90 indeksov ukine online indeksiranje, ker to precej obremenjuje sistem. Potrebno bo narediti analizo uporabe indeksov.

Vsi udele�enci so se strinjali, da:

Glede ostalih predlogov se je razvila diskusija z razli�nimi predlogi:

Glede dopolnitev postopkov redakcije v okviru programske opreme COBISS/Katalogizacija pripravi IZUM predlog, ki se bo obravnaval na naslednjem posvetu v jeseni.

Podani so bili tudi naslednji predlogi:

 

Zapisali: mag. Marta Seljak, mag. Bojan �tok, Milena Dober�ek