ZAPISNIK

 

1. seje Delovne skupine za neknji�no gradivo, ki je bila v sredo, 1.12.1993, ob 10 uri v prostorih IZUM-a, Pre�ernova 17, Maribor.

Prisotni �lani delovne skupine:

Odsotni �lani delovne skupine: -

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

1. Poenotenje vnosnih mask za neknji�no gradivo

2. Implementacija programske opreme za spremljanje statistike neknji�nega gradiva

3. Na�in vnosa kompletov v COMARC/H formatu

4. Razno

 

Ad 1

1. Pred uvedbo novih vnosnih mask je potrebno razre�iti problem hierarhije. M. Seljak je poudarila, da hierarhija ne bo ukinjena, da pa je potrebno spremeniti na�in vnosa - opisujejo naj se samo enote na najni�jem nivoju. Ukinejo naj se polja 461, 462, 463.

Z. Dimec je opozorila, da je problem katalogizacijske narave, in sicer se pojavlja le pri 10% publikacij (sin, ki ima ve� naslovov, in zaklju�ene publikacije, ki izhajajo redno in imajo predviden konec izhajanja, npr. Enciklopedija Slovenije). Re�itev za te primere v pravilniku �e ni. Sklenjeno je bilo, da se bo to re�evalo v okviru komisije za AIK, ki bo dolo�ila katalogizacijska pravila in sestavila pravilnik o re�evanju problemati�nih primerov. Pravilnik naj bi bil kon�an v januarju 1994. Z. Dimec je izpostavila �e problem hierarhije pri bibliografiji, ker je le-ta vezana na leto izida.

D. Han�urej je predstavil predlog vnosa hierarhije:

1. primer: enakopravni podrejeni naslovi

Z. Dimec: podpolja 200i se ne smejo ponavljati, ker je drugi i podrejen prvemu. Mo�na re�itev je: vnos opomb o vsebini v podpolje 327a in uporaba polja 423.

2. primer: neenakopravni podrejeni naslovi

Ni problemati�no, ponavljamo podpolja 200hi.

 

b) Trenutno obstaja 10 vnosnih mask za katalogizacijo gradiva.

Ukinejo se maske:

M2 - monografije na drugem nivoju

M3 - monografije v zbirki

C - zbrana dela

DS - doktorske disertacije

R - raritete

Sedanja maska za raritete ne ustreza potrebam NUK, zato bo potrebno na novo definirati masko za staro gradivo in masko za rokopise.

Z uvedbami novih mask bi bile na razpolago slede�e maske:

M - zaklju�ene publikacije (monografije)

S1 - teko�e publikacije (tudi v neknji�ni obliki)

S2 - zbirke

A - �lanki

D - zaklju�ene publikacije (neknji�no gradivo)

Glede na to, da sedaj v posameznih ustanovah maska za neknji�no gradivo ni enotna, je po razpravi o poenotenju maske za neknji�no gradivo (ali ve� mask po vrstah neknji�nega gradiva, kot ga opredeljujejo pravilniki ISBD, ali skupna maska za vse vrste neknji�nega gradiva) prevladalo mnenje, da bo za vse neknji�no gradivo ena sama maska.

Zlata Dimec je povedala, da je kriterij za staro gradivo leto 1830 oz. za slovenske publikacije 1850, ko za�ne prevladovati gajica. Za rokopise se pripravlja ISBD.

Izpostavila je tudi slede�e probleme:

Sklepi: Vnosne maske se poenotijo, ukinejo stare in dodajo nove. Maske naj bi bile enotne za vse knji�nice. Za neknji�no gradivo je ena maska. IZUM bo pripravil predlog za maske. Hierarhija se bo re�evala v okviru skupine za AIK komisije za katalogizacijo ZBDS, ki bo pripravila pravilnik o re�evanju problemati�nih primerov. Ukinejo se polja 461, 462, 463.

 

Ad 2

NUK je pripravil definicije za posamezne vrste neknji�nega gradiva, ki jih bodo poslali.

G. Budimir je predstavila predlog statistike za neknji�no gradivo. Predlog je bil odobren, z manj�imi dopolnitvami, in sicer:

----------------------------------------------------------------

001b Vrsta neknji�nega gradiva

----------------------------------------------------------------

a,b 130a Mikrooblike (mikrofilmi, mikrofi�i ...) vse kode

b,d,f / Rokopisno gradivo

c / Glasbeni tiski (muzikalije)

e / Kartografsko gradivo - tiskano, ne v knji�ni obliki

g 115a Projicirno gradivo (diapozitivi, prosojnice,

b diafilmi)

g 115a Videoposnetki in film (videoposnetki, filmi)

a,c

i,j 126a Zvo�ni posnetki

a gramofonske plo��e

i laserske plo��e (CD)

c kasete

ostalo (b,d,e,f,g,h,z)

k / Slikovno gradivo (grafike, slike, fotografije, plakati) - ne v knji�ni obliki

l / Ra�unalni�ko gradivo (diskete, diski, CD-ROM, drugi magnetni zapisi)

r 117 Tridimenzionalne umetnine in predmeti

117? Igra�e

m ? Multimedialno gradivo

----------------------------------------------------------------

Izpostavljen je bil problem drobnega tiska, za katerega zaenkrat ni ustreznih oznak. Zato je bil sprejet sklep, da se doda podpolje 106b, in sicer:

Ta sprememba se vgradi v maske M, S in D.

IZUM dokon�a prevod polja 116 in 117, g. Dimec preveri pri g. Willer, �e je pri�lo medtem do sprememb pri teh dveh poljih. �ifranti bodo osnova za spremljanje statistike tridimenzionalnih umetnin in predmetov.

M. Reichenberg je izpostavil problem napa�nega vnosa podatka o splo�ni oznaki gradiva v podpolje 200b in predlagal avtomatski vnos v to podpolje na osnovi vnosa v podpolje 001b. Po razpravi je bila sprejeta re�itev, da se lahko vnos v podpolje 200b kontrolira samo preko globalnega �ifranta. NUK bo pripravil predlog tega �ifranta.

 

Ad 3

Z. Dimec je predstavila �tiri na�ine vna�anja kompletov:

1. osnova je knjiga (M1, ostalo je priloga)

2. osnova je neknji�no gradivo (D, priloga je knjiga)

3. enakovredne sestavine (npr. jezikovni te�aji) - komplet

4. vsak kos kompleta je posebej popisan (navadno ponovitev vsebine na drugem mediju)

Predlog re�itve vnosa kompletov v polje signatura, ki ga je pripravil IZUM, je bil sprejet, in sicer varianta 1 (varianta 2 odpade). Z varianto 1 se lahko re�ijo prvi trije na�ini vna�anja kompletov.

IZUM uskladi �ifrant o oznaki fizi�ne oblike v podatkih o stanju zaloge (996/997g, element o), tako da bo usklajen s kodami v bibliografskem delu zapisa. Pri izra�unu statistike prirasta in izposoje fizi�nih enot gradiva se bodo upo�tevali podatki v 996/997g, element o.

 

Ad 4

Anica Koro�ec je izpostavila problem pri inventarizaciji in izposoji npr. kompleta diapozitivov, kadar se izposoja posamezen diapozitiv. IZUM bo zadevo prou�il, za sedaj bodo v knji�nici izposojo evidentirali �e na klasi�en na�in.

Lidija Vodopivec je povedala, da potrebujejo statistiko izposoje za serijske publikacije. Ob tem je bilo ugotovljeno, da je IZUM o instalaciji programske verzije COBISS/Izposoja, ki omogo�a izposojo serijskih publikacij (in seveda izdelavo in izpis statistik), obvestil vse knji�nice, kjer je bila instalirana izposoja, ter poslal dopolnitve priro�nika COBISS/Izposoja, kjer so vse mo�nosti tudi opisane. Ker je bil CTK izbran za beta center za testiranje izposoje serijskih publikacij V3.3, je IZUM njim �e posebej (marca 1993) poslal seznam vseh statisti�nih preglednic, ki se bodo izpisovale, prav tako pa so vse mo�nosti tudi sami stestirali. Ga. Vodopivec je povedala, da s tem ni bila seznanjena.

Seja je bila zaklju�ena ob 13,30 uri.

 

Zapisala: Ksenija Slabe

Vodja delovne skupine

Zlata Dimec