izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik

s posveta delovne skupine "Nabava"

 

Namen posveta:�

obravnava pripomb k dokumentu "Pridobivanje knji�ni�nega gradiva : Analiza stanja (delovno gradivo za sestanek 17.04.1998)"

Kraj/�as:

IZUM Maribor
20.04.1998, od 10:15 do 15:50
 

Prisotni:

NUK: Helena Fortuna, Irena Se�ek, Karmen �tular Soto�ek, Damijana Kisovec, Tereza Poli�nik-�ermelj; FDV: mag. Janez Jug; CTK: Lidija Vodopivec, mag. Helena Pe�ko Mleku�, Zdenka Usnik; UKM: Majda �pes, Cirila Gabron-Vuk, Marinka Vi�i�, Renata Mo�nik, Sandra Galovi�; SIKOZ: Jana Be�ter
IZUM: mag. Marta Seljak, Janko �igart, Anka Rogina, Tanja Tur�ek

Odsotni:

SIKOZ: Slavica Vin�ec
IZUM: Jana Re�nik

Dnevni red:

1. Obravnava pripomb k dokumentu "Pridobivanje knji�ni�nega gradiva : Analiza stanja (delovno gradivo za sestanek 17.04.1998)"

Priloge:

"Pridobivanje knji�ni�nega gradiva : Analiza stanja - Poro�ilo o obravnavi pripomb s posveta delovne skupine z dne 20. aprila 1998"
 

Vsebina - dogovori:

V uvodu je mag. Marta Seljak povedala, da je namen posveta obravnava pripomb, ki so jih knji�nice poslale v zvezi z dokumentom "Pridobivanje knji�ni�nega gradiva : Analiza stanja".

Prva faza projekta ra�unalni�ke podpore postopkov pridobivanja knji�ni�nega gradiva je bila analiza uporabni�kih zahtev sistema pridobivanja knji�ni�nega gradiva. V okviru te faze so �lani projektne skupine IZUM-a junija in julija 1997 obiskali CTK, UKM, SIKOZ, NUK in knji�nico FDV, ki sodelujejo v delovni skupini. Namen obiskov je bil spoznati obstoje�e postopke pri pridobivanju knji�ni�nega gradiva. Rezultat analize stanja je dokument "Pridobivanje knji�ni�nega gradiva : Analiza stanja", ki je bil knji�nicam, ki sodelujejo v delovni skupini, 24. 3. 1998 poslan v prou�itev.

Zaradi prehoda na novo tehnologijo so nosilci projektne naloge (poleg pripravljanja analize stanja) delali tudi pri drugih nalogah (spoznavanje in testiranje novih orodij, spoznavanje novih metodologij za razvoj informacijskih sistemov, priprava osnov za sprejem odlo�itve o orodjih, sodelovanje pri razvoju aplikacije za medknji�ni�no izposojo).

Pripombe �lanov delovne skupine na dokument je projektna skupina IZUM-a zbrala v delovnem gradivu "Pridobivanje knji�ni�nega gradiva : Analiza stanja - pripombe"; v to gradivo so vklju�eni tudi odgovori. Pripombe so urejene po vrstnem redu v skladu s stranmi v dokumentu, na katere se nana�ajo; pri vsaki pripombi je posebej navedena tudi knji�nica, ki jo je poslala. Delovno gradivo je bilo udele�encem sestanka razdeljeno na za�etku posveta.

Na posvetu je Janko �igart vodil pogovor v zvezi s pripombami, ki so se nana�ale na uvodni del dokumenta, na dodatek A (Podsistem nabave in kontrole dotoka monografskih publikacij) in na dodatek D (Seznam podatkov (atributov) posameznih razredov objektnega modela). Tanja Tur�ek je vodila obravnavo pripomb, ki so se nana�ale na dodatek B (Podsistem nabave in kontrole dotoka serijskih publikacij) in na dodatek C (Uporabljena terminologija).

Obravnavane pripombe in sprejeti dogovori so navedeni v prilogi tega zapisnika. Pri posamezni pripombi je ozna�eno, ali predstavlja potrebno dopolnitev osnovnega dokumenta ali ne.

Ob zaklju�ku posveta delovne skupine je mag. Marta Seljak povabila udele�ence na predstavitev aplikacije za medknji�ni�no izposojo, ki jo sodelavci IZUM-a pripravljajo kot prvo v okviru projekta tehnolo�ke prenove. Na predstavitvi se bodo udele�enci lahko seznanili z novim grafi�nim uporabni�kim vmesnikom in izvedbo nekaterih postopkov, ki se pojavljajo tudi v procesih pridobivanja knji�ni�nega gradiva. Predstavitev bo predvidoma julija 1998. Do takrat bodo nosilci projekta Pridobivanja knji�ni�nega gradiva sodelovali pri pripravi aplikacije za medknji�ni�no izposojo pri izgradnji skupnih komponent. Na predstavitvi bo mo�no okvirno napovedati vsebino in rok za dokon�anje naslednje faze projekta "Pridobivanje knji�ni�nega gradiva", ki zajema pripravo spremenjenega ra�unalni�ko podprtega sistema.

 

Zapisala:

Tanja Tur�ek

 

Maribor, 14. 5. 1998