ZAPISNIK

 

s posveta dne 21.02.1996, ob 10. uri v IZUM Maribor.

Prisotni:

Odsotni:

Dne 21.02.1996 je bil drugi posvet o dopolnitvah COMARC/B, povezanih z vodenjem bibliografij v okviru sistema COBISS.

Med prvim (31.01.1996) in drugim posvetom je potekalo testiranje dopolnitev COMARC/B. Pripombe in predloge sta poslali dve knji�nici (NUK, SAZU).

V tem �asu je bil organiziran sestanek (15.02.1996) z g. Nata�o Petrov in g. Brankom Goropev�kom, ki na prvem posvetu nista bila prisotna, se pa sre�ujeta s sorodno problematiko pri obdelavi gradiva domoznanskih zbirk.

Nadalje je bilo pripravljeno delovno gradivo, v katerem so na primerih pojasnjene spremembe pri na�inu vnosa v polje 215 in dopolnjen primer Obdelave �lanka/sestavka v zborniku in tematski �tevilki (F.4-4 - F.4-8).

Pri obravnavi delovnega gradiva, ki je bilo razdeljeno na posvetu, so bile predlagane naslednje dopolnitve:

Polje 215 Fizi�ni opis

Kot vir se na listku �lanka izpi�e naslov vira in ISSN �tevilka, medtem ko se COBIB ali za�asna �tevilka ne izpisujeta. Pri izpisu podatkov o viru se izpi�e tudi vsebina polja 225. Ga. Dimec bo po konzultaciji z gospo Wagnerjevo sporo�ila mnenje NUK-a.

V podpolje 215$t se vnese samo ISSN �tevilka, naslov serijske publikacije se doda programsko. �e ISSN �tevilka ni znana, se vnese COBIB oziroma za�asna �tevilka.

Pri obdelavi �lanka iz tematske �tevilke je potrebno v zapisu �lanka izpolnjevati tudi podpolje 011$a, s tem da se kot vir na listku izpi�e samo tematska �tevilka.

Vnos v podpolje 102$a pri �lanku/sestavku je obvezno in se prena�a iz vira programsko. �e prene�en podatek ni ustrezen, ga je potrebno spremeniti. Pri konverziji se podatek doda programsko.

Potrebno bo pripraviti tudi primer obdelave �lanka iz teko�e publikacije s tremi nivoji �tevil�enja (uporaba podpolja 215$g).

Ob upo�tevanju zgornjih pripomb je bil predlog vnosa v lo�ena neponovljiva podpolja 215 sprejet.

Polje 330 Kratka vsebina ali sinopsis

Za potrebe vnosa anotacij je potrebno dodati ustrezno iskalno polje. Potrebno je omogo�iti lo�evanje povzetkov glede na to, kdo jih je napisal.

Polja 70X Avtor

Potrebna je �imprej�nja implementacija normativne kontrole za potrebe enoli�ne identifikacije avtorjev.

71X Ime korporacije

Dodatno podpolje za potrebe izpisa referenc v primeru korporativne odgovornosti se namesto v blok 2XX doda v blok 5xx.

Nadaljnje aktivnosti:

Osnutek dopolnitev COMARC/B bo poslan vsem udele�encem posveta. Sledila bo distribucija dopolnitev COMARC/B vsem polnopravnim �lanicam sistema COBISS, instalacija v pravem okolju ter predstavitev novosti v Ljubljani in Mariboru. Po potrebi bodo organizirani enodnevni te�aji v IZUM.

 

Zapisali: Milena Dober�ek, mag. Marta Seljak