ZAPISNIK

 

1. seje Delovne skupine za hierarhijo, ki je bila v ponedeljek, dne 28.3.1994, ob 10 uri v prostorih IZUM-a, Pre�ernova 17, Maribor.

Prisotni �lani delovne skupine:

Odsotni �lani delovne skupine:

Ostali udele�eni:

 

Dnevni red:

  1. Obdelava monografij v ve� zvezkih
  2. Razno

 

Sklepi seje:

Ad 1

1. Zvezki, knjige s skupnim stvarnim naslovom, (�tetjem) in enim podrejenim naslovom se vna�ajo v podpolja 200$a $h $i.

Primer:

TI=Slovenski pravopis

2001 <a>Slovenski pravopis <h>1 <i>Pravila

TI=Beli menihi

2000 <a>Beli menihi <h>#Knj. #1 <i>Ustanovitev samostana

<e>povest iz prve polovice XII. stoletja <f>Ivan Zorec

2. Ve�nivojska hierarhija se re�uje s ponavljanjem podpolj $h in $i (200$a $h $i $h $i $h $i).

Primer:

TI=Gesamtausgabe AU=Karl Marx

2000 <a>Werke, Artikel, Entwurfe <h>#Band #1 <i>Werke,

Artikel, Literarische Versuche bis Marz 1843

<h>#Teil #1 <i>Text <f>Karl Marx, Friedrich Engels

<g>herausgegeben vom Institut fur Marxismus-Leninismus

beim ZK der KPdSU und vom Institut fur Marxismus-

Leninismus beim ZK der SED

2252 <a>Gesamtausgabe <f>Karl Marx <v>#Abteilung #1

5400 <a>Gesamtausgabe

3. Zvezki, knjige s skupnim stvarnim naslovom, �tetjem in ve� enakovrednimi podrejenimi naslovi se obdelujejo s pomo�jo polja 327 Opombe o vsebini. Glavni stvarni naslov in morebitno �tetje se vneseta v podpolji 200$a $h, podrejeni naslovi pa v podpolje 327$a, s tem da katalogizator sam poda potrebne interpunkcije med naslovi znotraj podpolja 327$a. Zaradi potrebe po iskanju po podrejenih naslovih in zaradi dodatnih vpisov se podrejeni naslovi obdelajo v polju 423.

Primer:

TI=Fizika

2000 <a>Fizika <h>#Del #1 <f>Janez Strnad <g> slike Berto �itko

3273 <a>Vsebina na nasl.str.: Mehanika ; Toplota

423 1<1>2001 <a>Mehanika <a>Toplota <1>700 1<a>Strnad <b>Janez

Predlog IZUM-a je bil vnos podrejenih naslovov s ponavljanjem podpolj 200$a $h $i za vsak podrejeni naslov. Tak�en na�in vnosa bi bil bolj pregleden in iskanje po podrejenih naslovih z iskalnim indeksom TI= je mogo�e brez vnosa v 423. Vendar tak�en na�in vnosa odstopa od pravil ISBD(M).

4. Zvezki, knjige s skupnim stvarnim naslovom, ki je GENERI�NI IZRAZ, �tetjem in enim ali ve� podrejenimi enakovrednimi naslovi se obdelujejo s pomo�jo polj 225 in 540. Stvarni naslov - generi�ni izraz se prenese v obmo�je zbirke, skupaj z odgovornostjo in �tetjem (podpolja 225$a $f $v), ter za potrebe iskanja �e v polje 540. Podrejeni enakovredni naslovi se vnesejo v ponovljivo podpolje 200$a.

Primer:

TI=Zbrano delo AU=Ivan Tav�ar

2000 <a>Cvetje v jeseni <a>Viso�ka kronika <a>Variante

<f>Ivan Tav�ar <g> uredila in z opombami opremila Marja Bor�nik

2252 <a>Zbrano delo <f>Ivan Tav�ar <v>#knj. #6

5400 <a>Zbrano delo

5. Kontinuande se re�ujejo s pomo�jo ponovljivega podpolja 327$a; vsak podrejen naslov se vnese v svoje podpolje. S programsko dopolnitvijo indikatorjev pri polju 327 se bo dosegel izpis vsakega podpolja v svoji vrsti, pred izpisom prvega podpolja pa se izpusti ena prazna vrstica.

Nove vrednosti indikatorja pri polju 327:

0 Opomba o vsebini ni popolna (prosti tekst)

1 Opomba o vsebini je popolna (prosti tekst)

2 Vsebina:

3 Vsebina na nasl. str.:

4 Vsebuje tudi:

5 Iz vsebine:

6 Dosedanja vsebina:

Iskanje po podrejenih naslovih se re�i s pomo�jo polja 423. Pri tak�nem na�inu vnosa se izgubi podatek o letu izida posameznega zvezka.

Primer:

TI=Enciklopedija SLovenije

2001 <a>Enciklopedija Slovenije <f> glavni urednik Marjan Javornik

215 <a>Zv. <1-7> <c>ilustr. <d>30 cm

3276 <a>Dosedanja vsebina: 1: A-Ca. - 1987. - XVII, 421

str. - 30.000 izv.

<a>2: Ce-Ed. - 1988. - XV, 416 str. - 31.000 izv.

<a>3: Eg-Hab. - 1989. - XV, 416 str. - 30.000 izv.

<a>4: Hac-Kare. - 1990. - XVII, 416 str. - 30.000 izv.

<a>5: Kari-Krei. - 1991. - XV, 416 str. - 22.000 izv.

<a>6: Krek-Marij. - 1992. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

<a>7: Marin-Nor. - 1993. - XV, 416 str. - 20.000 izv.

IZUM je opozoril na problem bibliografij in novitet pri kontinuandah. V obdobju izhajanja bodo vsi zvezki novitete, �eprav je v dolo�enem obdobju noviteta le en zvezek od vseh na�tetih.

Ad 2

1. IZUM je opozoril na problem vnosa matemati�nih znakov, ki ga bo potrebno obravnavati na enem izmed naslednjih sestankov Delovnih skupin.

2. Dopolniti �ifrant za starostne stopnje (podpolje 100$e). Predlagan �ifrant bi imel slede�e kode:

a - otro�ki, splo�ni

ac - cicibani

ap - pionirji

am - mladinska

as - slikanica

al - ljudsko slovstvo

m - odrasli

Ostale kode (UNIMARC str. 67) se bri�ejo.

 

Zapisali: Ksenija Slabe, Romana Muhvi�

Predsednica Delovne skupine za hierarhijo

Zlata Dimec