izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zabele�ka s sestanka

 

Namen sestanka:�

usklajevanje med NUK-om in IZUM-om glede uvedbe normativne kontrole

Kraj/�as:

NUK, Ljubljana
17. 6. 1999, od 10:00 do 12:30

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Marta Seljak, Tadeja Bre�ar, Lidija Curk, Matja� Zalokar

Prisotni sodelavci NUK-a:

Zlata Dimec, Tatjana Kova�, Alenka Kani�, mag. Jo�e Kokole, Zoran Krstulovi�, mag. Darija Rozman, Tatjana Likar, Lidija Wagner, mag. Maja �umer
 

Vsebina - dogovori:

 

Dnevni red:

  1. Odlo�itev za popolno ali selektivno normativno bazo
  2. Na�in delovanja normativne kontrole v sistemu COBISS
  3. Struktura zapisa COMARC/A in dokumentacija COMARC/A
  4. Dodatna orodja za redakcijo bibliografskih zapisov
  5. Predstavitev testiranja postopkov normativne kontrole v NUK
  6. Izobra�evalni program za leto 2000

Sestanek je bil sklican na �eljo NUK-a, da bi dosegli na�elni dogovor glede nekaterih klju�nih vpra�anj v zvezi z normativno kontrolo.

NUK in IZUM sta se na�elno dogovorila za popolno normativno bazo podatkov, ki naj bi v prvi fazi vklju�evala vse osebne zna�nice. Normativna baza podatkov naj bi bila sestavljena iz dveh segmentov: iz verificiranih in neverificiranih zapisov. Predstavniki IZUM-a so omenili, da preu�ujejo tudi mo�nost, da bi v za�etno normativno bazo podatkov poleg osebnih zna�nic vklju�ili tudi korporativne zna�nice, predmetne oznake in enotne naslove.

Mag. Marta Seljak je opozorila na zahtevnost projekta normativne kontrole in na nekatere nekorektnosti v postopkih sprejemanja knji�ni�arskih standardov. IZUM ne more sprejeti kot obvezujo�ih odlo�itev NUK-a oz. Komisije za katalogizacijo, Komisije za vsebinsko obdelavo itd., sprejetih brez predhodnega posvetovanja in uskladitve z IZUM-om. Za uspe�nost projekta normativne kontrole so pomembni korektni partnerski odnosi med NUK-om, IZUM-om in drugimi sodelujo�imi knji�nicami. IZUM in vse knji�nice (�e posebej NUK) bodo morale prevzeti svoj del odgovornosti pri re�evanju vsebinskih, tehni�nih in organizacijskih problemov, ki jih postavlja normativna kontrola. Pri iskanju najustreznih re�itev je treba upo�tevati interese vseh knji�nic, ki sodelujejo v sistemu COBISS, tudi manj�ih, ki razpolagajo z omejenim kadrovskim potencialom. Upo�tevati pa je treba tudi, da bodo re�itve univerzalne, saj uporabljajo format COMARC ter programske in organizacijske re�itve COBISS-a tudi knji�nice v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini.

NUK je za povezovanje normativne in bibliografske baze podatkov predlagal varianto B (NUK-ov predlog Povezava normativne in bibliografske baze v COBISS, 7.7.1998), kar bi pomenilo tudi uporabo kazalk v podpolju 6 v bibliografskih zapisih. Na voljo naj bi bilo nekak�no prehodno obdobje, v kon�ni fazi pa bi bila kot optimalna re�itev za povezovanje baz podatkov sprejeta varianta B. Predstavniki IZUM-a na�eloma niso bili proti varianti B, vendar pa imajo pomisleke glede uporabe kazalk v bibliografskih zapisih, ker bi to le �e dodatno ote�ilo postopke v zvezi z normativno kontrolo. Predstavniki IZUM-a so povedali, da bodo dokon�no mnenje lahko podali �ele potem, ko bodo podrobno preu�ili vse razli�ice za povezovanje normativnih in bibliografskih baz podatkov, vklju�no s tisto, po kateri bi ukinili kazalke v bibliografskih zapisih.

Predstavniki NUK-a (T. Likar, mag. M. �umer, Z. Dimec) so �eleli, da bi �e v fazi predpriprav omogo�ili paketno popravljanje podatkov v bibliografskih zapisih v bazi podatkov NUK. To bi bilo zlasti koristno pri popravljanju zna�nic, ki se pojavljajo v velikem �tevilu bibliografskih zapisov. �eleli bi tudi celoten izpis polja 200, predvsem podpolj e, f in g, kjer se obi�ajno pojavljajo variantne oblike imen. Oboje bi bilo pri normativni kontroli zelo koristno. IZUM ni glede paketnega popravljanja bibliografskih zapisov v lokalni bazi NUK ni�esar obljubil, glede izpisovanja celotnega izpisa polja 200 pa je opozoril, da je to mo�no definirati �e sedaj, in to z ukazom FORMAT.

Dokumentacijo COMARC/A bo treba dopolniti in jo uskladiti s smernicami GARE.

Gospa Alenka Kani� je povedala, da so v NUK-u za�eli testirati postopke normativne kontrole imen, ki so v bazi podatkov NUK. Pri tem uporabljajo posebne formularje, ki jih izpolnjujejo ro�no. NUK se je zanimal, ali bi bilo mogo�e ta postopek avtomatizirati, za kar pa bi bilo potrebno posebno orodje. Avtomatizacija bi omogo�ala ve�jo kontrolo nad imeni, pri �emer povezava z bibliografsko bazo podatkov ne bi bila nujna. Predstavniki NUK-a so tudi povedali, da so pripravili delovno verzijo Priro�nika za izbor in oblikovanje zna�nic, ki naj bi iz�el enkrat jeseni. IZUM je oboje pozdravil kot pomemben korak v smeri nujnih vsebinskih priprav za uvedbo normativne kontrole.

Spremno gradivo:
Sestanek NUK : IZUM glede uvedbe normativne kontrole (NUK, 17. 6. 1999), Formular za normativne zna�nice (NUK), Navodila za izpolnjevanje formularja za normativne zapise osebnih zna�nic (NUK)

 

Zapisal:
Matja� Zalokar

 

Maribor, 21. 6. 1999