ZAPISNIK

 

2. seje Delovne skupine za hierarhijo, ki je bila v petek, dne 10.6.1994, ob 10 uri v prostorih IZUM-a, Pre�ernova 17, Maribor.

Prisotni �lani delovne skupine:

Odsotni �lani delovne skupine:

Ostali udele�eni:

Dnevni red:

  1. Opis monografij v ve� delih
  2. Razno

Ad 1.

Predstavniki IZUMa so predstavili rezultate testiranja dopolnitev (COMARC/B, Opis monografij v ve� delih, 327 Opomba o vsebini, COMARC/H, Signatura, elementa "s" in "x") v posameznih modulih programske opreme COBISS.

Najve� problemov se pojavlja pri segmentu COBISS/Izpisi, Katalo�ni listki zaradi velikega �tevila listkov (v 94 lokalnih bazah je 1208 definicij listkov) in neenotnega vnosa elementov signature "s" in "x". V zvezi z implementacijo novega na�ina opisa monografij v ve� delih sta bili predstavljeni dve mo�ni re�itvi:

Na osnovi analize vsebine polja 327 Opomba o vsebini (najdalj�a vsebina polja v slovenskih zapisih, glede na kreatorja, je 761 znakov, povpre�na dol�ina polja pa 169 znakov) in nujnosti izpisovanja tega polja v vseh formatih v okviru programske opreme COBISS/OPAC so predstavniki IZUMa predlagali, da se prou�i mo�nost vklju�itve dodatnega polja Opomba o vsebini (3XX), ki bi bilo namenjeno samo za vnos naslovov pri opisu monografij v ve� delih. Razen prednosti, da skraj�ani format izpisa v COBISS/OPACu ne obremenjujemo s preve� podatki, je mo�no polje frazno indeksirati med naslov (TI=), pridobi pa se tudi mo�nost kasnej�e uporabe enega indikatorja, predvsem za segment COBISS/Izpisi.

Ostali predstavniki delovne skupine so podali pripombe in predloge glede dopolnitev COMARC/B (druga verzija), ki so bile poslane 26.05.1994.

Sklepi:

1. �lani delovne skupine (razen predstavnikov IZUMa) ne vidijo potrebe za vklju�itev novega polja za opombo o vsebini. V polje 327 se doda podpolje $0 - Uvodna fraza (Instruction phrase), kamor se vna�a uvodno besedilo, fraza (Vsebuje:, Vsebina na nasl. str.:, ). IZUM preveri mo�nost implementacije v posameznih segmentih COBISS/Izpisi.

2. Vsebina 327 se na katalo�nih listkih in v bibliografijah izpi�e glede na vrednost drugega indikatorja (podpi�je ali nova vrsta), v COBISS/OPACu ne glede na vrednost drugega indikatorja (vedno se izpi�e podpi�je), v inventarni knjigi in odpisih pa se polje ne izpisuje.

3. Vsebina 327 je �e besedno indeksirana (/CN). Ob naslednjem indeksiranju se doda frazno indeksiranje (CN=). V COBISS/OPACu bo mo�no frazno iskanje po naslovu (TI=,CN=) in besedno iskanje po besedah iz naslova (/TI,/CN).

4. V primeru ponavljanja podpolja 327$a vgrajevanje v polja 423 za potrebe iskanja ni potrebno. V primeru anonimnih del in del ve� avtorjev v eni publikaciji pa je izpolnjevanje polja 423, za potrebe iskanja, potrebno.

5. Vnos signature v 996$d element "s" in 996$d element "x" je sprejet po predlo�enem gradivu. Izpolnjujejo se elementi "s" in "x". V primeru zapisov tipa A se izpolnjuje le element "x", ki se izpisuje v sklopu inventarne �tevilke na dnu listka, v zapisih tipa B se izpolnjuje element "s", ki se izpisuje v sklopu signature na vrhu listka in v sklopu inventarne �tevilke na dnu katalo�nega listka. V primeru kombinacije tipov A in B se izpolnjujeta oba elementa ("s" in "x"). Elementi "y", "z" in "w" v signaturi se ukinejo, signaturna knjiga pa se sortira in izpisuje iz elementa "s".

6. Pri re�evanju hierarhije za stare zapise se za primere A dopolni "o�e", za primere B pa se "o�e" bri�e in se dopolnijo "sinovi". Podatek o izdaji se vedno vna�a v polje 205, nikakor pa ne v opombe o vsebini (polje 327). To pomeni, da posamezne kose publikacije v ve� zvezkih dru�i podatek o izdaji in ne komplet zaporednih �tevilk. Pri izpolnjevanju polja 215 se je potrebno dr�ati vrstnega reda �tevil�enja in ne prihajanja.

7. Pri re�evanju duplikatov in hierarhije bo potrebno precej�nje �tevilo zapisov brisati, zato je pri prikazovanju podatkov o prispevku (produkciji) v COBIB za financerje to potrebno upo�tevati.

8. Najprej se izvede implementacija novega na�ina opisa monografij v ve� delih in �ele nato implementacija poenotenja vnosa (mask) za vse gradivo.

9. Z implementacijo novega na�ina opisa monografij v ve� delih se ukinejo maske M2, M3, C, DS in R v segmentu COBISS/Katalogizacija. To pomeni, da bo potrebno pri dopolnjevanju zapisa (npr. dodajanje novega polja 996), kreiranega z maskama M2 in M3, upo�tevati nova pravila za opis monografij v ve� delih. Prav tako bo potrebno dopolniti zapise monografij v ve� delih, ki jih bomo �eleli izpisati v retrospektivnih bibliografijah. Sklep je bil usklajen naknadno.

Ad 2

V primeru, da publikacija ni prevod, se izpolnjuje samo podpolje 101$a in ne tudi 101$c. NUK je podal predlog o vklju�itvi polja 211 Predviden datum izdaje v masko M1, za kar bo poslan pisni zahtevek. Pri poljih 70X se doda v masko podpolje $4. Privzeto vrednost si lahko uporabniki nastavijo z ukazom EDIT DEF.

Zaradi neracionalnosti vzdr�evanja velikega �tevila definicij listkov bo IZUM pristopil k postopni optimizaciji nekaterih tehni�nih re�itev in k poenotenju oblike in vsebine listkov.

 

Zapisali: Romana Muhvi�, Ksenija Slabe

Predsednica delovne skupine

Zlata Dimec