izumlogo.gif (16063 bytes)

 

 

Zapisnik

s sestanka s predstavniki nabavnega oddelka Mariborske knji�nice
(programska oprema COBISS3, V2.0)

 

Namen sestanka: 

Preverjanje postopkov naro�anja po oddelkih glede na sklepe s posveta delovne skupine za nabavo dne 11. 10. 1999 ter kratka predstavitev uporabni�kega vmesnika programske opreme COBISS3, V2.0, in segmenta COBISS3/Nabava, V1.0, za postopke nabave monografskih publikacij
 

Kraj/�as:

IZUM, Maribor
17. 12. 1999, od 9.00 do 14.30
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

Jana Re�nik, Miroslav Kolari�, Janko �igart
 

Prisotni zunanji sodelavci:

Zora Lovrec Jaga�i�, Marta Novak (Mariborska knji�nica - SIKMB)
 

Odsotna:

Tanja Tur�ek (IZUM)

Referen�ni dokument:

COBISS3/Nabava V1.0 - Delovno gradivo za posvet 10. - 11. 11. 1999 in Nabava_V10_zapisnik s posveta delovne skupine_

Vsebina - dogovori:

 

Dnevni red:

 

Uvodoma se je gospa Re�nik predstavnicama Mariborske knji�nice zahvalila za pripravljenost, da tudi njihova knji�nica sodeluje v delovni skupini za nabavo. Kot novi �lanici je bilo knji�nici posredovano vse gradivo, ki je bilo doslej obravnavano na posvetih delovne skupine.

Gospa Lovrec Jaga�i� in gospa Novak sta povedali, da sta gradivo pregledali in se s sklepi zadnjega posveta 10. in 11. novembra 1999 povsem strinjata. Pohvalili sta tudi dokument Pridobivanje knji�ni�nega gradiva: Analiza stanja (delovno gradivo, potrjeno na posvetu 20.4.1998), da je pripravljen zelo natan�no in sistemati�no, in povedali, da se pridru�ujeta vsem �eljam in zahtevam za nov sistem nabave, ki so zapisane v tem dokumentu.

Nato sta podrobneje predstavili postopke nabave, ki jih izvajajo v njihovi knji�nici - od nabave in razporejanja gradiva po oddelkih in njihovih lokacijah do pla�evanja prejetega gradiva. Bistvenih razlik med postopki, ki jih izvajajo v Mariborski knji�nici in npr. v Knji�nici Otona �upan�i�a, nismo ugotovili. V nadaljevanju podajamo le povzetek nekaterih ugotovitev:

V drugem delu sestanka je gospod Kolari� predstavil delovno verzijo uporabni�kega vmesnika programske opreme COBISS3, V2.0, in segment COBISS3/Nabava, V1.0. Predstavnici Mariborske knji�nice sta bili z mo�nostmi, ki jih ponuja program, zelo zadovoljni, novih, dodatnih zahtev, nista imeli. Upata, da bo program kmalu predan v uporabo, saj ocenjujeta, da jim bo lahko precej olaj�al poslovanje.

 

Sklepi:

  1. Tako kot vse druge �lane delovne skupine za nabavo bo IZUM odslej tudi Mariborsko knji�nico sproti obve��al o poteku razvoja segmenta za nabavo.
  2. Mariborska knji�nica bo poslala primere statistik in drugih novih obrazcev.
  3. Mariborska knji�nica bo poslala seznam dovoljenj ali privilegijev, ki jih bodo uporabljali pri delu v segmentu za nabavo.

 

Zapisali:
Janko �igart, Miro Kolari� in Jana Re�nik

Maribor, 28.12. 1999